แฟนพันธุ์ M
ทดสอบความเป็นแฟนพันธุ์แท้ของแอปด้วยการตอบคำถามง่ายๆ เพียง 10 ข้อ เพื่อรับคูปอง


ทำแบบทดสอบ


รายละเอียดกิจกรรม
1. สามารถร่วมกิจกรรมได้เฉพาะไอดีวีเจเท่านั้น
2. สามารถร่วมกิจกรรมได้เพียง 1 ครั้งต่อคนเท่านั้น
รางวัลกิจกรรม
1. ตอบไม่ถูกเลยไม่ได้รับรางวัล
2.ตอบถูก 1-5 ข้อได้รับ 1,000 คูปอง
3. ตอบถูก 6-10 ข้อได้รับ 2,000 คูปอง

หมายเหตุ
- ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะวีเจประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรม
(Reserved the right for Thai VJ only.)
- ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้วีเจ Global เข้าร่วมกิจกรรม
- วีเจที่เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องยินยอมให้บริษัทฯนำภาพที่โพสต์ร่วมกิจกรรมนี้
ไปใช้ในกิจกรรมทางการตลาดได้ โดยจะไม่กล่าวอ้างเพื่อเรียกร้องสิทธิ
ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
- เฉพาะวีเจที่เซ็นสัญญาแบบ 1 ปี
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การร่วมกิจกรรมและรับรางวัลต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขบริษัท
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของ Sever เป็นหลัก
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นอันสิ้นสุด
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
  
Access step of the website
To start accessing this website (https://www.mlive.la/) The company assumes that you have accepted all personal policy as mentioned.