VJ Ranking

83739507
[ƒℓy]𝐕𝐢𝐚🕊
84797533
[BQ]Jennie
84867787
(кєק๏)Cindy🧚‍♂


User Ranking

63331571
✰๖ۣ🤣UDIN✰✰๖ۣۜ
81585956
Brownie
55637391
duduudududuuduu
Tap to see more of ranking.DIAMOND RING FOR YOU
X
WINWIN COIN

SPECIAL EVENT FOR NEW SIGNED HOSTS SINCE FEBRUARY 26th 2022

EVENT DURATION
August 6th, 2022 (8.00 PM) – August 15th, 2022 (10.00 PM) GMT+7

EVENT GIFT


DIAMOND RING
Price 10 coupons

EVENT DETAILS
1. Broadcaster who receives most of event gift
and follow event conditions will be rewarded.
2. New broadcaster who cumulates
most of event gift will be rewarded.
3. POINT CALCULATION CRITERIA
1 gift = 1 point
Received 1 piece and hit the jackpot will receive 50 points.
4. Reserved the right for new broadcaster
who registered since February 26th, 2022 only.
5. Broadcaster should have at least 1,000 pieces
and during event period total gift required
to 70,000 pieces or more for eligible to receive rewards.

★ Broadcaster and user will possible
to use 10 WinWin Coins for double point here! ★
(Only the points earned after pressing the button will be doubled.)


How to hunt for WINWIN COIN!
https://mlive.la/event/202202/2022020183/
EVENT REWARDS
Broadcaster who receives the most gifts will be rewarded.
1st place, receives 100,000 coupons. (Possible to convert to cash reward [USD])
2nd place, receives 70,000 coupons. (Possible to convert to cash reward [USD])
3rd place, receives 30,000 coupons. (Possible to convert to cash reward [USD])

The USD rate will be based on the sending reward date.
Host who receives reward will possible to convert reward
to be cash reward by direct inform to team or
head of agency at least 3 days before sending rewards.
User who sends the most gifts,
will be rewarded.

1st place, receives 50,000 Coupons
2nd place, receives 30,000 Coupons
3rd place, receives 10,000 Coupons

TOTAL REWARDS OF 190,000 Coupons
(or convert to be cash reward)Remarks
- International broadcaster in every rate can participate the event.
Except for special rate /casting Broadcaster.
- Participated host required to online during event period for 6 hours.
- Broadcaster who participates the event,
must have the cumulative online period at least 10 hours for 3 days.
If found for any violation will be disqualified from event rewards.
- Reserved the right for new broadcaster
who registered since February 26th, 2022 only.
- User ranking of gift sending,
Reserve the right to not allow broadcasters
with contract to participate the event.
- Broadcaster who do not follow event
conditions will be disqualified from rewards.
- Broadcaster who participates the event,
must host the program and talk with User.
Broadcaster who sleeps, turns the camera
to the empty room and the ceiling,
broadcasts with the black screen,
or acts inappropriately while hosting the program,
will be disqualified from the rewards.
- Broadcaster who participates the event,
must consent the company to use the photos posted in this event
for marketing purposes in which Broadcaster will not make any claims
for compensations and expenses at all.
- Cash reward will be received along with salary.
- We reserve the right to change the event details without prior notice.
- Event participation and reward receiving
must be under the company conditions.
- Time’s mainly based on server.
- The staff’s decision is final.
- Checking and prize giving by the staff takes place within 5 days
after the event has been over, and the rewards take place within 2022/08/17
- Host who receives reward will possible to convert reward
to be cash reward by direct inform to team or
head of agency at least 3 days before sending rewards.
The USD rate will be based on the sending reward date.
- Cash reward will be received with monthly salary.
- Any events are organized in server downtime
or for any reasons which are unable to online
will be based on the end of event as before.
- Reserved the right not cumulate gift
and event point from non-top up user.
- Broadcaster who receives cash rewards if after event period
couldn’t online for 5 hrs. and 3 days or 2022/08/25 or done prohibited
will be disqualified from rewards. Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au
DIAMOND RING FOR YOU
X
WINWIN COIN


VJ đã đăng ký từ ngày 26 tháng 2 2022

Thời gian sự kiện

6 tháng 8 2022 (lúc 20:00) – 15 tháng 8 2022 (lúc 23:59)

Quà tặng


DIAMOND RING
Giá 10 coupons

Chi tiết sự kiện
1. VJ đã nhận quà tặng nhiều nhất và làm đủ điều kiện sẽ được nhận giải thưởng
2. VJ đã tham gia sự kiện dồn điểm nhiều nhất sẽ được nhận giải thưởng
3. Cách tính điểm quà tặng
được nhận quà tặng 1 cái = 1 điểm
được nhận 1 cái quà tặng nhưng trúng Jackpot = 50 điểm
4. VJ đã tham gia sự kiện phải là VJ mới đã đăng ký thàng công
từ ngày 26 tháng 2 2022
5. VJ đã tham gian sự kiện phải có tổng số quà tặng 1,000 cái trở lên
và quà tặng trong hệ thống phải đủ 70,000 cái
sẽ được nhận giải thưởng

★ VJ và User có thể sử dụng Winwin Coin 10 coin
đổi nhận điểm x2 trong sự kiện này ★
(Điểm X2 sau khi nhấn nhận quyền)


Cách tìm kiếm WINWIN COIN
https://mlive.la/event/202202/2022020183/

Giải thưởng VJ
Thứ 2 nhận 70,000 Coupons (có thể nhận tiền mặt (USD))
Thứ 3 nhận 30,000 Coupons (có thể nhận tiền mặt (USD))

Tỷ giá USD là tỷ giá vào ngày trao thưởng.
Admin sẽ thông báo vào nhóm hoặc liên kết với đại lý ít
nhất 3 ngày trước ngày trao thưởng

Giải thưởng User
User đã gửi quà tặng nhiều nhất

Thứ 1 nhận 50,000 coupons
Thứ 2 nhận 30,000 coupons
Thứ 3 nhận 10,000 coupons

Tổng giải thưởng
190,000 Coupons
(VJ có thể nhận tiền mặt)Nhận xét
- Dành cho VJ INTER tham gia sự kiện
- VJ chính sánh lương cứng có thể tham gia sự kiện
- VJ đã tham gia sự kiện phải live trong thời gian sự kiện 6 đủ giờ
Nếu vi phạm sẽ không được nhận giải thưởng
- User Ranking VJ đã ký hợp đồng không thể tham gia
- VJ làm không đủ điều kiện sẽ bị loàn thưởng
- VJ tham gia sự kiện sẽ chỉ được tính dẫn chương trình và nói chuyện với User.
Trong trường hợp nằm trong phòng trống, màn hình đen,
vị phạm quy tắc của ảnh đại diện,
vị phạm quy tắc của phòng bị khóa hay làm điều gì
không phù hợp với chương trình sẽ bị loại nhận giải thưởng.
- Những VJ được tham gia phải đồng ý với công ty có
thể sử dụng hình ảnh để quảng cáo,
Không thể đòi bồi thường và chi phí khác.
- Chúng tôi có quyền thay đổi bất kỳ
chi tiết nào mà không cần thông báo trước.
- Cuộc tham gia sự kiện và nhận giải
thưởng phải theo điều kiện của công ty.
- Thời gian theo máy chủ chính.
- Quyết định của nhân viên là quyết định cuối cùng.
- Admin sẽ kiểm tra khoảng 5 ngày sau kết thúc sự kiện và
trao thưởng vào ngày 2022/08/17
- VJ có thể chọn nhận tiền mặt
Admin sẽ thông báo vào nhóm hoặc liên kết với đại
lý ít nhất 3 ngày trước ngày trao thưởng
Tỷ giá USD là tỷ giá vào ngày trao thưởng.
- Tiền mặt nhận cùng lương
- Những sự kiện nào được tổ chức trong thời gian máy chủ ngừng hoạt động hoặc
bất kỳ lý do gì không thể online sẽ theo thời gian kết thúc sự kiện như trước.
- Không tính điểm quà tặng sự kiện đã được nhận từ User không nạp xu
- VJ được nhận tiền mặt, sau kết thúc sự kiện phải live ít nhất 5 tiếng/ 3 ngày vào
Ngày 2022/08/25 hay VJ vi phạm sẽ không được nhận giải thưởng
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au
DIAMOND RING FOR YOU
X
WINWIN COIN

Spesial untuk host baru yang daftar setelah 26 FABRUARI 2022
Durasi Event
6 Agustus 2022 (20:00) – 15 Agustus 2022 (23:59) WIB

Gift Event

DIAMOND RING
Harga 10 Kupon

Detail Event
1. VJ yang menerima Gift terbanyak
Dan memenuhi persyaratan Event akan menerima hadiah
2. VJ baru yang mengikut dalam Event untuk mengumpulkan poin
terbanyak akan menerima hadiah.
3. Poin event dihitung dari
Terima 1 Gift = 1 poin
Terima 1 Gift dengan Bom jackpot = 50 poin
4. VJ yang mengikut dalam Event tersebut adalah VJ baru yang daftar
Mulai 26 februari 2022 saja
5. VJ yang mengikut dalam Event tersebut
harus memiliki total 1.000 Gift atau lebih
Dan sepanjang Event, harus ada total 70.000 Gift atau lebih
VJ berhak menerima hadiah

★VJ dan user dapat menggunakan winwin coin 10 coin
dapathak penukaran poin x2 di event ini ★
(poin akan x2 setelah klik penukaran ini)


Cara mendapatkan WinwinCoin gratis gimana? Klik aja di sini!
https://mlive.la/event/202202/2022020183/

Hadiah untuk VJ
VJ dengan akumulasi poin terbanyak akan menerima hadiah
juara 1 hadiah 100.000 Kupon
(Dapat memilih untuk menerima hadiah dalam bentuk uang tunai) [USD]
Juara 2 hadiah 70.000 Kupon
(Dapat memilih untuk menerima hadiah dalam bentuk uang tunai) [USD]
Juara 3 hadiah 30.000 Kupon
(Dapat memilih untuk menerima hadiah uang tunai sebagai gantinya) [USD]
Hadiah untuk User
User yang paling banyak mengirimkan Gift akan menerima hadiah
Juara 1 akan mendapatkan 50.000 kupon
Juara 2 akan mendapatkan 30.000 kupon
Juara 3 akan mendapatkan 10.000 kupon

Total reward
Jumalah 190.000 kupon
(Dapat memilih untuk menerima
hadiah uang tunai sebagai gantinya)Catatan
- Kami berhak mengizinkan VJ di tab INTER untuk bergabung dalam event saja.
- Event menghitung Pemeran Tingkat VJ atau harga khusus lainnya Selain tarif normal
- VJ yang mengikut harus online selama event minimal 6 jam.
Atau ada pelanggaran aturan VJ tidak akan menerima hadiah acara.
- Peringkat User yang mengirim hadiah berhak untuk tidak mengizinkan VJ
yang telah menandatangani kontrak untuk mengikut dalam event tersebut.
- VJ yang tidak memenuhi ketentuan yang ditentukan akan
didiskualifikasi dari menerima hadiah acara.
- VJ yang mengikut dalam event hanya dihitung untuk mengatur program
dan berbicara dengan pemain hanya dalam kasus tidur.
Melihat ruangan kosong, lantai, langit-langit, layar hitam atau melakukan
sesuatu yang tidak pantas akan mendiskualifikasi penghargaan.
- VJ yang mengikut dalam event harus setuju untuk mengizinkan perusahaan
menggunakan foto yang diposting untuk mengikut dalam event ini.
dapat digunakan dalam kegiatan pemasaran
- Kami berhak mengubah detail tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- Mengikut dalam kegiatan dan menerima hadiah harus dalam kondisi
perusahaan.
- Waktu didasarkan terutama pada waktu Seve
- Keputusan tim bersifat final.
- Tim akan memeriksa hadiah dalam waktu 5 hari kerja setelah event berakhir
dan kirim hadiah berupa kupon dalam 2022/08/17
- VJ yang telah memenangkan kupon Dapat memilih untuk
menerima hadiah dalam bentuk tunai sebagai gantinya.
dengan memberi tahu tim atau berafiliasi setidaknya 3 hari sebelum tanggal
penambahan kupon hadiah Kurs USD adalah kurs pada hari tim membuat kemenangan.
- Hadiah uang tunai akan diberikan dengan gaji.
- Event apa pun yang diadakan selama shutdown server atau alasan lainnya
yang membuat tidak mungkin untuk online
akan menempel pada akhir event seperti biasa
- Tim berhak untuk tidak menghitung poin eventyang menerima hadiah
dari user tanpa topup
- VJ yang menerima hadiah uang tunai Jika setelah event VJ
tidak bisa aktif di jam tayang
Dapatkan setidaknya 5 jam, 3 hari atau lebih dalam 2022/08/25
atau melanggar aturan VJ tidak akan menerima hadiah acara.
Disponsori oleh WinNine Pacific : winnine.com.au
DIAMOND RING FOR YOU
X
WINWIN COIN

El evento de recolectar el regalo especial exclusivamente para las nuevas
anfitrionas registradas desde el 26 de febrero de 2022.
Periodo del evento
El 6 de agosto de 2022 (20h00) – el 15 de agosto de 2022 (23h59) UTC+7
Regalo del evento


DIAMOND RING
Cuesta 10 cupones

Detalles del evento
1. Las que recolectan más regalos y cumplen las condiciones ganarán el premio.
2. Si las nuevas que participan en el evento
acumulan más puntos, ganarán el premio.
3. La calculación de los puntos del evento
Recibir 1 regalo = 1 punto
Recibir 1 punto y ganar el premio mayor = 50 puntos
4. Las que participan son las que están registradas desde el 26 de febrero de 2022.
5. Las que participan tienen que acumular por lo menos 1.000 piezas de regalo, y
tendrán que colectar por lo menos 70.000 piezas de regalo totalmente para reclamar el premio.

★Las anfitrionas y los usuarios pueden utilizar 10 monedas de Winwin Coin
para reclamar x2 de puntos de este evento. ★
(Los puntos subirán X2 después de reclamar)


¿Cómo ganar WINWIN COIN gratis? Haz un clic aquí:
https://mlive.la/event/202202/2022020183/

Premio para las anfitrionas
Las que acumulan más puntos recibirán

1º lugar, 100.000 cupones (puede elegir a recibir en efectivo (USD))
2º lugar, 70.000 cupones (puede elegir a recibir en efectivo (USD))
3º lugar, 30.000 cupones (puede elegir a recibir en efectivo (USD))

La tarifa de USD basará en el día de pago.
Por favor, avise al admin o la agencia por antemano 3 días
antes de agregar el premio en cupón

Premio para los usuarios
Los que envían más regalos recibirán

1º lugar, 50.000 cupones
2º lugar, 30.000 cupones
3º lugar, 10.000 cupones

El valor total de premio es
190.000 cupones
(las anfitrionas pueden elegir a recibir en efectivo)Observaciones:
- Se permiten solo las anfitrionas INTER que participen en el evento.
- Se permiten las de Casting o de otras clasificaciones especiales.
- Las que participan tendrán que transmitir por lo menos 6 horas durante el evento.
- No se permite a las anfitrionas registradas que participen en el Ranking de usuarios.
- Las que no cumplen las condiciones no serán permitidas.
- Se considerarán solo las transmisiones en que se comunica con los usuarios.
En caso de dormir, filmar el techo o el suelo, dejar la pantalla vacía o negra,
y violar las reglas, no recibirá el premio.
- Las que participan en el evento tienen que permitir a la empresa que utilice
las fotos publicadas en el evento con el fin de comercio.
- Se reserva el derecho de cambiar el detalle sin aviso previo.
- La participación y la reclamación están bajo la condición de la empresa.
- Se basa el horario en el del Server
- La decisión de admin es final.
- Se comprobará el premio dentro de 5 días después del final
de evento, y se lo enviará dentro del 17/08/2022.
- Las anfitrionas pueden elegir a recibir el premio en efectivo y tienen
que avisar al admin o la agencia por antemano 3 días
antes de agregar el premio en cupón.
La tarifa de USD basará en el día de pago.
- Se recibirá el premio en efectivo junto con el salario.
- Si cualquier evento desarrolla mientras el Server desconecta o por
cualquiera razón de no ser posible de estar en línea,
se basará en el finalde evento como siempre.
- No se calculan los puntos de cupones de los usuarios que no recargaron el saldo.
- Si las que reciben el premio en efectivo no transmiten por lo menos 5 horas
y 3 días dentro del 25/08/2022 o violan las reglas, no recibirán el premio.
Patrocinado por WinNine Pacific : winnine.com.au
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
  
Access step of the website
To start accessing this website (https://www.mlive.la/) The company assumes that you have accepted all personal policy as mentioned.