VJ Ranking

83739507
[ƒℓy]Via🕊
84519045
ᴅʍɢ💎ᴘᴇɢᴇᴇ
86633706
NC🍒Amie🍒


User Ranking

84252484
Kuntul💘memek
54000091
🤤Pu$$y_Eater🤤
62426050
รัก..น.ท..
Tap to see more of ranking.DIAMOND RING FOR YOU
X
WINWIN COIN

SPECIAL EVENT FOR NEW SIGNED HOSTS SINCE FEBRUARY 26th 2022

EVENT DURATION
June 27th, 2022 (8.00 PM) – July 6th, 2022 (11.59 PM) GMT+7
EVENT GIFT

DIAMOND RING
Price 10 coupons
EVENT DETAILS
1. Broadcaster who receives most of event gift
and follow event conditions will be rewarded.
2. New broadcaster who cumulates
most of event gift will be rewarded.
3. POINT CALCULATION CRITERIA
1 gift = 1 point
Received 1 piece and hit the jackpot will receive 50 points.
4. Reserved the right for new broadcaster
who registered since January 26th, 2022 only.
5. Broadcaster should have at least 1,000 pieces
and during event period total gift required
to 70,000 pieces or more for eligible to receive rewards.

★ Broadcaster and user will possible
to use 20 WinWin Coins for double point here! ★
(Only the points earned after pressing the button will be doubled.)


What is WINWIN COIN?
https://mlive.la/event/202110/2021101999/

EVENT REWARDS
Broadcaster who receives the most gifts,
will be rewarded.

1st place, receives 30 USD
2nd place, receives 15 USD
3rd place, receives 10 USD

User who sends the most gifts,
will be rewarded.

1st place, receives 50,000 Coupons
2nd place, receives 30,000 Coupons
3rd place, receives 10,000 Coupons

TOTAL REWARDS OF 55 USD
+ 90,000 Coupons


Remarks
- International broadcaster in every rate can participate the event.
Except for special rate /casting Broadcaster.
- Participated host required to online during event period for 6 hours.
- Broadcaster who participates the event,
must have the cumulative online period at least 10 hours for 3 days.
If found for any violation will be disqualified from event rewards.
- Reserved the right for new broadcaster
who registered since February 26th, 2022 only.
- User ranking of gift sending,
Reserve the right to not allow broadcasters
with contract to participate the event.
- Broadcaster who do not follow event
conditions will be disqualified from rewards.
- Broadcaster who participates the event,
must host the program and talk with User.
Broadcaster who sleeps, turns the camera
to the empty room and the ceiling,
broadcasts with the black screen,
or acts inappropriately while hosting the program,
will be disqualified from the rewards.
- Broadcaster who participates the event,
must consent the company to use the photos posted in this event
for marketing purposes in which Broadcaster will not make any claims
for compensations and expenses at all.
- Cash reward will be received along with salary.
- We reserve the right to change the event details without prior notice.
- Event participation and reward receiving
must be under the company conditions.
- Time’s mainly based on server.
- The staff’s decision is final.
- Checking and prize giving by the staff takes place within 5 days
after the event has been over, and the rewards take place within 2022/07/13
- Any events are organized in server downtime
or for any reasons which are unable to online
will be based on the end of event as before.
- Reserved the right not cumulate gift
and event point from non-top up user.
- Broadcaster who receives cash rewards if after event period
couldn’t online for 5 hrs. and 3 days or 2022/07/25
or done prohibited will be disqualified from rewards.
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au
DIAMOND RING FOR YOU
X
WINWIN COIN

VJ đã đăng ký từ ngày 26 tháng 2 2022
Thời gian sự kiện
27 tháng 6 2022 (lúc 20:00) – 26 tháng 7 2022 (lúc 23:59)
Quà tặng

DIAMOND RING
Giá 10 coupons
Chi tiết sự kiện
1. VJ đã nhận quà tặng nhiều nhất và
làm đủ điều kiện sẽ được nhận giải thưởng
2. VJ đã tham gia sự kiện dồn điểm nhiều
nhất sẽ được nhận giải thưởng
3. Cách tính điểm quà tặng
được nhận quà tặng 1 cái = 1 điểm
được nhận 1 cái quà tặng nhưng trúng Jackpot = 50 điểm
4. VJ đã tham gia sự kiện phải là VJ mới đã đăng ký thàng công
từ ngày 26 tháng 2 2022
5. VJ đã tham gian sự kiện phải
có tổng số quà tặng 1,000 cái trở lên
và quà tặng trong hệ thống phải đủ 70,000 cái
sẽ được nhận giải thưởng
★ VJ và User có thể sử dụng Winwin Coin 20 coin
đổi nhận điểm x2 trong sự kiện này ★
(Điểm X2 sau khi nhấn nhận quyền)


WINWIN COIN là gì? Tìm hiểm thêm về WINWIN coin link này
https://mlive.la/event/202110/2021101999/

Giải thưởng VJ
VJ dồn điểm quà tặng nhiều nhất

Thứ 1 nhận 30 USD
Thứ 2 nhận 15 USD
Thứ 3 nhận 10 USD

Giải thưởng User
User đã gửi quà tặng nhiều nhất

Thứ 1 nhận 50,000 coupons
Thứ 2 nhận 30,000 coupons
Thứ 3 nhận 10,000 coupons

Tổng giải thưởng
55 USD + 90,000 Coupons


Nhận xét
- Dành cho VJ INTER tham gia sự kiện
- VJ chính sánh lương cứng có thể tham gia sự kiện
- VJ đã tham gia sự kiện phải live trong thời gian sự kiện 6 đủ giờ
Nếu vi phạm sẽ không được nhận giải thưởng
- User Ranking VJ đã ký hợp đồng không thể tham gia
- VJ làm không đủ điều kiện sẽ bị loàn thưởng
- VJ tham gia sự kiện sẽ chỉ được tính dẫn chương trình và nói chuyện với User.
Trong trường hợp nằm trong phòng trống, màn hình đen,
vị phạm quy tắc của ảnh đại diện,
vị phạm quy tắc của phòng bị khóa hay làm điều gì
không phù hợp với chương trình sẽ bị loại nhận giải thưởng.
- Những VJ được tham gia phải đồng ý với công ty có
thể sử dụng hình ảnh để quảng cáo,
Không thể đòi bồi thường và chi phí khác.
- Chúng tôi có quyền thay đổi bất kỳ
chi tiết nào mà không cần thông báo trước.
- Cuộc tham gia sự kiện và nhận giải
thưởng phải theo điều kiện của công ty.
- Thời gian theo máy chủ chính.
- Quyết định của nhân viên là quyết định cuối cùng.
- Admin sẽ kiểm tra khoảng 5 ngày sau kết thúc
sự kiện và trao thưởng vào ngày 2022/07/13
- Những sự kiện nào được tổ chức trong thời gian máy chủ ngừng
hoạt động hoặc bất kỳ lý do gì không thể online
sẽ theo thời gian kết thúc sự kiện như trước.
- Không tính điểm quà tặng sự kiện đã được nhận từ User không nạp xu
- VJ được nhận tiền mặt, sau kết thúc sự kiện phải live ít nhất 5 tiếng/ 3 ngày vào
Ngày 2022/07/25 hay VJ vi phạm sẽ không được nhận giải thưởng
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au
DIAMOND RING FOR YOU
X
WINWIN COIN

Spesial untuk host baru yang daftar setelah 26 FABRUARI 2022
Durasi Event
26 Juni 2022 (20:00) – 6 Juli 2022 (23:59) WIB
Gift Event

DIAMOND RING
harga 10 kupon
Detail Event
1. VJ yang menerima Gift terbanyak
Dan memenuhi persyaratan Event akan menerima hadiah
2. VJ baru yang mengikut dalam Event untuk mengumpulkan poin
terbanyak akan menerima hadiah.
3. Poin event dihitung dari
Terima 1 Gift = 1 poin
Terima 1 Gift dengan Bom jackpot = 50 poin
4. VJ yang mengikut dalam Event tersebut adalah VJ baru yang daftar
Mulai 26 Januari 2022 saja
5. VJ yang mengikut dalam Event tersebut
harus memiliki total 1.000 Gift atau lebih
Dan sepanjang Event, harus ada total 70.000 Gift atau lebih
VJ berhak menerima hadiah
★VJ dan user dapat menggunakan winwin coin 20 coin
dapathak penukaran poin x2 di event ini ★
(poin akan x2 setelah klik penukaran ini)


WINWIN COIN itu Apa?
klik https://mlive.la/event/202110/2021101999/

Hadiah untuk VJ
VJ dengan akumulasi poin terbanyak akan menerima hadiah
Juara 1 akan mendapatkan 30 USD
Juara 2 akan mendapatkan 15 USD
Juara 3 akan mendapatkan 10 USD

Hadiah untuk User
User yang paling banyak mengirimkan Gift akan menerima hadiah
Juara 1 akan mendapatkan 50.000 kupon
Juara 2 akan mendapatkan 30.000 kupon
Juara 3 akan mendapatkan 10.000 kupon

Total reward
55 USD + 90,000 kupon

Catatan
- Kami berhak mengizinkan VJ di tab INTER
untuk bergabung dalam event saja
- VJ yang mengikuti event ini harus memiliki jam live setidak 6 jam atau lebih
- VJ yang menerima hadiah uang tunai Jika setelah Event VJ tidak
bisa untuk aktifkan live setidaknya 10 jam, 3 hari atau lebih atau
melanggar aturan VJ tidak akan menerima hadiah Event.
dan harus menjadi VJ baru yang terdaftar sejak 26 Fabruari 2022 saja
- User Ranking yang mengirim gift berhak untuk tidak mengizinkan
VJ yang telah menandatangani kontrak untuk mengikut dalam Event tersebut.
- VJ yang tidak memenuhi ketentuan yang ditentukan akan
didiskualifikasi dari menerima hadiah Event.
- VJ yang mengikut dalam Event hanya dihitung dengan mengatur
program dan berbicara dengan pemain hanya dalam kasus tidur.
Melihat ruangan kosong, lantai, langit-langit, layar hitam atau
melakukan sesuatu yang tidak pantas akan mendiskualifikasi penghargaan.
- VJ yang mengikut dalam Event tersebut harus mengizinkan perusahaan
menggunakan foto yang diposting untuk mengikut dalam event ini.dapat
digunakan dalam event pemasaran
- Kami berhak mengubah detail tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- Mengikut dalam Event dan menerima imbalan harus dalam kondisi perusahaan.
- Waktu didasarkan terutama pada waktu Sever.
- Keputusan tim bersifat final.
- Tim akan memeriksa hadiah dalam waktu 5 hari kerja setelah event berakhir.
dan kirim hadiah Event dalam 2022/07/13
- Event apa pun yang diadakan selama shutdown server atau alasan lainnya
yang membuat tidak mungkin untuk online
akan menempel pada akhir event seperti biasa
- Tim berhak untuk tidak menghitung poin Event.
yang menerima Gift dari User tanpa topup
- VJ yang menerima hadiah uang tunai
Jika setelah Event VJ tidak bisa aktif di jam LIVE
Dapatkan setidaknya 5 jam, 3 hari atau lebih pada 2022/07/25
atau melanggar aturan VJ tidak akan menerima hadiah Event.
Disponsori oleh WinNine Pacific : winnine.com.au
DIAMOND RING FOR YOU
X
WINWIN COIN

El evento de recolectar el regalo especial
exclusivamente para las nuevas anfitrionas registradas
desde el 26 de febrero de 2022.
Periodo del evento
El 27 de junio de 2022 (20h00) – el 6 de julio de 2022 (23h59) (UTC+7)
Regalo del evento

DIAMOND RING
Cuesta 10 cupones
Detalles del evento
1. Las que tienen más regalos y cumplen
las condiciones del evento ganarán el premio.
2. Las que participan en el evento acumulando
más puntos recibirán el premio.
3. La calculación de puntos
Recibir 1 pieza de regalo del evento = 1 punto
Recibir 1 regalo y ganar el premio mayor = 50 puntos
4. Solamente las anfitrionas registradas desde el 26
de diciembre de 2021 pueden participar en este.
5. Tendrán que tener por lo menos 1.000 piezas de regalo
para participar y acumular totalmente más
de 70.000 regalos durante el evento.

★Las anfitrionas y los usuarios pueden utilizar 20 monedas
de Winwin Coin para reclamar x2 de puntos de este evento.★
(Los puntos subirán X2 después de reclamar)


¿Qué es WINWIN COIN? Si dudas, haz un clic aquí:
https://mlive.la/event/202110/2021101999/

Premio para las anfitrionas
Las que acumulan más puntos recibirán
1º lugar, 30 USD
2º lugar, 15 USD
3º lugar, 10 USD
Premio para los usuarios
will be rewarded.
1º lugar, 50.000 cupones
2º lugar, 30.000 cupones
3º lugar, 10.000 cupones

El valor total de premio es
55 USD + 90.000 cupones


Observaciones:
- Se permiten solo las anfitrionas INTER que participen en el evento.
- No se considerarán las de Casting o de otras clasificaciones especiales.
- Las que participan tendrán que transmitir por lo menos 6 horas durante el evento.
- No se permite a las anfitrionas registradas
que participen en el Ranking de usuarios.
- Las que no cumplen las condiciones no serán permitidas.
- Se considerarán solo las transmisiones en que se comunica con los usuarios.
En caso de dormir, filmar el techo o el suelo,
dejar la pantalla vacía o negra,
y violar las reglas, no recibirá el premio.
- Las que participan en el evento tienen que permitir a la
empresa que utilice las fotos publicadas en el evento con el fin de comercio.
- Se reserva el derecho de cambiar el detalle sin aviso previo.
- La participación y la reclamación están bajo la condición de la empresa.
- Se basa el horario en el del Server
- La decisión de admin es final.
- Se comprobará el premio dentro de 5 días después del
final de evento, y se lo enviará dentro del 13/07/2022.
- Si cualquier evento desarrolla mientras el Server desconecta o por cualquiera
razón de no ser posible de estar en línea,
se basará en el final de evento como siempre.
- Se reserva el derecho de no calcular los puntos
de cupones de los usuarios que no recargaron el saldo.
- Si las que reciben el premio en efectivo no transmiten
por lo menos 5 horas y 3 días dentro del 25/07/2022
o violan las reglas, no recibirán el premio.
Patrocinado por WinNine Pacific : winnine.com.au
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
Access step of the website
To start accessing this website (https://www.mlive.la/) The company assumes that you have accepted all personal policy as mentioned.