อันดับ VJ ที่ได้คะแนนมากที่สุด

81633951
[ώɨɲ€🥂]гīzкค
83739507
[ƒℓy]𝐕𝐢𝐚🕊
87558410
[ώɨɲ€🥂]chila🎐


อันดับ User ที่ได้คะแนนมากที่สุด

55637391
duduudududuuduu
63331571
✰๖ۣ🤣UDIN✰✰๖ۣۜ
60903442
culik.baaaa
กดดูอันดับเพิ่มเติม

JR BOMB!
X
WINWIN COIN

Broadcaster and User who collect the most point
of “JR Bomb” will receive the rewards.
EVENT DURATION
August 6th, 2022 (8.00 PM) – August 15th, 2022 (10.00 PM) GMT+7

JR BOMB
10 Coupons
EVENT DETAILS
1. Broadcaster who receive JR BOMB and hit the most jackpot, will be rewarded.
POINT CALCULATION CRITERIA
☆ 1 gift = 1 point
☆ Sending gift “JR BOMB” and hit the jackpot 500 times,
will receive more 500 points
For example, User sends 99 gifts and hit the jackpot 500 times,
User and VJ will receive 99 + 500 = 599 points.
2. User have to send “JR BOMB” gift to VJ only.
3. VJ should have at least 5,000 points of jackpot,
will be receive the reward.
4. In case of User sends gift to User or VJ sends to VJ or User,
will not count as cumulate event gift.

★ Broadcaster and user will possible
to use 10 WinWin Coins for claim X2 points of this event ★
(Only the points earned after pressing the button will be doubled.)What is WINWIN COIN?
https://mlive.la/event/202202/2022020183/
EVENT REWARDS
Broadcaster who receives
the most gifts will be rewarded.

1st place, receives 100,000 coupons.
(Possible to convert to cash reward [USD])

2nd place, receives 70,000 coupons.
(Possible to convert to cash reward [USD])

3rd place, receives 30,000 coupons.
(Possible to convert to cash reward [USD])

The USD rate will be based on the sending reward date.
Host who receives reward will possible to convert reward
to be cash reward by direct inform to team or
head of agency at least 3 days before sending rewards.

User who sends the most gifts,
will be rewarded.
1st place, receives 80,000 Coupons
2nd place, receives 50,000 Coupons
3rd place, receives 30,000 Coupons

TOTAL REWARDS OF 360,000 Coupons
(or convert to be cash reward)

REMARKS
- Reserved the right for only signed Broadcaster/Host
in the INTER tab to participate this event.
- Broadcaster and User should have at least 5,000 points
to receive the reward, if not all of user who joined
the event will be disqualified from the rewards.
- Broadcaster who participated the event should be active at least 6 hours.
- User ranking of sending gifts,
Broadcaster with contract is not allowed to participated the event.
- Broadcaster who joined in the event will be counted
only for the show and talk to the players.
In case of lying in the empty room, show ceiling,
black screen or do something inappropriate
in broadcast will be eliminated to get rewards.
- Broadcaster who participated the event have to be committed
the company to use event pictures for promote
in marketing activity without pay.
- Only for 1-year contract Broadcaster
- Checking and prize giving by the staff takes place within 5 days
after the event has been over, and the rewards take place within 2022/08/17
- Host who receives reward will possible
to convert reward to be cash reward by direct inform to team or
head of agency at least 3 days before sending rewards.
The USD rate will be based on the sending reward date.
- Cash reward will be received with monthly salary.
- We reserve the right to change the event details without prior notice.
- Event participation and reward receiving
must be under the company conditions.
- Time’s mainly based on server.
- Any events are organized in server downtime
or for any reasons which are unable
to online will be based on the end of event as before.
- The staff’s decision is final.
- Reserved the right not cumulate gift and event point from non-top up user.
- Broadcaster who receive cash rewards if after event period couldn’t
online for 5 hrs. and 3 days within 2022/08/25 done prohibited will
be disqualified from rewards.
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
JR BOMB
X
WINWIN COIN

VJ và VJ có điểm quà tặng nhiều nhất sẽ được nhận giải thưởng
Thời gian sự kiện
6 tháng 8 2022 (20:00) – 15 tháng 8 2022 (22:00) GMT+7
Quà tặng

JR BOMB
giá 10 coupons
Chi tiết sự kiện
1. VJ có người gửi quà tặng JR BOMB và nổ nhiều nhất sẽ được nhận giải thưởng
Tiêu chí chấm điểm
☆ Quà tặng 1 cái là 1 điểm
☆ Gửi quà tặng JR BOMB và Jackpot đến 500 lần sẽ được nhận thêm 500 điểm.
Vi dụ User gửi quà tặng cho 99 cái và làm nổ 500 lần. User và VJ sẽ
được nhận 99 + 500 = 599 điểm.
2. User phải gửi quà tặng JR BOMB cho VJ thôi.
3. VJ phải có điểm tích lũy đến 5,000 điểm
trở lên sẽ đủ điều kiện nhận giải thưởng.
4. Trong trường hợp User gửi cho User hoặc VJ gửi cho VJ hay User,
sẽ không tính điểm tích lũy.

★VJ và User có thể sử dụng Winwin Coin 10 coin
đổi nhận điểm x2 trong sự kiện này ★
(Điểm X2 sau khi nhấn nhận quyền)Cách tìm kiếm Win Win coin
https://mlive.la/event/202202/2022020183/

Giải thưởng VJ
Thứ 1 nhận 100,000 Coupons (có thể nhận tiền mặt (USD))
Thứ 2 nhận 70,000 Coupons (có thể nhận tiền mặt (USD))
Thứ 3 nhận 30,000 Coupons (có thể nhận tiền mặt (USD))

Tỷ giá USD là tỷ giá vào ngày trao thưởng.
Admin sẽ thông báo vào nhóm hoặc liên kết với đại
lý ít nhất 3 ngày trước ngày trao thưởng

User có điểm cao nhất
Thứ 1 nhận 80,000 coupons
Thứ 2 nhận 50,000 coupons
Thứ 3 nhận 30,000 coupons

Tổng giải thưởng là 360,000 coupons (VJ có thể nhận tiền mặt)
Nhận xét
- Chỉ có quyền cho các VJ INTER tham gia hoạt động.
- VJ và User phải có điểm tích lũy đến 5,000 điểm
trở lên sẽ đủ điều kiện nhận giải thưởng,
nếu có điểm tích lũy thấp hơn yêu cầu,
sẽ bị loại được nhận giải thưởng
- VJ được tham gia phải có thời gian trực tuyến ít nhất 6 tiếng trở lên.

- User ranking đã gửi quà tặng,
chúng tôi có quyền không cho VJ
đã ký hợp đồng tham gia hoạt động.
- VJ tham gia sự kiện sẽ chỉ được tính dẫn chương
trình và nói chuyện với người chơi thôi.
Trong trường hợp nằm trong phòng trống,
màn hình đen, vị phạm quy tắc
của ảnh đại diện, vị phạm quy tắc của phòng bị khóa hay làm điều gì
không phù hợp với chương trình sẽ bị loại nhận giải thưởng.
- Những VJ được tham gia phải đồng ý với công ty có thể sử dụng hình
ảnh để quảng cáo, Không thể đòi bồi thường và chi phí khác.
- Chỉ VJ được ký hợp đồng 1 năm
- Công ty sẽ kiểm tra kết quả sự kiện vào 5 ngày
sau kết thúc sự kiện và trao thưởng vào ngày 2022/08/17
- Admin sẽ kiểm tra khoảng 5 ngày
sau kết thúc sự kiện và trao thưởng vào ngày 2022/08/17
- VJ có thể chọn nhận tiền mặt
Admin sẽ thông báo vào nhóm hoặc liên kết
với đại lý ít nhất 3 ngày trước ngày trao thưởng
Tỷ giá USD là tỷ giá vào ngày trao thưởng.
- Tiền mặt nhận cùng lương
- VJ được nhận tiền mặt,
sau kết thúc sự kiện phải live ít nhất 5 tiếng/ 3 ngày vào
Ngày 2022/08/25 hay VJ vi phạm sẽ không được nhận giải thưởng
- Chúng tôi có quyền thay đổi bất kỳ chi tiết nào mà không cần thông báo trước.
- Cuộc tham gia sự kiện và nhận giải thưởng phải theo điều kiện của công ty.
- Thời gian theo máy chủ chính.
- Quyết định của nhân viên là quyết định cuối cùng.
- Không tính điểm quà tặng sự kiện đã được nhận từ User không nạp xu
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
JR BOMB!
最もイベントポイントがもらえるユーザーは報酬がもらえます。
イベント期間
2022年8月6日 (20:00 GMT+7) ― 2022年8月15日 (22:00 GMT+7) (タイ時間)
イベントギフト

JR BOMB
10クーポン
イベント詳細
最も「JR BOMB」を送信して、イベントポイントがもらえるユーザーは報酬がもらえます。
イベントポイント計算方法
☆ 「JR BOMB」送信するごとに、イベントポイント1ポイントもらえます。
☆ 「JR BOMB」を送信して、500倍のジャックポットを当たるユーザーは、
さらにイベントポイント500ポイントもらえます。
例:ユーザーAは「JR BOMB」を99個送信して、
その99個の1個が500倍のジャックポットを当たると、
ユーザーAは99+500=599イベントポイントがもらえます。
2. リスナーアカウントからライバーアカウント、
またはライバーアカウントからリスナーアカウントに「JR BOMB」を送信するのみ、
イベントポイントがもらえます。
3. 5,000イベントポイント以上もらえないライバーは報酬がもらえません。
4. リスナーからリスナー、またはライバーからライバーにギフト送信の場合、
イベントポイントがもらえません。

★ ライバー、またはリスナーは Winwin Coin 10個 を交換して、
イベントポイントを x2 で獲得ことができる★WINWIN COIN を無料で獲得方法はこちらから;
https://mlive.la/event/202202/2022020183/

WINWIN COIN を無料で獲得方法はこちらから;
1位は、100,000クーポンもらえる (現金で獲得は可能)
2位は、70,000クーポンもらえる (現金で獲得は可能)
3位は、30,000クーポンもらえる (現金で獲得は可能)

現金で獲得の場合、クーポンから現金の為替レートは現金報酬追加日のレートになります。
現金で獲得希望のライバーは、現金報酬追加日の3日以前に自分の所属するエジェンシー、
スタッフに連絡してください。

最もイベントポイントがもらえるリスナーは下記の報酬がもらえます;
1位は、80,000クーポンもらえる
2位は、50,000クーポンもらえる
3位は、30,000クーポンもらえる

総合計360,000クーポン (現金で獲得は可能)
ご注意
- INTERジャンルライバーのみ、このイベントに参加できます。
- イベント期間以内にイベントの総合計イベントポイントが5,000未満の場合、
イベントが中止されます。
- ライバーはイベント期間以内に6時間以上配信すること。
- 契約されたライバーはリスナーの報酬がもらえません。
- アプリのルール、または規則に違反したライバーは報酬がもらえません。
- イベント内のコンテンツの二次利用は当社がご頂戴させていただきます。
- 1年間契約されたライバーのみ参加することができます。
- イベントのランキングのお知らせはイベントの終了日から5日まで発表されます。
- クーポン報酬は2022/08/17に送信されます。
- 現金で獲得の場合、クーポンから現金の為替レートは現金報酬追加日のレートになります。
- 現金で獲得希望のライバーは、現金報酬追加日の3日以前に自分の所属するエジェンシー、
スタッフに連絡してください。
- 現金をもらえるライバーは2022/08/25以内にイベント期間終了後に、
5日/3時間以上配信すること。
5日/3時間以上配信すされないライバーは報酬がもらえません。
- キャンペーン内容および適用条件などは、予告なく変更または中止する場合があります。
- イベント時間帯はアプリのメインサーバーの時間帯となります。
- メンテナンス、または他の原因でアプリを利用できない場合、
イベント期間は元の期間で終了されます。
- スタッフの判定は最後の判定となります。
- 課金したことないのユーザーからのイベントポイント、
ギフトポイントなどは計算されません。
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
JR BOMB
X
WINWIN COIN

VJ dan User yang diakumulasi poin
paling banyak akan mendapatkan hadiah
Durasi event
6 Agustus 2022 (20:00) – 15 Agustus 2022 (22:00) WIB
Gift event

JR BOMB
harga 10 kupon
Detail event
1. VJ yang ada user kirimkan gift JR BOMB
dan Jackpot paling banyak akan mendapatkan hadiah
Cara untuk dihitung
☆ 1 gift= 1 poin
☆ Kirimkan gift JR BOMB dan
Jackpot 500 kali akan menerima 500 poin lagi
Contoh : User kirimkan 99 gift dan Jackpot 500 kali
User dan VJ akan dapatkan 99 + 500 = 599 poin
2. User harus mengirim gift JR BOMB ke VJ saja
3. VJ harus ada jumlah poin Jackpot
minimal 5.000 poin akan bisa mendapatkan hadiah
4. Jika User kirimkan ke user atau VJ kirimkan
VJ atau user poin hadiah tidak akan dihitung

★VJ dan user bisa menggunakan 10 Winwin Coin
untuk melipatkan poin event jadi x2 ★
(Poin akan menjadi X2 setelah kilk tombol penukaran)Cara untuk dapatkan winwincoin gratis
https://mlive.la/event /202202/2022020183/
Hadiah untuk VJ
VJ dengan akumulasi poin terbanyak
akan menerima hadiah

Juara 1 hadiah 100.000 Kupon
(Dapat memilih untuk menerima hadiah dalam bentuk uang tunai) [USD]

Juara 2 hadiah 70.000 Kupon
(Dapat memilih untuk menerima hadiah dalam bentuk uang tunai) [USD]

Juara 3 hadiah 30.000 Kupon
(Dapat memilih untuk menerima hadiah uang tunai sebagai gantinya) [USD]

User yang mengirim gift paling banyak
akan mendapat hadiah
Juara 1 akan mendapatkan 80.000 kupon
Juara 2 akan mendapatkan 50.000 kupon
Juara 3 akan mendapatkan 30.000 kupon

Total hadiah 360.000 kupon
(Dapat memilih untuk menerima
hadiah uang tunai sebagai gantinya) [USD]

Catatan
- Khusus untuk VJ di tab INTER saja
- VJ dan User harus memiliki
poin lebih 5.000 poin untuk mendapat hadiah,
jika poinnya kurang dari 5.000 akan didiskualifikasi dari event
- VJ yang mengikuti event ini harusmemiliki jam live sekurangnya 6 jam
- User ranking yang mengirim hadiah,kami berhak untuk tidak mengizinkan
VJ yang menandatangani kontrak bergabung dalam event
- VJ yang mengikuti event tersebut harus live dan berbicara
dengan para user dalam kasus live,tetapi tunjukkan kamar kosong,
lantai,plafon,layar hitam,atau melanggar peraturan akan didiskualifikasi dari event ini
- VJ yang mengikui event ini harus mengizinkan
tim kami untuk memakai foto-foto yang sudah
post di event ini untuk event pemasaran
tanpa klaim kompensasi dan biaya apa pun.
- Hanya untuk VJ yang ada kontrak kerja 1 tahun
- Tim admin akan memeriksa hadiah event dalam waktu 5 hari kerja setelah
event berakhir dan kirim hadiah event sebelum tanggal 2022/08/17
- VJ yang menerima hadiah uang tunai jika setelah event berakhir
VJ tidak aktif selama minimal 5 jam,3 hari atau lebih,
dalam 2022/08/25 atau jika melanggar aturan VJ tidak akan menerima hadiah event.
- Kami berhak untuk mengubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- mengikut dalam event dan menerima hadiah tunduk pada kondisi perusahaan
- Waktu event berdasarkan waktu server
- Event yang diadakan selama waktu tutup server atau karena
alasan tidak bisa online tanggal akhir event seperti semula
- Keputusan kami bersifat final.
- Tim berhak untuk tidak menghitung poin event yang menerima
hadiah dari user yang belum pernah topup
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
JR BOMB
X
WINWIN COIN

Las anfitrionas y los usuarios que acumulan más puntos ganarán el premio.
Periodo de evento
El 6 de agosto de 2022 (20h00) – el 15 de agosto de 2022 (22h00) UTC+7
Regalo de evento

JR BOMB
Cuesta 10 cupones
Detalles de evento
1. Las anfitrionas que reciben más JR BOMB, ganarán el premio.
el criterio de calculación:
☆ 1 pieza de regalo equivale a 1 punto
☆ Enviar JR BOMB y ganar 500 veces de premio mayor,
recibirá 500 puntos más
Por ejemplo, si el usuario envía 99 piezas
de regalo y gana 500 veces de premio mayor,
Tanto el usuario como la anfitriona ganarán 99 + 500 =599 puntos.
2. Los usuarios tendrán que enviar JR BOMB solo a las anfitrionas.
3. Las anfitrionas tendrán que acumular
por lo menos 5.000 puntos para reclamar el premio.
4. En caso de que el usuario lo envíe a otros usuarios
o que la anfitriona lo envíe a otras o a los usuarios,
no se calcularán esos puntos.

★ Todos pueden utilizar 10 monedas de
Winwin Coin para reclamar x2 de puntos del evento★
(Los puntos subirán x2 después de reclamar)¿Cómo ganar WINWIN COIN gratis? Haz un clic aquí:
https://mlive.la/event/202202/2022020183/

Las anfitrionas que acumulan más puntos
1º lugar recibe 100.000 cupones (puede elegir a recibir en efectivo (USD))
2º lugar recibe 70.000 cupones (puede elegir a recibir en efectivo (USD))
3ºlugar recibe 30.000 cupones (puede elegir a recibir en efectivo (USD))

La tarifa de USD basará en el día de pago.
Por favor, avise al admin o la agencia por antemano 3 días
antes de agregar el premio en cupón

Los usuarios que tienen más puntos
1º lugar recibirá 80.000 cupones
2º lugar recibirá 50.000 cupones
3º lugar recibirá 30.000 cupones

El valor total es 360.000 cupones
(las anfitrionas pueden elegir a recibir en efectivo)

Observaciones
- Se permite solo para las anfitrionas
extranjeras de INTER que participen en el evento.
- Las anfitrionas y los usuarios tienen que acumular
por lo menos 5.000 puntos para reclamar el premio.
Si tienen menos de esa cantidad, no podrán reclamarlo.
- Las anfitrionas tendrán que transmitir por lo menos 6 horas.
- No se permite a las anfitrionas registradas
que participen en el Ranking de usuarios.
- Se considerarán solo las transmisiones
en que se comunica con los usuarios.
En caso de dormir, filmar el techo o el suelo,
dejar la pantalla vacía o negra,
o hacer algo inapropiado, no recibirá el premio.
- Las participantes tendrán que permitir a la empresa que utilice
las fotos publicadas en el evento con el fin de
comercio sin reclamación de sueldo o ningún pago.
- Exclusivamente para las anfitrionas de 1 año de contracto.
- Se comprobará el premio dentro de 5 días después del evento,
y se lo enviará dentro del 17/08/2022.
- Se reserva el derecho de cambio de detalle sin aviso previo.
- La participación y la reclamación de premio
están bajo la condición de la empresa.
- Se basa el horario en el de Server.
- Las anfitrionas pueden elegir a recibir el premio
en efectivo y tienen que avisar al admin o la agencia
por antemano 3 días antes de agregar el premio en cupón.
La tarifa de USD basará en el día de pago.
- Se recibirá el premio en efectivo junto con el salario.
- Si cualquier evento desarrolla mientras que el Server desactiva o por cualquiera
razón de no ser posible, se basará la hora final del evento como siempre.
- Si las que reciben el premio en efectivo no transmiten
por lo menos 5 horas en 3 días dentro del 25/08/2022
o violan las reglas, no ganarán el premio.
- La decisión de admin es final.
- No se calculan los puntos de regalos enviados
por los usuarios que no recargaron el saldo.
Patrocinado por WinNine Pacific : winnine.com.au
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้