Language :
TOP UP
Language :


VJ with the highest points

63438708
ชวนพี่เยส 2-1

68606991
Top5 <ณดา>👑

80787553
4some bociL💦
Megg TO Fight
Host with most Megglock and condition passed will receive prize.

29 Dec 2023 (12:01 am) - 28 Jan 2024 (10:00 pm)


MEggLock
7,900 Coupon
1. Host under global rate who received most gifts will receive reward.
2. Host who receive event reward required to earn at least
1,000 pieces of Megglock during event period.

Event reward (VJ) with most gifts received
Rank 1 receive 10,000 THB
Rank 2 receive 5,000 THB
Rank 3 receive 3,000 THB
Rank 4 receive 1,000 THB
Rank 5 - 6 receives 500 THB

Event reward (User) with most gifts sent
Rank 1 receive 1st MEgg Crown 10 days
Rank 2 receive 2nd MEgg Crown 7 days
Rank 3 receive 3rd MEgg Crown 5 days


1st MEgg Crown
Remarks
- Only host under Global / Pretty rate can attend in this event.
Host send a gift to host, score will not be count.
- Host who is be able to claim for reward,
after event end host must come for live at least 10 hours for 3 days
and do not do things against rules,
if not, that mean a disqualify from host.
- Host who attend in the event must live with good quality
and do not do things against rules.
- Score of hosts will count from host who top up with minimum 100 THB during event period only.
- If number of gifts is equal, we will give priority to host and user who send / receive
the greatest number of gifts first.
- Checking and prize rewarding by the staff takes place within 7-10 days,
host can explore at diary.
- We reserve the right to change the event details without prior notice.
- To participate in the event and to receive rewards are under the company conditions.
- Time during offline server or maintenance times are still continue in the event.
- The staff’s decision is final.
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au
Megg TO Fight
VJ yang menerima Gift Megg Lock terbanyak akan menerima hadiah

29 Desember 2023 (00:01) - 28 Januari 2024 (22:00) WIB


MEggLock
7,900 Kupon
1. VJ Global yang menerima akumulasi gift paling banyak akan menerima hadiah
2. VJ yang menerima hadiah harus memiliki gift MeggLock
Setidaknya 1.000 gift dalam durasi event.

Hadiah Event VJ
Juara 1 menerima 10.000 baht
Juara 2 menerima 5.000 baht
Juara 3 menerima 3.000 baht
Juara 4 menerima 1.000 baht
Juara 5 menerima 500 baht

Hadiah Event User yang kirimkan gift paling banyak
Juara 1 menerima 1st MEgg Crown 10 hari
Juara 2 menerima 2nd MEgg Crown 7 hari
Juara 3 menerima 3rd MEgg Crown 5 hari


1st MEgg Crown
Catatan
- Peringkat VJ diberi hanya rate Global dan Pretty saja.
VJ mengirim hadiah ke sesama VJ. Poin event tidak akan dihitung.
- VJ yang menerima hadiah uang tunai , Setelah event selasai.
Harus live minimal 10 jam, 3 hari atau lebih dan tidak melanggar aturan.
- VJ yang mengikuti event harus live dengan kualitas saja. Jangan melanggar aturan live.
- Hitung poin gift dari user yang topup 100 baht atau lebih.
- Dalam hal hadiahnya setara akan dihitung dari waktu pengiriman pertama.
- Periksa dan kirim hadiah kupon dalam waktu 7 - 10 hari setelah event berakhir.
Periksa di halaman Diary.
- Jika ada perubahan detail event, tim akan menginformasikan terlebih dahulu.
- Berpartisipasi dalam event dan menerima hadiah harus tunduk pada syarat dan ketentuan perusahaan.
- Waktu terutama didasarkan pada waktu Server.Selama server ditutup atau karena alasan lain,
akhir acara akan didasarkan pada waktu aslinya.
- Keputusan tim dianggap final.
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au
MEgg Bonus Champion
根据官方要求的条件获得 MEggLock 礼物累积积分最多的主播将获得奖励,
尤其是有刷礼物的数量越多,获得的累积奖励就越多。
不要错过!
活动时间
29 Dec. 2023 (00:01) - 28 Jan. 2024 (22:00)


礼物 积分


MEggLock
7,900 Coupon

7,900 积分
活动内容
1. 获得积分最多的 Global 主播将获得奖励。
** 礼物积分 1 Coupons = 1 积分 **
2. 奖励将从累积奖励分出,刷礼物的数量越多,
获得的累积奖励就越多。
3. 有资格获得奖励的主播,
必须在活动期间从刷礼物中获得的累积Coupon 至少 200,000 Coupon
4. 每周特殊奖金轮如下

特殊!!! 每周获得MDoll最多的主播排名第 1 – 4名
将获得特殊奖金。
有资格获得特殊奖金的主播必须在每周获得 MEggLock 至少 20只以上
特殊奖金轮 日期
第 1 轮
第 2 轮
第 3 轮
第 4 轮
每周特殊奖金
第1名获得1,000泰铢
第2名获得300泰铢
第3名获得200泰铢
第4名获得100泰铢

备注:如果主播的MEggLock数量有变化
将影响到那个主播的活动排名情况。

主播的冠军活动奖励
第1名 奖金[现金] +获得MEggLock Bonus Champion活动累积的奖金 [Coupon]
+ MASERATI 星 7 天

第2名 奖金[现金] +获得MEggLock Bonus Champion活动累积的奖金 [Coupon]
+ MASERATI 星 5 天

第3 - 5名 奖金[现金] +获得MEggLock Bonus Champion活动累积的奖金 [Coupon]
+ MASERATI 星 3 天

第6 - 10名 奖金[现金] +获得MEggLock Bonus Champion活动累积的奖金 [Coupon]


用户的冠军活动奖励
第1名获得 100,000 Coupons + Grand Crown 5 天
第2名获得80,000 Coupons + Grand Crown 3 天
第3名获得50,000 Coupons
备注
- 积分*2将在每个小时更新活动后收到。
- 如果主播互相刷礼物则会保留所有权利,活动积分不会计算在内。
- 主播排名只保留权利给 Global 主播。
- 在每个活动排名的主播/用户将获得
MASERATI特殊星 / Grand Crown 特殊皇冠,系统将继续计算有效时间。
- 有资格获得奖励的主播必须在活动期间
有活动礼物数量满足官方的要求。
- 获得现金奖励的主播,如果活动结束后主播无法活跃,
直播至少 10 个小时 3 天或更长的时间,或者有违反规则的主播将不会获得活动奖励。
- 参加活动的主播只计算上播和跟用户互动聊天的主播,
至于睡觉、空房间、对着天花板,黑视频或有不适当直播行为,
将判断为无法获得奖励的资格。
- 在主播有礼物数量平等的情况下,将权利授予先获得礼物的主播
而且发送礼物的用户是有更高的排名。
- 官方会保留计算用户充值 100 泰铢或以上的活动积分的权利。
- 官方将在活动结束后7-10天的工作时间核对奖金和安排配发奖励。
可以在【我的日记】里检查活动奖金。
- 官方保留更改详细信息的权利,恕不另行通知。
- 参加活动和领取奖励必须符合公司的条件。
- 官方拥有最终解释权。
- 时间是会以服务器的时间为准
- 在服务器停服期间进行的任何活动或发生其他任何原因导致无法上线开播,
将按照原来的活动时间进行到活动结束。
由 WinNine Pacifi : winnine.com.au 赞助
MEgg Bonus Champion
最もMEggLock、を集められるライバーはイベント報酬をもらえます。
より集めて、よりボーナス報酬をゲット!!

イベント期間
29 Dec. 2023 (00:01) - 28 Jan. 2024 (22:00)


ギフト もらえるポイント


MEggLock
7,900 Coupon

7,900ポイント
イベント詳細
1. 最もMQueenを集められるMCatライバーはイベント報酬をもらえます。
**ギフト価格の1クーポン = 1ポイント**
2. よりポイントを集めて、より報酬をゲット!
3. イベント期間以内200,000ポイント以上集められるライバーのみ、報酬をもらえます。
4. 週間のボーナスの切り締めスケジュールはこちらの表で確認してください;

各週間の1-4位の最もポイントを獲得するライバーはボーナス報酬をもらえます。
MEggLockを20個以上獲得したライバーのみ、
週間ボーナスをもらえます。
週間 期間
1週間目
2週間目
3週間目
4週間目
週間ボーナス報酬
1位は、1,000 THB の現金の報酬をもらえます。
2位は、300 THB の現金の報酬をもらえます。
3位は、200 THB の現金の報酬をもらえます。
4位は、100 THB の現金の報酬をもらえます。

ご注意 : イベントランキングはMDoll数に応じて更新されます。

ライバー側のイベント報酬
1位は、チャンピオンボーナスのクーポン報酬
+ MASERATIフレーム (7日間) をもらえます。

2位は、チャンピオンボーナスのクーポン報酬
+ MASERATIフレーム (5日間) をもらえます。

3 - 5位は、チャンピオンボーナスのクーポン報酬
+ MASERATIフレーム (3日間) をもらえます。

6 - 10位は、チャンピオンボーナスのクーポン報酬をもらえます。

リスナー側のイベント報酬
1位は、100,000 クーポン + Grand Crown フレーム (5日間) をもらえます。
2位は、80,000 クーポン + Grand Crown 3日間) をもらえます。
3位は、50,000 クーポンをもらえます。
ご注意
- ライバーにライバーをギフト送信 / 自分にギフト送信の場合、ポイントは計算されません。
- 普通レート以外のライバーはこのイベントに参加できません。
- GLOBALジャンルのライバーのみ、このイベントに参加できます。
- アプリのルール、または規則に違反したライバーは報酬がもらえません
- 課金したことないのユーザーからのイベントポイント、
ギフトポイントなどは計算されません。
- イベントのランキングのお知らせはイベントの終了日から5日まで発表されます。
- MASERATI / Grand Crown
フレームのイベント期間はイベント報酬を追加した後で使用できます。
- イベント終了日から7-10 日までイベント報酬を確認して、ユーザーに送信されます。
イベント報酬履歴は、My Diaryで確認できます。
- キャンペーン内容および適用条件などは、
予告なく変更または中止する場合があります。
- すべての条件を達成できないライバーは報酬をもらえません。
- イベント時間帯はアプリのメインサーバーの時間帯となります。
- スタッフの判定は最後の判定となります。
- 報酬をもらえるライバーはイベントが終了した後、10時間/3時間以上配信すること。
- メンテナンス、または他の原因でアプリを利用できない場合、
イベント期間は元の期間で終了されます。
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au
MEgg Bonus Champion
VJ được nhận quà tặng MEggLock
nhiều nhất sẽ được nhận giải thưởng

Thời gian sự kiện
29 Dec. 2023 (00:01) - 28 Jan. 2024 (22:00)


Gift Points


MEggLock
7,900 Coupon

7,900 Points
Chi tiết sự kiện
1. VJ Global có điểm quà tặng
nhiều nhất sẽ được nhận giải thưởng
** 1 coupons = 1 điểm**
2. Giải thưởng sẽ được nhận theo tổng số quà tặng
3. VJ sẽ được nhận giải thưởng phải có điểm quà
tặng 200,000 điểm trở lên trong thời gian
sự kiện
4. Chi tiết Bouns đặct biệt theo hàng tuần

Đặc biệt!!! VJ lên xếp hạng 1 - 4
của hàng tuần sẽ được nhận Bouns đặc biệt
và phải có quà tặng MEggLock ít nhất 20 cái trở lên
Vòng Bouns đặc biệt Ngày/tháng/năm
vòng 1
vòng 2
vòng 3
vòng 4
Giải thưởng hàng tuần
Thứ 1 nhận 1,000 Baht
Thứ 2 nhận 300 Baht
Thứ 3 nhận 200 Baht
Thứ 4 nhận 100 Baht

Ghi chú : Nếu tổng số MEggLock có
thay đổi sẽ có ảnh hưởng đến xếp hạng của VJ

Giải thưởng VJ
Thứ 1 giải thưởng từ tổng số quà tặng
MEggLock + ngồi sao MASERATI 7 ngày

Thứ 2 giải thưởng từ tổng số quà tặng
MEggLock + ngồi sao MASERATI 5 ngày

Thứ 3 - 5 giải thưởng từ tổng số quà tặng
MEggLock + ngồi sao MASERATI 3 ngày

Thứ 6 - 10 giải thưởng từ tổng số quà tặng
MEggLock

Giải thưởng User
Thứ 1 nhận 100,000 coupons + Grand Crown 5 ngày
Thứ 2 nhận 80,000 coupons + Grand Crown 3 ngày
Thứ 3 nhận 50,000 coupons
Nhận xét
- VJ gửi quà tặng cho VJ sẽ không được tính điểm sự kiện
- VJ ranking dành cho VJ Global đã ký hợp đồng
- VJ đã được nhận tiền mặt, sau khi kết thúc sự kiện Vj không
live ít nhất 10 giờ/3 ngày hay vi phạm VJ sẽ không được nhận giải thưởng
- Tất cả các xếp hạng VJ / User sẽ được nhận ngồi
sao đặc biệt MASERATI / huy hiệu Grand Crown
- VJ có quyền nhận giửi thưởng phải có tổng số quà
tặng theo điều kiện trong thời gian sự kiện
- Những VJ đã tham gia sự kiện phải live tương tác với User
trong trường hợp nằm, ngủ, màn hình trống,
màn hình đen hay vi phạm sẽ không được nhận giải thưởng
- Không tính điểm quà tặng sự kiện đã được nhận từ User không nạp xu
- Trong trường hợp VJ có tổng số quà tặng bằng nhau
sẽ dành quyền cho VJ đã được nhận quà tặng đầu
tiên và User đã gửi quà tặng đầu tiên có xếp hạng cao hơn
- Admin sẽ kiểm tra và trao thưởng coupons vào ngày 7-10 sau kết thúc sự kiện.
Bạn cố thể kiểm tra thưởng trang My Diary
- Chúng tôi có quyền thay đổi bất kỳ chi
tiết nào mà không cần thông báo trước.
- Việc tham gia các sự kiện và nhận giải thưởng
phải tuân theo các điều kiện của công ty.
- Thời gian theo máy chủ chính.
- Quyết định của công ty là quyết định cuối cùng
- Những sự kiện nào được tổ chức trong thời gian máy chủ ngừng hoạt
động hoặc bất kỳ lý do gì không thể online
sẽ theo thời gian kết thúc sự kiện như trước.
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.auVJ with the highest points
Event End 28 Jan. 2024 at 22:00.

VJ Bonus Note.

63438708
ชวนพี่เยส 2-1
2
68606991
Top5 <ณดา>👑
3
80787553
4some bociL💦
4
65037139
ชวนยูสมาสวิงซะเลย
5
87522854
prankOrgdiJalan
6
87680221
ML_adikk🔥⁶⁹
7
87115243
MLsepupuMABOK
8
87613919
CrottEnak💦💦💦
9
53410478
squirt_💦💦💦
10
84155496
DriverSange💦ML
11
64583880
ยั่วพ่อเลี้ยงเย
12
83899628
2cew,1cow
13
53541953
squirt💦banjir
14
86262324
ml, ngewe.💦
15
50173195
หลอกแม่บ้าน
16
85391513
เยนานๆครั้ง ml🔥👅😊
17
85825617
ขนมจีน😇😇
18
65227393
🔥SQUiiRT🌹💦💦
19
86216181
pijatenak💦
20
58694885
AJAKMLOMCROTDLM
21
54592058
หมวยหมวย
22
81173845
Om.minta.lagiML
23
86725474
อยากน้ำพุ่ง squirt
24
87048797
EWE TMEN SUAMI
25
90610648
เหงาจัง🔒
26
66682153
แตกใส่
27
84885454
แดงเองจรา
28
80722486
ngewe,sange💦
29
52149388
อ่อยน้องชายแท้ๆ
30
64190096
ตื่นเต้นoutd00😽
update time: 28/01/2024 22:06

User with the highest points

No. USER Note
1 804454XX
2 901077XX
3 911942XX
4 900843XX
5 909262XX
6 908911XX
7 884991XX
8 861559XX
9 911889XX
10 661967XX
11 307295XX
12 912091XX
13 904483XX
14 867968XX
15 862573XX
16 853430XX
17 694241XX
18 901695XX
19 855338XX
20 623309XX
update time: 28/01/2024 22:06

= Get 10,000 Baht

= Get 5,000 Baht

= Get 3,000 Baht

= Get 1,000 Baht

= Get 500 Baht

= Get MEgg Crown


Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia