อันดับ VJ ที่มียอด "Turnover" มากที่สุด

อันดับ วีเจ รางวัล รางวัลพิเศษ
1
55482236
9956แดมแดมแดม🦇
2
58288823
ONE•อันอัน💨
3
935904543
[ONLY]thong?
4
100751973
[ʜᴏᴘᴇ] 🅚🅢🌸ɪʀɪsʜ🔆
5
62224248
[𝐂❷❾]​Άօʍʝɑɨ🎈

กดดูอันดับเพิ่มเติม

Lucky Games All Champion in September
รางวัลรวม 64,000 บาท
ระยะเวลากิจกรรม
11 ก.ย. 2566 (00.00น.) - 30 ก.ย. 2566 (23.59น.)
รายละเอียดกิจกรรม
1. วีเจที่มียอด Turnover สะสมของ ยูสเซอร์ จาก Lucky Code ของตัวเองมากที่สุดภายในระยะเวลากิจกรรม
จำนวน 20 อันดับแรกจะได้รับรางวัล

2. รางวัลพิเศษ!! วีเจต้องมียูสเซอร์ใหม่ จำนวน 3 ท่าน ที่ทำการกรอก Lucky Code ของตัวเอง
โดยยูสเซอร์ใหม่ต้องเป็นไอดีทีสร้างใหม่ ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ย. 2566 เป็นต้นไป
และ ยอดTurnover สะสม มากกว่า 100K ขึ้นไปเท่านั้น
(เฉพาะวีเจที่ยังไม่รับรางวัลพิเศษ ที่มียูสเซอร์ใหม่จากกิจกรรมครั้งก่อนผ่านเงื่อนไข Turnover 100Kขึ้นไป แต่จำนวนยูสเซอร์ไม่ถึงที่กำหนด ในกิจกรรมนี้จะทำการนับรวมยอดจากกิจกรรมก่อนเพิ่มให้)

เกมที่ร่วมรายการ
MLIVETAKEME

CALLPLAY


รางวัลกิจกรรมรวมรางวัลพิเศษ

อันดับ 1 รับรางวัล 13,000 บาท
อันดับ 2 รับรางวัล 9,000 บาท
อันดับ 3 รับรางวัล 7,000 บาท
อันดับ 4 รับรางวัล 6,000 บาท
อันดับ 5 รับรางวัล 4,000 บาท
อันดับ 6-10 รับรางวัล 2,500 บาท
อันดับ 11-15 รับรางวัล 1,500 บาท
อันดับ 16-20 รับรางวัล 1,000 บาท
รางวัลรวม 64,000 บาท
เงื่อนไขกิจกรรมหลัก
อันดับ 1 วีเจต้องมียอด Turnover สะสมของ ยูสเซอร์ จาก Lucky Code ของตัวเอง
Turnover 700M ขึ้นไป จะได้รับรางวัล 10,000 บาท

อันดับ 2 วีเจต้องมียอด Turnover สะสมของ ยูสเซอร์ จาก Lucky Code ของตัวเอง
Turnover 400M ขึ้นไป จะได้รับรางวัล 7,000 บาท

อันดับ 3 วีเจต้องมียอด Turnover สะสมของ ยูสเซอร์ จาก Lucky Code ของตัวเอง
Turnover 300M ขึ้นไป จะได้รับรางวัล 6,000 บาท

อันดับ 4 วีเจต้องมียอด Turnover สะสมของ ยูสเซอร์ จาก Lucky Code ของตัวเอง
Turnover 200M ขึ้นไปจะได้รับรางวัล 5,000 บาท

อันดับ 5 วีเจต้องมียอด Turnover สะสมของ ยูสเซอร์ จาก Lucky Code ของตัวเอง
Turnover 150M ขึ้นไปจะได้รับรางวัล 3,000 บาท

อันดับ 6-10 วีเจต้องมียอด Turnover สะสมของ ยูสเซอร์ จาก Lucky Code ของตัวเอง
Turnover 100M ขึ้นไป จะได้รับรางวัล 2,000 บาท

อันดับ 11-15 วีเจต้องมียอด Turnover สะสมของ ยูสเซอร์ จาก Lucky Code ของตัวเอง
Turnover 80M ขึ้นไป จะได้รับรางวัล 1,000 บาท

อันดับ 16-20 วีเจต้องมียอด Turnover สะสมของ ยูสเซอร์ จาก Lucky Code ของตัวเอง
Turnover 50M ขึ้นไป จะได้รับรางวัล 500 บาท

เงื่อนไขกิจกรรม(สำรอง)
กรณี วีเจ ที่ทำยอดเงื่อนไขกิจกรรมหลักไม่ครบตามที่กำหนด
แต่มียอดที่ทำถึงตามที่เงื่อนไขสำรองกำหนดไว้ จะได้รับรางวัล ดังนี้

อันดับ 1-2 หากวีเจมียอด Turnover สะสมของ ยูสเซอร์ จาก Lucky Code ของตัวเอง
Turnover 400M ขึ้นไป จะได้รับรางวัล 7,000 บาท

อันดับ 1-3 วีเจต้องมียอด Turnover สะสมของ ยูสเซอร์ จาก Lucky Code ของตัวเอง
Turnover 300M ขึ้นไป จะได้รับรางวัล 6,000 บาท

อันดับ 1-4 วีเจต้องมียอด Turnover สะสมของ ยูสเซอร์ จาก Lucky Code ของตัวเอง
Turnover 200M ขึ้นไป จะได้รับรางวัล 5,000 บาท

อันดับ 1-5 วีเจต้องมียอด Turnover สะสมของ ยูสเซอร์ จาก Lucky Code ของตัวเอง
Turnover 150M ขึ้นไป จะได้รับรางวัล 3,000 บาท

อันดับ 1-10 วีเจต้องมียอด Turnover สะสมของ ยูสเซอร์ จาก Lucky Code ของตัวเอง
Turnover 100M ขึ้นไป จะได้รับรางวัล 2,000 บาท

อันดับ 1-15 วีเจต้องมียอด Turnover สะสมของ ยูสเซอร์ จาก Lucky Code ของตัวเอง
Turnover 80M ขึ้นไปจะได้รับรางวัล 1,000 บาท

อันดับ 1-20 วีเจต้องมียอด Turnover สะสมของ ยูสเซอร์ จาก Lucky Code ของตัวเอง
Turnover 50M ขึ้นไปจะได้รับรางวัล 500 บาท


เงื่อนไขรางวัลพิเศษ
กรณีวีเจที่ทำยอดเงื่อนไขกิจกรรมหลักครบตามที่กำหนด และ มียอดยูสเซอร์ใหม่ครบจำนวน 3 ท่าน
โดยแต่ละท่านมียอด Turnover 100K ขึ้นไป จะได้รับรางวัลพิเศษเพิ่ม ดังนี้

อันดับ 1 วีเจต้องมียอด Turnover สะสมของ ยูสเซอร์ จาก Lucky Code ของตัวเอง
Turnover 700M ขึ้นไป + ยูสเซอร์ใหม่ 3 ท่าน จะได้รับรางวัล 3,000 บาท

อันดับ 2 วีเจต้องมียอด Turnover สะสมของ ยูสเซอร์ จาก Lucky Code ของตัวเอง
Turnover 400M ขึ้นไป+ ยูสเซอร์ใหม่ 3 ท่าน จะได้รับรางวัล 2,000 บาท

อันดับ 3 วีเจต้องมียอด Turnover สะสมของ ยูสเซอร์ จาก Lucky Code ของตัวเอง
Turnover 300M ขึ้นไป+ ยูสเซอร์ใหม่ 3 ท่าน จะได้รับรางวัล 1,000 บาท

อันดับ 4 วีเจต้องมียอด Turnover สะสมของ ยูสเซอร์ จาก Lucky Code ของตัวเอง
Turnover 200M ขึ้นไป+ ยูสเซอร์ใหม่ 3 ท่าน จะได้รับรางวัล 1,000 บาท

อันดับ 5 วีเจต้องมียอด Turnover สะสมของ ยูสเซอร์ จาก Lucky Code ของตัวเอง
Turnover 150M ขึ้นไป+ ยูสเซอร์ใหม่ 3 ท่าน จะได้รับรางวัล 1,000 บาท

อันดับ 6-10 วีเจต้องมียอด Turnover สะสมของ ยูสเซอร์ จาก Lucky Code ของตัวเอง
Turnover 100M ขึ้นไป+ ยูสเซอร์ใหม่ 3 ท่าน จะได้รับรางวัล 500 บาท

อันดับ 11-15 วีเจต้องมียอด Turnover สะสมของ ยูสเซอร์ จาก Lucky Code ของตัวเอง
Turnover 80M ขึ้นไป+ ยูสเซอร์ใหม่ 3 ท่าน จะได้รับรางวัล 500 บาท

อันดับ 16-20 วีเจต้องมียอด Turnover สะสมของ ยูสเซอร์ จาก Lucky Code ของตัวเอง
Turnover 50M ขึ้นไป+ ยูสเซอร์ใหม่ 3 ท่าน จะได้รับรางวัล 500 บาท

หมายเหตุ
- วีเจที่ร่วมกิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขครบ ตามที่กำหนดภายในกิจกรรม จึงจะได้รับรางวัล
- กิจกรรม Lucky Games ไม่เข้าร่วมเงื่อนไข ติดอันดับ สำหรับผ่านเรทเงินเดือนต่างๆ ของวีเจ
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 10-15 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
- กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
  
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้