VJ Ranking

84429894
[RPK]_Santi🌻
83673346
ml-4nAl💦mulut
84414244
[ABY]Yuki


User Ranking

51515390
   𝓡𝓮𝓪𝓵   
63109975
ช่องส่องห.ี
69114872
™Coffee.27🍄
Tap to see more of ranking.PEACEMAKER FOR YOU (GLOBAL)
X
WINWIN COIN

SPECIAL EVENT FOR NEW SIGNED GLOBAL HOSTS SINCE MARCH 26th 2022
EVENT DURATION
June 29th, 2022 (8.00 PM) – July 8th, 2022 (11.59 PM) GMT+7
EVENT GIFT

PEACEMAKER
Price 10 coupons

EVENT DETAILS
1. Broadcaster who receives most of event gift
and follow event conditions will be rewarded.
2. New broadcaster who cumulates
most of event gift will be rewarded.
3. POINT CALCULATION CRITERIA
1 gift = 1 point
Received 1 piece and hit the jackpot will receive 50 points.
4. Reserved the right for new broadcaster
who registered since March 26th, 2022 only. (Global Host)
5. Broadcaster should have at least 1,000 pieces
and during event period total gift required
to 70,000 pieces or more for eligible to receive rewards.

★ Broadcaster and user will possible
to use 20 WinWin Coins for double point here! ★
(Only the points earned after pressing the button will be doubled.)


What is WINWIN COIN? Tap below link for check!
https://mlive.la/event/202110/2021101999/
EVENT REWARDS
Broadcaster who receives the most gifts,
will be rewarded.
1st place, receives 30 USD
2nd place, receives 15 USD
3rd place, receives 10 USD
User who sends the most gifts,
will be rewarded.

1st place, receives 50,000 Coupons
2nd place, receives 30,000 Coupons
3rd place, receives 10,000 Coupons

TOTAL REWARDS OF 55 USD
+ 90,000 CouponsRemarks
- International Global broadcaster will possible to participate in this event.
Special rate or Casting Global rate will possible to join in too.
- Participated host required to online during event period for 6 hours.
If found for any violation will be disqualified from event rewards.
(Normal session and lock session will be counted on valid time)
- User ranking of gift sending,
Reserve the right to not allow broadcasters
with contract to participate the event.
- Broadcaster who do not follow event
conditions will be disqualified from rewards.
- Broadcaster who participates the event,
must host the program and talk with User.
Broadcaster who sleeps, turns the camera
to the empty room and the ceiling,
broadcasts with the black screen,
or acts inappropriately while hosting the program,
will be disqualified from the rewards.
- Broadcaster who participates the event,
must consent the company to use the photos posted in this event
for marketing purposes in which Broadcaster will not make any claims
for compensations and expenses at all.
- We reserve the right to change the event details without prior notice.
- Event participation and reward receiving
must be under the company conditions.
- Time’s mainly based on server.
- The staff’s decision is final.
- Checking and prize giving by the staff takes place within 5 days
after the event has been over, and the rewards take place within 2022/06/29
- Any events are organized in server downtime
or for any reasons which are unable to online
will be based on the end of event as before.
- Reserved the right not cumulate gift
and event point from non-top up user.
- Broadcaster who receives cash rewards if after event period
couldn’t online for 5 hrs. and 3 days or 2022/07/25 or done
prohibited will be disqualified from rewards.
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au
PEACEMAKER FOR YOU (GLOBAL)
X
WINWIN COIN

VJ đã đăng ký từ ngày 26 tháng 3 2022
Thời gian sự kiện

29 tháng 6 2022 (lúc 20:00) – 8 tháng 7 2022 (lúc 23:59)

Quà tặng

PEACEMAKER
Giá 10 coupons

Chi tiết sự kiện
1. VJ đã nhận quà tặng nhiều nhất và làm đủ điều kiện sẽ được nhận giải thưởng
2. VJ đã tham gia sự kiện dồn điểm nhiều nhất sẽ được nhận giải thưởng
3. Cách tính điểm quà tặng
được nhận quà tặng 1 cái = 1 điểm
được nhận 1 cái quà tặng nhưng trúng Jackpot = 50 điểm
4. VJ đã tham gia sự kiện phải là VJ mới đã đăng ký thàng công
từ ngày 26 tháng 3 2022
5. VJ đã tham gian sự kiện phải có tổng số quà tặng 1,000 cái trở lên
và quà tặng trong hệ thống phải đủ 70,000 cái
sẽ được nhận giải thưởng

★ VJ và User có thể sử dụng Winwin Coin 20 coin
đổi nhận điểm x2 trong sự kiện này ★
(Điểm X2 sau khi nhấn nhận quyền)


WINWIN COIN là gì? Tìm hiểm thêm về WINWIN coin link này
https://mlive.la/event/202110/2021101999/

Giải thưởng VJ
VJ dồn điểm quà tặng nhiều nhất

Thứ 1 nhận 30 USD
Thứ 2 nhận 15 USD
Thứ 3 nhận 10 USD
Giải thưởng User
User đã gửi quà tặng nhiều nhất

Thứ 1 nhận 50,000 coupons
Thứ 2 nhận 30,000 coupons
Thứ 3 nhận 10,000 coupons

Tổng giải thưởng
55 USD + 90,000 CouponsNhận xét
- Dành cho VJ GLOBAL tham gia sự kiện
- VJ chính sánh lương cứng có thể tham gia sự kiện
- VJ đã tham gia sự kiện phải live trong thời gian sự kiện 6 đủ giờ
Nếu vi phạm sẽ không được nhận giải thưởng (tính thời gian khóa phòng)
- User Ranking VJ đã ký hợp đồng không thể tham gia
- VJ làm không đủ điều kiện sẽ bị loàn thưởng
- VJ tham gia sự kiện phải live và nói chuyện User,
Trong trường hợp nằm trong phòng trống, màn hình đen,
vị phạm quy tắc của ảnh đại diện, vị phạm quy tắc của phòng
bị khóa hay làm điều gì không phù hợp với chương
trình sẽ bị loại nhận giải thưởng.
- Những VJ được tham gia phải đồng ý với công ty có
thể sử dụng hình ảnh để quảng cáo, không thể đòi bồi thường và chi phí khác.
- Chúng tôi có quyền thay đổi bất kỳ chi tiết nào mà không cần thông báo trước.
- Cuộc tham gia sự kiện và nhận giải thưởng phải theo điều kiện của công ty.
- Thời gian theo máy chủ chính.
- Quyết định của nhân viên là quyết định cuối cùng.
- Admin sẽ kiểm tra kết quả sau 5 ngày kết thúc
sự kiện và trao thưởng vào ngày 2022/06/29
- Những sự kiện nào được tổ chức trong thời gian máy
chủ ngừng hoạt động hoặc bất kỳ lý do gì không thể online
sẽ theo thời gian kết thúc sự kiện như trước.
- Không tính điểm quà tặng sự kiện đã được nhận từ User không nạp xu
- VJ được nhận tiền mặt, sau kết thúc sự kiện phải live ít nhất 5 tiếng/ 3 ngày vào
ngày 2022/07/25 hay VJ vi phạm sẽ không được nhận giải thưởng
(tính thời gian không khóa và khóa)
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au
PEACEMAKER FOR YOU (GLOBAL)
X
WINWIN COIN

Event pengumpulan hadiah khusus Hanya
VJ baru yang terdaftar dari 26 Maret 2022
Durasi Event
29 JUNI 2022 (20.00) – 8 JULI 2022 (23:59) WIB

Hadiah event

PEACEMAKER
harga 10 kupon

Detail event
1. VJ yang menerima hadiah paling banyak
Dan memenuhi persyaratan event akan menerima hadiah
2. VJ baru yang mengikut dalam event mengumpulkan
poin terbanyak akan menerima hadiah.
3. Penghitungan poin event
Dapatkan 1 hadiah event = 1 poin
menerima 1 hadiah dengan jackpot = 50 poin
4. VJ yang mengikut dalam event tersebut
harus VJ baru yang berhasil terdaftar
Mulai 26 Maret 2022 saja
5. VJ yang mengikut dalam event tersebut
harus memiliki total 1.000 hadiah atau lebih
Dan sepanjang event, harus ada total 70.000 hadiah
termasuk event atau lebih
VJ berhak menerima hadiah

★VJ dan user dapat menggunakan winwin coin 20 koin
dapathak penukaran poin x2 di event ini ★
(Poin yang akan dilipatkan menjadi X2 adalah
poin yang dapat setelah klik tombol penukaran)


Apa itu winwin coin ? siapa pengen tahu ayo
klik https://mlive.la/event/202110/2021101999/

Hadiah untuk VJ
VJ dengan akumulasi poin terbanyak akan menerima hadiah
Juara 1 akan mendapatkan 30 USD
Juara 2 akan mendapatkan 15 USD
Juara 3 akan mendapatkan 10 USD
Hadiah untuk User
User yang paling banyak mengirimkan Gift akan menerima hadiah
Juara 1 akan mendapatkan 50.000 kupon
Juara 2 akan mendapatkan 30.000 kupon
Juara 3 akan mendapatkan 10.000 kupon

Total reward 55 USD + 90,000 kupon


Catatan
- Kami berhak mengizinkan VJ asing GLOBAL untuk mengikut dalam event saja.
- hanya VJ yg menandatangani kontrak untuk mengikut dalam event tersebut
- VJ yang mengikut harus online selama event minimal 6 jam
Atau ada pelanggaran aturan, VJ tidak akan menerima hadiah event.
(termasuk waktu tayang normal dan waktu langsung di ruang terkunci)
- USER RANKING yang mengirim hadiah berhak untuk tidak mengizinkan
VJ yang telah menandatangani kontrak untuk mengikut dalam event tersebut.
- VJ yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan
akan didiskualifikasi dari menerima hadiah event.
- VJ yang mengikut dalam event hanya dihitung untuk mengatur
program dan berbicara dengan pemain hanya dalam kasus tidur.
Menampilkan ruangan kosong, lantai, langit-langit,
layar hitam atau melakukan sesuatu yang tidak pantas akan mendiskualifikasi hadiah
- VJ yang mengikut dalam event tersebut harus mengizinkan
perusahaan menggunakan foto yang diposting untuk mengikut dalam event ini.
dapat digunakan dalam event pemasaran
- Kami berhak mengubah detail tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- Mengikut dalam event dan menerima hadiah harus dalam kondisi perusahaan.
- Waktu didasarkan terutama pada waktu Sever.
- Keputusan tim bersifat final.
- Tim akan memeriksa hadiah dalam waktu 5 hari kerja setelah event berakhir.
dan kirim hadiah event berupa kupon dalam 2022/06/29
- Event apa pun yang diadakan selama shutdown server atau alasan lainnya
yang membuat tidak mungkin untuk online akan
menempel pada akhir event seperti biasa
- Tim berhak untuk tidak menghitung poin event
yang menerima hadiah dari usertanpa isi ulang
- VJ yang menerima hadiah uang tunai
Jika setelah event VJ tidak bisa aktif di jam tayang
Dapatkan setidaknya 5 jam, 3 hari atau lebih pada 2022/07/25
atau melakukan pelanggaran, VJ tidak akan menerima hadiah event.
(termasuk waktu tayang normal dan waktu langsung di ruang terkunci)
Disponsori oleh WinNine Pacific : winnine.com.au
PEACEMAKER FOR YOU (GLOBAL)
X
WINWIN COIN

El evento de recolectar el regalo especial solamente
para las nuevas anfitrionas registradas
desde el 26 de marzo de 2022.
Periodo del evento
El 29 de junio de 2022 (20h00) – el 8 de julio de 2022 (23h59) (GMT+7)
Regalo del evento

PEACEMAKER
Cuesta 10 cupones

Detalles del evento
1. Las que recolectan más regalos y
cumplen las condiciones ganarán el premio.
2. Si las nuevas que participan en el even to
acumulan más puntos, ganarán el premio.
3. La calculación de los puntos del evento
Recibir 1 regalo = 1 punto
Recibir un punto de regalo y ganar el premio mayor = 50 puntos
4. Las que participan son las que están
registradas desde el 26 de marzo de 2022.
5. Las que participan tienen que acumular
por lo menos 1.000 piezas de regalo, y
tendrán que recolectar al mínimo totalmente 70.000 piezas
de regalo para reclamar el premio.

★ Las anfitrionas y los usuarios pueden utilizar 20 monedas
de Winwin Coin para reclamar x2 de puntos de este evento. ★
(Los puntos subirán X2 después de “reclamar”)


¿Qué es WINWIN COIN? Si dudas, haz un clic aquí:
https://mlive.la/event/202110/2021101999/

Premio para las anfitrionas
Las que acumulan más puntos recibirán

1º lugar, 30 USD
2º lugar, 15 USD
3º lugar, 10 USD
Premio para los usuarios
Los que envían más regalos recibirán

1º lugar, 50.000 cupones
2º lugar, 30.000 cupones
3º lugar, 10.000 cupones

El valor total de premio es
55 USD + 90.000 cuponesNotas:
- Se permite solo a las anfitrionas INTER que participen en el evento.
- No se considerarán las de Casting o de otras
clasificaciones especiales, menos normales.
- Las que participan tendrán que transmitir por lo menos 6 horas
durante el evento, si no cumplen violan las reglas,
no ganarán ese dinero (tanto la transmisión pública como la privada).
- No se permite a las anfitrionas registradas
que participen en ranking de usuarios.
- Las que no cumplen las condiciones no serán premiadas.
- Se considerarán solo las transmisiones en que se comunica con los usuarios.
En caso de dormir, filmar el techo o el suelo,
dejar la pantalla vacía o negra,
y violar las reglas, no recibirán el premio.
- Las que participan en el evento tienen que permitir la empresa
que utilice las fotos publicadas en el evento con el fin de comercio.
- Se reserva el derecho de cambiar el detalle sin aviso previo.
- La participación y la reclamación están bajo las condiciones de la empresa.
- Se basa el horario en el del Server
- La decisión de admin es el final.
- Se comprobará el premio dentro de 5 días después del
final de evento, y se lo enviará dentro del 29/06/2022.
- Si cualquier evento desarrolla mientras el Server desconecta o por
cualquiera razón de no ser posible de estar en línea,
se basará en el final del evento como siempre.
- Se reserva el derecho de no calcular los puntos
de regalos enviados por los usuarios que no recargaron el saldo.
- Si las que reciben el premio en efectivo no transmiten
por lo menos 5 horas en 3 días dentro del 25/07/2022 o violan
las reglas, no recibirán el premio.
Patrocinado por WinNine Pacific : winnine.com.au
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
Access step of the website
To start accessing this website (https://www.mlive.la/) The company assumes that you have accepted all personal policy as mentioned.