Ranking VJs with the most highest points

84615242
[ĒVL]L`Tris^

55482236
ZEEDแดมเพลีย🦇

60050342
🅼🆅🅿♡M✪4065🍉
Bonus Jackpot Champion
VJ who receives the highest points from sending-receiving gifts
according to the conditions, will be rewarded.

26/12/2022 (00:00) - 25/1/2023 (22:00 GMT+7)

1. Top 10 VJs who collect the highest
points from sending-receiving gifts, will be rewarded.

2. VJ must have the points from
sending-receiving gifts on at least Level 1.

3. Top 5 VJs who collect the highest points
in each week, will receive special bonus.
Weekly Bonus Reward
1st Place, receives 3,000 THB
2nd Place, receives 1,000 THB
3rd Place, receives 500 THB
4th Place, receives 300 THB
5th Place, receives 200 THB

4. The cycle of weekly special bonus
will be referred to the details below.

Round of Weekly Special Bonus Duration (GMT +7)
Round 1 26/12/2022 (00:00) - 1/1/2023 (22:00) GMT+7
Round 2 1/1/2023 (22:01) - 8/1/2023 (22:00) GMT+7
Round 3 8/1/2023 (22:01) - 15/1/2023 (22:00) GMT+7
Round 4 15/1/2023 (22:01) - 22/1/2023 (22:00) GMT+7
!!SPECIAL THAN EVER!!
Only for user who use WinWin Coin to convert for double event point,
will get extra special status following these table:


Buff 20%

Protect
20 Winwin Coin 20 Winwin Coin
- Receive extra 20%
of event points for top 10 ranking.

- The special point will be counted
since activate the “Buff”
- Protect for user who will buff
our point for 20% (Top 10 ranking)

- Protect the point will start
after activate the “Protect”
**VJ will possible to convert for receive
both of functions and use it at the same time**
**Top 10 ranking will not be deducted the accumulated point**
★SPECIAL! For user who has the WinWin Coin
will be able to send the status to host now★
For buff will cost 20 Coins.
For protect will cost 20 Coins.
*In case of host already has the status,
user will not available to send the same status to host*

  
Access step of the website
To start accessing this website (https://www.mlive.la/) The company assumes that you have accepted all personal policy as mentioned.
Remarks
- Broadcaster ranking, reserve the right to only allow for signed
contract broadcaster of the bonus-wining rate, participate the event.
- Broadcaster who participates the event,
must host the program and interact with User.
Broadcaster who sleeps, turns the camera to the empty room and the ceiling,
broadcasts with the black screen, or acts inappropriately
while hosting the program, will be disqualified from the rewards.
- Announcement of results and awarding
- The team reserves the right to count event points
that have been gifted from users who top up for more than 3 USD.
within 5 working days after the end of event.
- We reserve the right to change the event details without prior notice.
- Event participation and reward receiving
must comply with the company conditions.
- Checking and prize giving by the staff
will takes place within 7 - 10 days
after the event has been over,
for checking the event reward
please check on "My Diary" menu.
- The staff’s decision is final.
- Broadcasters who receive cash rewards,
if Broadcaster is unable to be active
for at least 10 hours 3 days or more,
including breaking the rules after the event,
Broadcaster s will not receive activity.
- Any events are organized in server downtime
or for any reasons which are unable to online
will be based on the end of event as before.
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au
Bonus Jackpot Champion
VJ yang menerima poin menerima-mengirim Gift terbanyak
Persyaratan akan Dapat hadiah.
Durasi Event
26/12/2022 (00:00) - 25/1/2023 (22:00 GMT+7)


Detail Event
1.10 VJ Pertama yang mengumpulkan poin Jackpot (JR)
terbanyak akan menerima hadiah.
2. Harus memiliki poin transfer Gift level 1 atau lebih tinggi.
3. VJ yang memiliki poin tertinggi Juara 1 - 5 setiap minggunya.
akan menerima jumlah Spacial bonus
Hadiah bonus mingguan adalah sebagai berikut:
Juara 1menerima 3.000 baht
Juara 2 menerima 1.000 baht
Juara 3 menerima 500 baht
Juara 4 menerima 300 baht
Juara 5 menerima 200 baht
4. Spacial bonus mingguan seperti yang dijelaskan di bawah ini

Siklus Bonus Spesial Mingguan Duration (WIB)
Siklus pertama 26/12/2022 (00:00) - 1/1/2023 (22:00) GMT+7
Siklus kedua 1/1/2023 (22:01) - 8/1/2023 (22:00) GMT+7
Siklus ketiga 8/1/2023 (22:01) - 15/1/2023 (22:00) GMT+7
Siklus keempat 15/1/2023 (22:01) - 22/1/2023 (22:00) GMT+7
!!Hak istimewa lebih bayak dari sebelumnya!!
Untuk siapa yang menggunakan Winwin Coin untuk menukarkan poin event
Dapat memilih status khusus tambahan sebagai berikut:


Buff 20%

Protect
20 Winwin Coin 20 Winwin Coin
- Dapatkan tambahan poin event 20%
Dari poin juara 1- 10

- Mulai hitungkan poin jika aktifkan Buff
- Jagakan dari penggura Buff 20%
Untuk tidak dapatkan poin (dari juara 1-10)

- Mulai jagakan poin jika aktifkan Protact
**User dapat mengeklik pertukaran untuk kedua
status untuk digunakan secara bersamaan**
**Peringkat 1-10 tidak akan dikurangi akumulasi poin event**
★Spesial untuk user yang gunakan WINWIN COIN
dapat kirimkan status untuk VJ kalian★
Hanya menggunakan WINWIN COIN seperti ini :
Buff 20% mengguna 20 coin
Protect mengguna 20 coin
**Dalam hal VJ sudah memiliki status ,
User tidak dapat kirimkan status lagi**

Catatan
- Jika VJ mengirimkan gift kepada VJ bersama-sama akan tidak dihitung.
- VJ ranking berhak untuk VJ yang ikut ke rate Bonus Jackpot saja
- VJ yang menerima hadiah uang tunai.Jika setelah
event berakhir VJ tidak aktif selama minimal 10 jam,
3 hari atau lebih, atau jika melanggar aturan VJ tidak akan menerima hadiah event.
- Ranking VJ berhak hanya untuk VJ yang telah menandatangani kontrak.
- Tim berhak untuk menghitung poin event yang menerima
hadiah dari user yang topup lebih dari 10.000 kupon.
- Tim akan memeriksa dan mengirimkan kupon dalam waktu 7-10 hari
kerja setelah event berakhir dan bisa memeriksa hadiah event ini di My Diary
- Kami berhak untuk mengubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- Partisipasi dalam kegiatan dan menerima
penghargaan tunduk pada kondisi perusahaan.
- Waktu event berdasarkan waktu server.
- Keputusan kami bersifat final
- VJ yang menerima hadiah uang tunai.
Jika setelah event berakhir VJ tidak aktif selama minimal 10 jam,
3 hari atau lebih, atau jika melanggar aturan VJ tidak akan menerima hadiah event.
- Event yang diadakan selama waktu tutup server atau karena alasan tidak bisa online.
Tanggal akhir event seperti semula.
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au
Bonus Jackpot Champion
VJ có điểm nhận-gửi từ quà tặng nhiều
nhất sẽ được nhận giải thưởng
Thời gian sự kiện
26/12/2022 (00:00) - 25/1/2023 (22:00 GMT+7)


Chi tiết sự kiện
1. VJ tích lũy điểm nhận-gửi (JR) TOP 1 - 10 sẽ được nhận giải thưởng
2. VJ phải có điểm nhận-gửi quà tặng LV.1 trở lên
3. VJ TOP 1-5 có điểm cao nhất của hàng tuần
sẽ được nhận Bouns đặc biệt
Thứ 1 nhận 3,000 Baht
Thứ 2 nhận 1,000 Baht
Thứ 3 nhận 500 Baht
Thứ 4 nhận 300 Baht
Thứ 5 nhận 200 Baht
4. Chi tiết Bouns đặct biệt theo hàng tuần

Round of Weekly Special Bonus Duration (GMT +7)
Vòng 1 26/12/2022 (00:00) - 1/1/2023 (22:00) GMT+7
Vòng 2 1/1/2023 (22:01) - 8/1/2023 (22:00) GMT+7
Vòng 3 8/1/2023 (22:01) - 15/1/2023 (22:00) GMT+7
Vòng 4 15/1/2023 (22:01) - 22/1/2023 (22:00) GMT+7
!! Đặc quyền tốt hơn trước!!
Dành cho những ai sử dụng Winwin Coin để đổi điểm sự kiện.
Bạn có thể chọn các trạng thái đặc biệt bổ sung như sau:


Buff 20%

Protect
20 Winwin Coin 20 Winwin Coin
từ điểm sự kiện hạng 1-10.

- Điểm đặc biệt được tính từ khi bắt đầu sử dụng buff.
- Ngăn chặn người dùng Buff 20%
Kiếm được xếp hạng của chúng tôi (hạng 1-10)

- Bảo vệ điểm bắt đầu từ sử dụng Protect.
** USER có thể nhấn trao đổi cho
cả hai trạng thái để sử dụng cùng một lúc **
** Hạng 1-10 sẽ không bị trừ điểm sự kiện tích lũy **
★ ĐẶC BIỆT! Đối với người dùng có WinWin Coin
sẽ có thể gửi trạng thái đến máy chủ ngay bây giờ ★
Đối với buff sẽ tốn 20 Xu.
Đối với bảo vệ sẽ có giá 20 Xu.
** Trong trường hợp máy chủ đã có trạng thái,
người dùng sẽ không thể gửi trạng thái tương tự đến máy chủ **
Nhận xét
- VJ gửi quà tặng cho VJ sẽ không được tính điểm sự kiện
- VJ ranking dành cho VJ đã ký hợp đồng với chính sách JR Bouns
- Những VJ đã tham gia sự kiện phải live tương tác với User
trong trường hợp nằm, ngủ, màn hình trống, màn hình đen hay vi phạm
sẽ không được nhận giải thưởng
- Không tính điểm quà tặng sự kiện đã được nhận từ User không nạp xu
- Admin sẽ kiểm tra và trao thưởng coupons vào ngày 7-10 sau kết thúc sự kiện.
Bạn cố thể kiểm tra thưởng trang My Diary
- Chúng tôi có quyền thay đổi bất kỳ chi tiết nào mà không cần thông báo trước.
- Việc tham gia các sự kiện và nhận giải thưởng
phải tuân theo các điều kiện của công ty.
- Thời gian theo máy chủ chính.
- Quyết định của công ty là quyết đinh cuối cùng
- VJ đã được nhận tiền mặt, sau khi kết thúc sự kiện Vj không
live ít nhất 10 giờ/3 ngày hay vi phạm VJ sẽ không được nhận giải thưởng
- Những sự kiện nào được tổ chức trong thời gian máy chủ ngừng
hoạt động hoặc bất kỳ lý do gì không thể online sẽ theo thời gian
kết thúc sự kiện như trước.
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au
ボーナスジャックポットチャンピオン
最もイベントギフトを送信 – 獲得するライバーはイベント報酬をもらえます
イベント期間
26/12/2022 (00:00) - 25/1/2023 (22:00 GMT+7)

イベント詳細
1. 1 - 10位の最もJRポイントを獲得するライバーはイベント報酬をもらえます。
2. JRボーナスレベル1以上のライバーのみ報酬を獲得できます。
3. 各週間の1-5位の最もJRポイントを獲得するライバーはボーナス報酬をもらえます。
週間のイベント報酬
1位は、3,000 THB の現金の報酬をもらえます。
2位は、1,000 THB の現金の報酬をもらえます。
3位は、500 THB の現金の報酬をもらえます。
4位は、300 THB の現金の報酬をもらえます。
5位は、200 THB の現金の報酬をもらえます。
4. 週間のボーナスの切り締めスケジュールはこちらの表で確認してください;

Round of Weekly Special Bonus Duration (GMT +7)
1週間目 26/12/2022 (00:00) - 1/1/2023 (22:00) GMT+7
2週間目 1/1/2023 (22:01) - 8/1/2023 (22:00) GMT+7
3週間目 8/1/2023 (22:01) - 15/1/2023 (22:00) GMT+7
4週間目 15/1/2023 (22:01) - 22/1/2023 (22:00) GMT+7
新しい交換可能なアイテムが追加!
Winwin Coinを所持している方は、
下記のアイテムを交換して、限定


Buff 20%

Protect
20 Winwin Coin 20 Winwin Coin
- アイテムを購入した後、20% 1 – 10位の
ユーザーの獲得したイベントポイントの20%
を獲得する。

- 効果はアイテムを購入後から有効する
- アイテムを購入した後、Buff 20%を
購入したユーザーは自分のイベントポイントを
獲得できない。

- 効果はアイテムを購入後から有効する
**アイテム効果は両方で一緒に有効するのは可能です**
★スペシャル! WinWinコインをお持ちのユーザー様は、
ステータスをホストに送信できるようになりました!!★
バフには20コインが必要です。
プロテクト(保護)には20コインが必要です。
**ホストがすでにステータスを持っている場合、
ユーザーは同じステータスをホストに送信できません**

ご注意
- ライバーにライバーをギフト送信 / 自分にギフト送信の場合、
ポイントは計算されません。
- 普通レート以外のライバーはこのイベントに参加できません。
- アプリのルール、または規則に違反したライバーは報酬がもらえません
- 課金したことないのユーザーからのイベントポイント、ギフトポイントなどは計算されません。
- イベント終了日から7-10 日までイベント報酬を確認して、ユーザーに送信されます。
イベント報酬履歴は、My Diaryで確認できます。
- キャンペーン内容および適用条件などは、予告なく変更または中止する場合があります。
- すべての条件を達成できないライバーは報酬をもらえません。
- イベント時間帯はアプリのメインサーバーの時間帯となります。
- スタッフの判定は最後の判定となります。
- 報酬をもらえるライバーはイベントが終了した後、10時間/3時間以上配信すること。
- メンテナンス、または他の原因でアプリを利用できない場合、
イベント期間は元の期間で終了されます。
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au
Bonus Jackpot Champion
根据官方要求的条件获得
接收-发送礼物的积分最多的主播将获得奖励。
活动时间
26/12/2022 (00:00) - 25/1/2023 (22:00 GMT+7)

活动内容
1. 获得接收-发送礼物的积分 (JR) 最多的主播排名第1 - 10名将获得奖励。
2. 必须有接收-发送礼物的积分等级 1 (LV.1) 以上。
3. 每周获得积分最高的主播排名第 1 – 5名
将获得特殊奖金。
每周特殊奖金如下
第1名获得3,000泰铢
第2名获得1,000泰铢
第3名获得500泰铢
第4名获得300泰铢
第5名获得200泰铢
4. 每周特殊奖金轮如下

Round of Weekly Special Bonus Duration (GMT +7)
第1轮 26/12/2022 (00:00) - 1/1/2023 (22:00) GMT+7
第2轮 1/1/2023 (22:01) - 8/1/2023 (22:00) GMT+7
第3轮 8/1/2023 (22:01) - 15/1/2023 (22:00) GMT+7
第4轮 15/1/2023 (22:01) - 22/1/2023 (22:00) GMT+7
!!比之前更多特殊!!
对于用户使用 Winwin Coin 兑换活动积分
可以选择特殊状态如下


Buff 20%

Protect
20 Winwin Coin 20 Winwin Coin
- 获得额外增加积分 20% 从前 10 名的积分

- 激活“Buff”后将计算特殊积分
- 保护其他人使用获得Buff 20%将我们的积分增加(前10名)

- 保护积分将在激活“Protect”后开始。
**用户可以同时兑换和使用两个状态**
**前10 名不会被扣收集活动的积分**
★用户专属 Winwin Coin用户可以发送状态给主播★
使用Winwincion如下
需要Buff20% 20 个硬币
需要protect 20个硬币
**如果 主播已经有状态 用户将无法向 主播 重新提交状态**

备注
- 如果主播互相刷礼物则会保留所有权利,活动积分不会计算在内。
- 主播排名只保留权利给已签约
工资表有幸运礼物奖金的合同的主播。
- 获得现金奖励的主播,如果活动结束后主播无法活跃,
直播至少 10 个小时 3 天或更长的时间,
或者有违反规则的主播将不会获得活动奖金。
- 参加活动的主播只计算上播和跟用户互动聊天的主播,
至于睡觉、空房间、对着天花板,黑视频或有不适当直播行为,
将判断为无法获得奖励的资格。
- 官方会保留计算用户充值 100 泰铢或以上的活动积分的权利。
- 官方将在活动结束后7-10天的工作时间核对奖金和安排配发奖励。
可以在【我的日记】里检查活动奖金。
- 官方保留更改详细信息的权利,恕不另行通知。
- 参加活动和领取奖励必须符合公司的条件。
- 官方拥有最终解释权。
- 时间是会以服务器的时间为准。
- 在服务器停服期间进行的任何活动或发生其他任何原因导致无法上线开播,
将按照原来的活动时间进行到活动结束。
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au


Ranking VJs with the most highest points
Bonus
Round 1
26th Dec. - 1st Jan.
Round 2
1st - 8th Jan.
Round 3
8th - 15th Jan.
Round 4
15th - 22nd Jan.

Note

84615242
[ĒVL]L`Tris^ Bonus : 4,584 ฿


2
55482236
ZEEDแดมเพลีย🦇 Bonus : 3,146 ฿3
60050342
🅼🆅🅿♡M✪4065🍉 Bonus : 2,427 ฿4
81093227
🌾♡ᴍᴠ۫ᴘ•ꜰᴀɴɢᴋᴏ♥ Bonus : 1,977 ฿


5
81062075
𝙏𝙂𝘼🐯KaTooN Bonus : 1,708 ฿

6
81377265
[SJC]🤍ᵃᵐᵐᵉ🥶 Bonus : 1,438 ฿

7
81291434
ขาดแตก2mคิง67 Bonus : 1,258 ฿

8
80340192
♡Ella♡🪴ᶠʳᵃᵐᵉ🐯 Bonus : 719 ฿
9
80043339
[8❽8]🦖Nooky🐋✨ Bonus : 449 ฿
10
61776895
MARY🍰[8❽8]2m Bonus : 269 ฿11
81729047
AHAเด็กโง่🐯

12
58288823
ONE••งู้ยงู้ย💨

13
88817135
AHA🙈ปึกน้อย🐣

14
88735565
❹④❹🍞kanompang

15
84917514
Cool💦fiahfah🌈
16
82004026
❹➃❹ 🎈น้องแมน🛸
17
80781858
แพทตี้🍒AG
18
87560993
[ώɨɲ€🥂]EnChun
19
55448854
สุกี้ตี๋น้อย
20
81822206
❹➃❹🍸นุ้งวาย🐉✨
21
86958117
♡ᴇʟʟᴀ♡ᴾᴬᴿᴺ ✿
22
89299150
[8❽8]☀ไอติม🐰
23
84167225
ᶜᵒᵒˡᶻ🍬ตะวัน🐅
24
53437172
[8❽8]🌟ʍʏʍɨռȶ🌈
25
84247702
Cool•MK8ตัว•🦁
26
84608339
🆗ดาด้าาาาา😋🌻
27
84894558
Cool💦𝒩𝒾𝓃𝑔✨
28
81419133
[🅢•🅛]มารวย🤍
29
67193668
[69]Ryndu🐸
30
54038906
❷●ᵐ🍺ป๋ามิ้งค์

update time: 25/01/2023 22:00

= Receives 3,000 Baht

= Receives 1,000 Baht

= Receives 500 Baht

= Receives 300 Baht

= Receives 200 Baht


VJs the highest points "Round 1"
No VJ Note
1
55482236
อิแพงเค้กกก🦇
2
81291434
♡Ella♡ƤƤԼ~🥨
3
84615242
[ĒVL]Trışa💢
4
61776895
MARY🍰[8❽8]
5
81093227
MVP•นางในหมอหมอ
6
80340192
♡Ella♡🪴ᶠʳᵃᵐᵉ🐯
7
54038906
❷●ᵐ🍺ป๋ามิ้งค์
8
84917514
Cool💦fiahfah🌈
9
88817135
AHA🙈ปึกน้อย🐣
10
50987247
[8❽8]☀🌈หมวยอ๊องงงง💖💊หมวยหิวปู
11
88735565
❹④❹🚀🚀งแ้ป💈💈
12
84167225
ᶜᵒᵒˡᶻ🎄ตะวัน🐅
13
81822206
❹➃❹🍸นุ้งโยชิ🐉
14
84094418
[69]🌾Putri🕊
15
87907448
ส่งท้ายปีเก่า😁
16
89299150
[8❽8]☀ไอติม🦋
17
87560993
[ώɨɲ€🥂]EnChun
18
85395192
🍭ოLꯙ🍭kat
19
65785440
[One]•tookta🕊
20
67927640
ⓂⓋⓅ🌥ƤαחƤαƬ✨ ༘♡

update time: 01/01/2023 22:00


VJs the highest points "Round 2"
No VJ Note
1
60050342
🅼🆅🅿♡M✪4065🍉
2
84615242
[ĒVL]L`Tris^
3
61776895
MARY🍰[8❽8]
4
81093227
🌾♡ᴍᴠ۫ᴘ•ꜰᴀɴɢᴋᴏ♥
5
55482236
ZEEDซุปแจ้คจบ
6
81377265
[SJC]🤍ᵃᵐᵐᵉ🥶
7
58288823
ONE••งุ้ยงุ้ย💨
8
84917514
Cool💦fiahfah🌈
9
80340192
♡Ella♡🪴ᶠʳᵃᵐᵉ🐯
10
81291434
♡Ella♡ƤƤԼ~🥨
11
86958117
♡ᴇʟʟᴀ♡ᴾᴬᴿᴺ ✿
12
88735565
❹④❹🚀งแ้ป💈
13
81419133
[🅢•🅛]มารวย🤍
14
87560993
[ώɨɲ€🥂]EnChun
15
81062075
𝙏𝙂𝘼🐯หยุดงับ
16
84094418
[69]🌾Putri🕊
17
82655117
[ⲨᎬᎪᎻ]Ⲃυeyye🍭
18
89299150
[8❽8]☀6นาฬิกา😉
19
81822206
❹➃❹🍸นุ้งโยชิ🐉
20
55448854
โฟนนนนนจ้า

update time: 08/01/2023 22:00


VJs the highest points "Round 3"
No VJ Note
1
81377265
[SJC]🤍ᵃᵐᵐᵉ🥶
2
60050342
🅼🆅🅿♡M✪4065🍉
3
58288823
ONE••งู้ยงู้ย💨
4
81062075
𝙏𝙂𝘼🐯KaTooN
5
55482236
ธูปส้มตะเกียง
6
82004026
❹➃❹ 🎈ไอ้แมน🛸
7
84615242
[ĒVL]L`Tris^
8
80340192
♡Ella♡🪴ᶠʳᵃᵐᵉ🐯
9
88735565
❹④❹🚀I.NPang🍫
10
84167225
ᶜᵒᵒˡᶻ🍬ตะวัน🐅
11
61776895
MARY🍰[8❽8]
12
81729047
AHAเด็กโง่🐯
13
88817135
AHA🙈ปึกน้อย🐣
14
81093227
🌾♡ᴍᴠ۫ᴘ•ꜰᴀɴɢᴋᴏ♥
15
67193668
[69]Ryndu🐸
16
53437172
[8❽8]🌟ʍʏʍɨռȶ🌈
17
83552644
🌈ᴋᴅ•ᴀᴏɴ🫦🫧
18
89299150
[8❽8]☀ไลฟ์1ทุ่ม
19
57698771
ELLAAA
20
84894558
ออน1ทุ่ม

update time: 15/01/2023 22:00


VJs the highest points "Round 4"
No VJ Note
1
81729047
AHAเด็กโง่🐯
2
88817135
AHA🙈ปึกน้อย🐣
3
88735565
❹④❹🚀IN.Pangggg
4
60050342
🅼🆅🅿♡M✪4065🍉
5
61776895
MARY🍰[8❽8]
6
55482236
ZEEDขาดแตก2.4m
7
80781858
แพทตี้🍒AG
8
81093227
🌾♡ᴍᴠ۫ᴘ•ꜰᴀɴɢᴋᴏ♥
9
58288823
ONE••งู้ยงู้ย💨
10
84615242
[ĒVL]L`Tris^
11
80340192
♡Ella♡🪴ᶠʳᵃᵐᵉ🐯
12
53437172
[8❽8]🌟ʍʏʍɨռȶ🌈
13
84894558
Cool💦𝒩𝒾𝓃𝑔✨
14
55448854
Mdoll17คิง15🥹
15
81062075
𝙏𝙂𝘼🐯แตก3.5m
16
84247702
Cool•MK25ตัว•🦁
17
84608339
🆗ดาด้าาาาา😋🌻
18
87560993
[ώɨɲ€🥂]EnChun
19
87907448
น้องหมู
20
84917514
Cool💦fiahfah🌈

update time: 22/01/2023 22:00

Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia