VJ with the highest points

80129541
พักร้อนค่ะ

62224248
[𝐂❷❾]​Άօʍʝɑi🎈

63112754
[BR]🌿KeyLaLa✨
MCAT MKING AND MQUEEN FIGHTER
Broadcaster who receives most of event gift
follow event conditions will be rewarded.
26/7/2023 (00:01) - 25/8/2023 (23:00 GMT+7)

Gift and Price Point: Broadcaster
send gift to themselves.
Point: User send gift
to broadcaster.


MDoll 13,000 Coupons

10 7


MKing 10,000 Coupons

12 9


MQueen 2,900 Coupons

- 1
1. Broadcaster who receives most of event point will be rewarded.
2. Reward will be separate from total bonus,
more gift received more cumulate bonus.
3. Broadcaster who will be able to receive weekly reward,
required to cumulate coupons from MKing and MQueen at least 200,000 coupons.

EVENT REWARDS
1st place, receives accumulated bonus of
MKing and MDoll champion events + MASERATI star for 15 days
+ MKing Champion for 15 days

2nd place, receives accumulated bonus of
MKing and MDoll champion events + MASERATI star for 10 days.

3rd - 5th place, receives accumulated bonus of
MKing and MDoll champion events + MASERATI star for 7 days.

6th - 15th place, receives accumulated bonus of
MKing and MDoll champion events.

SPECIAL!!! Top 5 broadcasters who receive
most of point on each week will receive special bonus.
Broadcaster required to cumulate from MKing and MQueen at least 200,000 coupons.
Special Bonus Round Date
Round 1 26/7/2023 (00:01) - 29/7/2023 (22:00) GMT+7
Round 2 29/7/2023 (22:01) - 6/8/2023 (22:00) GMT+7
Round 3 6/8/2023 (22:01) - 13/8/2023 (22:00) GMT+7
Round 4 13/8/2023 (22:01) - 20/8/2023 (22:00) GMT+7
WEEKLY CUMULATIVE BONUS REWARDS
1st place, receives 5,000 THB.
2nd place, receives 1,000 THB.
3rd place, receives 500 THB.
4th place, receives 300 THB.
5th place, receives 200 THB.
EVENT REWARDS FOR USER
1st place, receives 120,000 coupons + MKing Champion for 15 days.
2nd place, receives 80,000 coupons + MKing Champion for 7 days.
3rd place, receives 50,000 coupons + Platinum Crown for 3 days.
4th – 5th place, receives 30,000 coupons + Platinum Crown for 3 days.


MKing Champion
REMARKS
- Broadcaster send gift to host will not count for event point.
- Broadcaster Ranking, reserved the right only for normal
signed contract Broadcaster for on ranking.
- Broadcaster who participates the event,
must have the cumulative online period at least 10 hours
for 3 days for eligible to receive rewards.
If found for any violation will be disqualified from event rewards.
- Broadcaster /User who on ranking will receive special star MASERATI/
special grade “Platinum Crown” by continuous day.
- User ranking, receive only for send gift to normal Broadcaster only.
- Broadcaster who receive reward as cash will have to r
each number of gifts during event period.
- Broadcaster who participates the event,
must have the cumulative online period at least 10 hours
for 3 days after ended of event period for eligible to receive rewards.
If found for any violation will be disqualified from event rewards.
- Reserved the right for user who top up at least or 3 USD
for count event point.
- Checking and prize giving by the staff will takes place within 7 - 10 days
after the event has been over, for checking the event reward
please check on "My Diary" menu.
- We reserve the right to change the event details without prior notice.
- Event participation and reward receiving
must be under the company conditions.
- Time’s mainly based on server.
- The staff’s decision is final.
- Any events are organized in server downtime
or for any reasons which are unable to online
will be based on the end of event as before.
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au
Mcat Mking and MQueen Fighter
VJ yang mendapat gift paling banyak dan
sesuai dengen ketentuan akan mendapat hadiah event.
Durasi Event
26/7/2023 (00:01) - 25/8/2023 (23:00 GMT+7)


Nama dan harga VJ
kirim ke diri sendiri akan
mendapat (Poin)
USER
kirim gift ke VJ akan
mendapat (Poin)


MDoll 13.000 kupon

10 7


MKing 10.000 kupon

12 9


MQueen 2.900 kupon

- 1

Detail Event
1. VJ yang mendapat gift paling banyak akan mendapat hadiah event.
2.Hadiah akan dibagi dari jumlah akumulasi gift.
Semakin banyak Poin yang VJ mendapat,
semakin banyak bonus yang akan VJ menerima.
3. VJ yang akan mendapat Bonus mingguan adalah
VJ yang memiliki jumlah kupon kumulatif dari
gift MKing dan MQueen setikdaknya 200.000 kupon.

Hadiah Event
Juara 1 Hadiah Uang dari akumulasi Bonus
MKing dan MDoll + MASERATI 15 hari + MKing Champion 15 hari

Juara 2 Hadiah Uang dari akumulasi Bonus
MKing dan MDoll + MASERATI 10 hari

Juara 3 - 5 Hadiah Uang dari akumulasi Bonus
MKing dan MDoll + MASERATI 7 hari

Juara 6 - 15 Hadiah Uang dari akumulasi Bonus
MKing dan MDoll

Sepesial!!! VJ yang memiliki poin kumulatif tertinggi
di juara 1 – 5 setiap minggunya. Akan dapat bonus spesial
VJ harus memiliki poin kumulatif dari gift MKing dan MQueen
setidaknya 200.000 kupon
Siklus Bonus Date
Siklus pertama 26/7/2023 (00:01) - 29/7/2023 (22:00) GMT+7
Siklus kedua 29/7/2023 (22:01) - 6/8/2023 (22:00) GMT+7
Siklus ketiga 6/8/2023 (22:01) - 13/8/2023 (22:00) GMT+7
Siklus keempat 13/8/2023 (22:01) - 20/8/2023 (22:00) GMT+7
Hadiah Bonus kumulatif mingguan
Juara 1 menerima 5.000 baht
Juara 2 menerima 1.000 baht
Juara 3 menerima 500 baht
Juara 4 menerima 300 baht
Juara 5 menerima 200 baht

Hadiah untuk User yang memiliki poin tertinggi
Juara 1 menerima 120.000 kupon + MKing Champion 15 hari
Juara 2 menerima 80.000 kupon + MKing Champion 7 hari
Juara 3 menerima 50.000 kupon + Platinum Crown 3 hari
Juara 4-5 menerima 30.000 kupon + Platinum Crown 3 hari


MKing Champion
Catatan
- Poin tidak akan dihitung jika VJ mengirimkan hadiah kepada VJ.
- VJ ranking hanya untuk VJ yang berkontrak.
- VJ ranking hanya untuk VJ mcat yang berkontrak.
- Setelah event berakhir, jika VJ yang menang
tidak bisa aktif live setidaknya 10 jam 3 hari atau
pelanggaran aturan, VJ tidak akan menerima hadiah Event.
- VJ / User yang ada di ranking setiap event akan mendapat
MASERATI / Grand Crown dengan durasi berturut.
- User ranking dihitung hanya ketika User kirim gift ke VJ Mcat.
- VJ yang akan mendapat hadiah adalah VJ yang memiliki
jumlah gift event sesuai dengan yang ditentukan dalam periode event.
- VJ yang mengikuti event tersebut harus live dan berbicata dengan para user.
Dalam kasus live tetapi tunjukkan kamar kosong,
lantai,plafon,layar hitam, melanggar peraturan tidak akan menerima hadiah.
- Jika jumlah hadiahnya sama Akan memberikan
hak kepada VJ yang menerima hadiah terlebih dahulu
Dan User yang mengajukan pertama memiliki peringkat yang lebih tinggi.
-Poin event hanya hitung dari akun yang Topup lebih 10.000 kupon.
- Tim akan memeriksa dan mengirimkan kupon dalam waktu 7-10 hari
kerja setelah event berakhir dan bisa
memeriksa hadiah event ini di My Diary
-Kami berhak untuk mengubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- Partisipasi dalam kegiatan dan menerima
penghargaan tunduk pada kondisi perusahaan.
- Waktu event berdasarkan waktu server.
- Keputusan kami bersifat final.
- Event yang diadakan selama waktu tutup server
atau karena alasan tidak bisa online.
Tanggal akhir event seperti semula.
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au
Mcat Mking and MQueen Fighter
VJ được nhận quà tặng nhiều nhất sẽ được nhận giải thưởng
Thời gian sự kiện
26/7/2023 (00:01) - 25/8/2023 (23:00 GMT+7)


Tên và giá Điểm từ VJ
gửi quà tặng cho bản thân
Điểm từ USER
gửi quà tặng cho VJ


MDoll 13,000 Coupon

10 7


MKing 10,000 Coupon

12 9


MQueen 2,900 Coupon

- 1

Chi tiết sự kiện
1. VJ có điểm quà tặng nhiều nhất sẽ được nhận giải thưởng
2. Giải thưởng sẽ được nhận theo tổng số quà tặng
3. VJ có quyền nhận giải thưởng Bouns theo
hàng tuần phải có MKing và MQueen tối thiểu 200,000 coupons
Giải thưởng
Thứ 1 giải thưởng từ tổng số quà tặng
MKing và MDoll + ngồi sao MASERATI 15 ngày + MKing Champion 15 ngày

Thứ 2 giải thưởng từ tổng số quà tặng
MKing và MDoll + ngồi sao MASERATI 10 ngày

Thứ 3 - 5 giải thưởng từ tổng số quà tặng
MKing và MDoll + ngồi sao MASERATI 7 ngày

Thứ 6 - 15 giải thưởng từ tổng số quà tặng MKing và MDoll

Đặc biệt!!! VJ lên xếp hạng 1 - 5
của hàng tuần sẽ được nhận Bouns đặc biệt và phải
có quà tặng MKing và MQueen tối thiểu 200,000 coupons
Vòng Bouns đặc biệt Ngày/tháng/năm
vòng 1 26/7/2023 (00:01) - 29/7/2023 (22:00) GMT+7
vòng 2 29/7/2023 (22:01) - 6/8/2023 (22:00) GMT+7
vòng 3 6/8/2023 (22:01) - 13/8/2023 (22:00) GMT+7
vòng 4 13/8/2023 (22:01) - 20/8/2023 (22:00) GMT+7
Giải thưởng hàng tuần
Thứ 1 nhận 5,000 Baht
Thứ 2 nhận 1,000 Baht
Thứ 3 nhận 500 Baht
Thứ 4 nhận 300 Baht
Thứ 5 nhận 200 Baht

Giải thưởng User có điểm cao nhất
Thứ 1 nhận 120,000 coupons + MKing Champion 15 ngày
Thứ 2 nhận 80,000 coupons + MKing Champion 7 ngày
Thứ 3 nhận 50,000 coupons + Platinum Crown 3 ngày
Thứ 4-5 nhận 30,000 coupons + Platinum Crown 3 ngày


MKing Champion
Nhận xét
- VJ gửi quà tặng cho VJ sẽ không được tính điểm sự kiện
- VJ Ranking dành cho VJ đã ký hợp đồng
- VJ đã được nhận tiền mặt, sau khi kết thúc sự kiện Vj không live
ít nhất 10 giờ/3 ngày hay vi phạm VJ sẽ không được nhận giải thưởng
- Tất cả các xếp hạng VJ / User sẽ được nhận ngồi sao đặc biệt MASERATI /
huy hiệu Platinum Crown
- User ranking dành cho User đã gửi quà tặng cho VJ bình thường
- Những VJ có quyền nhận giải thưởng là VJ có tổng số quà tặng đủ theo điều kiện
trong thời gian sự kiện
- Những VJ đã tham gia sự kiện phải live tương tác với User
trong trường hợp nằm, ngủ, màn hình trống, màn hình đen hay vi phạm sẽ không
được nhận giải thưởng
- Trong trường hợp VJ có tổng số quà tặng bằng nhau
sẽ dành quyền cho VJ đã được nhận quà tặng đầu tiên
và User đã gửi quà tặng đầu tiên có xếp hạng cao hơn
- Không tính điểm quà tặng sự kiện đã được nhận từ User không nạp xu
- Admin sẽ kiểm tra và trao thưởng coupons vào ngày 7-10 sau kết thúc sự kiện.
Bạn cố thể kiểm tra thưởng trang My Diary
- Chúng tôi có quyền thay đổi bất kỳ chi tiết nào mà không cần thông báo trước.
- Việc tham gia các sự kiện và nhận giải thưởng
phải tuân theo các điều kiện của công ty.
- Thời gian theo máy chủ chính.
- Những sự kiện nào được tổ chức trong thời gian máy chủ
ngừng hoạt động hoặc bất kỳ lý do gì không thể
online sẽ theo thời gian kết thúc sự kiện như trước.
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au
MCAT MKING AND MQUEEN FIGHTER
最もイベントポイントを集められるライバーは報酬をもらえます。
イベント報酬
26/7/2023 (00:01) - 25/8/2023 (23:00 GMT+7)


ギフト名 / 価格 ライバーからライバーのギフト送
信でもらえる
ポイント
リスナーからライバーのギフト
送信でもらえる
ポイント


MDoll 13,000 Coupon

10 7


MKing 10,000 Coupon

12 9


MQueen 2,900 Coupon

- 1

イベント期間
1. 最もイベントポイントを集められるライバーは報酬をもらえます。
2. イベント報酬は獲得したチャンピオンボーナス数で決めます。
よりチャンピオンボーナス集めて、より報酬をもらえる。
3. MKing、またはMQueenからのクーポンを200,000以上獲得したライバーのみ、
週間ボーナスをもらえます。

イベント報酬
1位は、チャンピオンボーナスの現金報酬 + MASERATIフレーム (15日間) をもらえます。 + MKing Champion (15日間) をもらえます。

2位は、チャンピオンボーナスの現金報酬 + MASERATIフレーム (10日間) をもらえます。

3-5位は、チャンピオンボーナスの現金報酬 + MASERATIフレーム (7日間) をもらえます。

6-15位は、チャンピオンボーナスの現金報酬をもらえます。

各週間の1-5位の最もポイントを獲得するライバーはボーナス報酬をもらえます。
MKing、またはMQueenからのクーポンを200,000以上獲得したライバーのみ、
週間ボーナスをもらえます。
週間 期間
1週間目 26/7/2023 (00:01) - 29/7/2023 (22:00) GMT+7
2週間目 29/7/2023 (22:01) - 6/8/2023 (22:00) GMT+7
3週間目 6/8/2023 (22:01) - 13/8/2023 (22:00) GMT+7
4週間目 13/8/2023 (22:01) - 20/8/2023 (22:00) GMT+7
週間ボーナス報酬
1位は、5,000 THB の現金の報酬をもらえます。
2位は、1,000 THB の現金の報酬をもらえます。
3位は、500 THB の現金の報酬をもらえます。
4位は、300 THB の現金の報酬をもらえます。
5位は、200 THB の現金の報酬をもらえます。

リスナー側のイベント報酬
1位は、120,000 クーポン + + MKing Champion (15日間) をもらえます。
2位は、80,000 クーポン + + MKing Champion (7日間) をもらえます。
3位は、50,000 クーポン + Platinum Crown フレーム (3日間) をもらえます。
4-5位は、30,000 クーポン + Platinum Crown フレーム (3日間) をもらえます。


MKing Champion
ご注意
- ライバーにライバーをギフト送信 / 自分にギフト送信の場合、ポイントは計算されません。
- 普通レート以外のライバーはこのイベントに参加できません。
- アプリのルール、または規則に違反したライバーは報酬がもらえません
- 課金したことないのユーザーからのイベントポイント、ギフトポイントなどは計算されません。
- イベントのランキングのお知らせはイベントの終了日から5日まで発表されます。
- MASERATI / Platinum Crown フレームのイベント期間はイベント報酬を追加した後で使用できます。
- ギフト数が一致場合、ギフトの送信時間でランキングを決まます。
- イベント終了日から7-10 日までイベント報酬を確認して、ユーザーに送信されます。
イベント報酬履歴は、My Diaryで確認できます。
- キャンペーン内容および適用条件などは、予告なく変更または中止する場合があります。
- すべての条件を達成できないライバーは報酬をもらえません。
- イベント時間帯はアプリのメインサーバーの時間帯となります。
- スタッフの判定は最後の判定となります。
- 報酬をもらえるライバーはイベントが終了した後、
10時間/3時間以上配信すること。
- メンテナンス、または他の原因でアプリを利用できない場合、
イベント期間は元の期間で終了されます。
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au
MCat MKing and MQueen Fighter
根据官方要求的条件获得礼物最多的主播将获得奖励
活动时间
26/7/2023 (00:01) - 25/8/2023 (23:00 GMT+7)


名称和价格 主播
给自己刷礼物
可以获得积分
用户
给主播刷礼物
可以获得积分


MDoll 13,000 Coupons

10 7


MKing 10,000 Coupons

12 9


MQueen 2,900 Coupons

- 1

活动内容
1. 获得积分最多的主播将获得奖励。
2. 奖励将从累积奖金分出,
刷礼物的数量越多,获得的累积奖金就越多。
3. 有资格获得每周特殊奖金的主播,
必须获得 MKing 和 MQueen 礼物至少 200,000 Coupons。

活动奖励
第1名获得从MKing 和 MDoll 冠军活动
的累积奖金 + MASERATI星 15 天 + MKing Champion 15 天

第2名获得从MKing 和 MDoll 冠军活动
的累积奖金 + MASERATI星 10 天

第3 - 5名获得从MKing 和 MDoll 冠军活动
的累积奖金 + MASERATI星 7 天

第6 - 15名获得从MKing 和 MDoll 冠军冠军活动
的累积奖金

特殊!!! 每周获得积分最高的主播排名第 1 – 5名
将获得特殊奖金。
备注:有资格获得特殊奖金的主播必须获得 MKing 和 MQueen 礼物至少 200,000 Coupons。
特殊奖金轮 日期 (GMT+7)
第 1 轮 26/7/2023 (00:01) - 29/7/2023 (22:00) GMT+7
第 2 轮 29/7/2023 (22:01) - 6/8/2023 (22:00) GMT+7
第 3 轮 6/8/2023 (22:01) - 13/8/2023 (22:00) GMT+7
第 4 轮 13/8/2023 (22:01) - 20/8/2023 (22:00) GMT+7
每周特殊奖金
第1名获得 5,000 泰铢
第2名获得 1,000 泰铢
第3名获得500泰铢
第4名获得300泰铢
第5名获得200泰铢

累积积分最高的用户奖励
第1名获得120,000 Coupons + MKing Champion 15天
第2名获得80,000 Coupons + MKing Champion 7天
第3名获得50,000 Coupons + Platinum Crown 3天
第4 - 5名获得30,000 Coupons + Platinum Crown 3天


MKing Champion
  
Access step of the website
To start accessing this website (https://www.mlive.la/) The company assumes that you have accepted all personal policy as mentioned.
备注
- 如果主播互相刷礼物则会保留所有权利,活动积分不会计算在内。
- 主播排名只保留权利给已签约合同的普通主播。
- 用户排名只计算刷礼物给普通主播的用户。
- 在每个活动排名的主播/用户将获得
MASERATI特殊星 / Platinum Crown特殊皇冠,
系统将继续计算有效时间。
- 有资格获得奖金的主播必须在活动期间
有活动礼物数量满足官方的要求。
- 获得现金奖励的主播,如果活动结束后主播无法活跃,
直播至少 10 个小时 3 天或更长的时间,
或者有违反规则的主播将不会获得活动奖金。
- 参加活动的主播只计算上播和跟用户互动聊天的主播,
至于睡觉、空房间、对着天花板,黑视频或有不适当直播行为,
将判断为无法获得奖励的资格。
- 在主播有礼物数量平等的情况下,
将权利授予先获得礼物的主播
而且发送礼物的用户是有更高的排名。
- 官方会保留计算用户充值 100 泰铢或以上的活动积分的权利。
- 官方将在活动结束后7-10天的工作时间核对奖金和安排配发奖励。
可以在【我的日记】里检查活动奖金。
- 官方保留更改详细信息的权利,恕不另行通知。
- 参加活动和领取奖励必须符合公司的条件。
- 官方拥有最终解释权。
- 时间是会以服务器的时间为准。
- 在服务器停服期间进行的任何活动或发生其他任何原因导致无法上线开播,
将按照原来的活动时间进行到活动结束。
由WinNine Pacific : winnine.com.au 赞助。VJ with the highest points
Event ended on August 25th, 2023 (23:00 GMT+7)

Weekly Bonus Note
29th Jul. 6th Aug. 13th Aug. 20th Aug.

80129541
พักร้อนค่ะ Bonus : 65,850 ฿
2
62224248
[𝐂❷❾]​Άօʍʝɑi🎈 Bonus : 46,497 ฿
3
63112754
[BR]🌿KeyLaLa✨ Bonus : 31,479 ฿4
67193668
[69]Ndu•Lv•Han Bonus : 24,307 ฿
5
80346086
666-Sitiara Bonus : 18,578 ฿


6
60050342
ᴍᴠᴘ🍉ʜᴀʙɪʙɪ⁵²³¹ Bonus : 16,076 ฿

7
80724547
[LⒶND]❥JℴƴJℴƴ🐹 Bonus : 13,572 ฿


8
86958117
♡ᴇʟʟᴀ♡ᴾᴬᴿᴺ🦢 Bonus : 9,913 ฿
9
86030883
[90ⓢ]นาเดียร์💕 Bonus : 7,363 ฿
10
81062075
𝙏𝙂𝘼🐯กตมุมุ Bonus : 5,149 ฿
11
82655117
YEĂ̈H🌈ᴮᵁᴱʸʸᴱ💖 Bonus : 3,609 ฿
12
69299021
[8❽8]🍹จอมป่วน Bonus : 2,858 ฿
13
81093227
MV۫P•♡FANGKO⏳ Bonus : 2,213 ฿
14
67927640
ⓂⓋⓅ🌥ƤαחƤαƬ✨ ༘♡ Bonus : 1,712 ฿
15
54321213
[8❽8]☀หวาน🦦 Bonus : 1,106 ฿
16
84316266
ᶜᵒᵒˡᶻ🐼อันยา🐯
17
65767511
[8❽8]☀ชีโตส
18
87283915
[Zeed]เต้าหู้🌟
19
84269654
C••l🧡ไอ้ดื้อ🐯
20
85529767
[69]Floo
21
81377265
🅢🅙🅒
22
84300779
𝒟esy✿เตย•เตย🌷
23
81062648
[90ⓢ]♥Earnnie ♥
24
81046915
ขาดคิง25แงงง
25
84462163
ช่วยแมวอน.ด้วยย
26
61646153
One🌻จจ..🌵🐌
27
54869528
[ώɨɲ€🥂]Zoraa
28
86943490
🌈∞KD.สวัดดีงับ
29
84894558
Cool💦𝒩𝒾𝓃𝑔✨
30
87421542
ΘʍǤ🍣Honey🍯🐝

update time: 25/08/2023 23:00

User with the highest points

No USER Note
1 884166XX
2 616802XX
3 804347XX

4 871969XX

5 680833XX

6 847577XX
7 885557XX
8 600961XX
9 904462XX
10 631386XX
11 876675XX
12 602056XX
13 627959XX
14 611986XX
15 529447XX
16 561524XX
17 688458XX
18 851987XX
19 547214XX
20 904914XX

update time: 25/08/2023 23:00

= Get 5,000 Baht Or MYR625.

= Get 1,000 Baht Or MYR125.

= Get 500 Baht Or MYR60.

= Get 300 Baht Or MYR38.

= Get 200 Baht Or MYR25.

= Get Star Maserati for 15 days.

= Get Star Maserati for 10 days.

= Get Star Maserati for 7 days.

= MKing less than 20 pieces

= Get 120,000 coupons.

= Get 80,000 coupons.

= Get 50,000 coupons.

= Get 30,000 coupons.

= Get special Platinum Crown.

= Get Frame MKing Champion

Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia