อันดับ VJ ที่ได้คะแนนมากที่สุด

53410478
🄲🄰°°kiNara,💦
84116867
slowbaby
81437885
ⁿʰᶜ𝓝𝔂𝓪𝓲𝓲💕


อันดับ User ที่ได้คะแนนมากที่สุด

84252484
Y_👍...
63331571
ADM.TOPUP.MITE
83792912
Blackjack King
กดดูอันดับเพิ่มเติม

JR HOT X WINWIN COIN
Global Broadcasters and Users who collect or send the most
of “JR HOT” gift will be rewarded.
Reserved the right only for INTER GLOBAL host!

**SPECIAL! for host and user who owned WinWin Coin!!
Convert for double point here!**
EVENT DURATION
June 22th, 2022 (10.00 PM) – July 1st, 2022 (11.59 PM) GMT+7
EVENT DETAILS
1. INTER GLOBAL Broadcaster who receive “JR HOT” gift
and hit the most jackpot, will be rewarded.

POINT CALCULATION CRITERIA
☆ 1 gift = 1 point
☆ Sending gift “JR HOT” and hit the jackpot 500 times,
will receive more 500 points
For example, User sends 99 gifts and hit the jackpot 500 times,
User and Broadcaster will receive 99 + 500 = 599 points.

2. User have to send “JR HOT” gift to INTER GLOBAL Broadcaster only.
3. Broadcaster should have at least 5,000 points of jackpot,
will be receive the reward.
4. In case of User sends gift to User or Broadcaster
sends to Broadcaster or User,
will not count as cumulate event gift.


JR HOT!
10 Coupons

EVENT REWARDS FOR HOST
1st place, receives 45 USD
2nd place, receives 30 USD
3rd place, receives 15 USD
4th – 5th place, receive 10 USD

EVENT REWARDS FOR USER
1st place, receives 80,000 Coupons
2nd place, receives 50,000 Coupons
3rd place, receives 30,000 Coupons

★ Broadcaster and user will possible
to use 20 WinWin Coins for claim X2 points of this event ★
(Only the points earned after pressing the button will be doubled.)

ACTIVATE *2 POINTWhat is WINWIN COIN?
https://mlive.la/event/202110/2021101999/

TOTAL REWARDS OF 110 USD
+ 160,000 CouponsREMARKS
- Reserved the right for only signed INTER Broadcaster/Host with
“GLOBAL” type to participate this event.
(Casting and special rates will be able to participate in this event)
- Broadcaster who participated the event should be active at least 6 hours.
(Except in lock session)
- User ranking of sending gifts,
Broadcaster with contract is not allowed to participated the event.
- Broadcaster who joined in the event will be counted
only for the show and talk to the players.
In case of lying in the empty room, show ceiling,
black screen or do something inappropriate
in broadcast will be eliminated to get rewards.
- Broadcaster who participated the event have to be committed
the company to use event pictures for promote
in marketing activity without pay.
- We reserve the right to change
the event details without prior notice.
- To participated the event and received
rewards are under the company conditions.
- Cash reward will be included with monthly salary.
- Checking and prize rewarding by the staff takes place within 5 days
after the event has been over, and the rewards take place within 2022/07/06
- Time is based on server.
- The staff’s decision is final.
- Any events are organized in server
or for any reasons which are unable to online
will be based on the end of event as before.
- Reserved the right not cumulate gift and event point from non-top up user.
- Rewarded broadcasters who haven’t been active for minimum 5 hrs.
and 3 days within 2022/07/25 or made any kind of violations,
will not be able to receive reward.
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
JR HOT X WINWIN COIN
VJ GLOBAL nhận JR HOT và User gửi JR HOT!
và tích lũy điểm cao nhất sẽ được nhận giải thưởng

Sự kiện cho GLOBAL nước ngoài
*Đặc biệt bạn nào có WINWIN COIN có thể đổi nhận điểm x2*
Thời lượng sự kiện
22 tháng 6 2022 (lúc 22:00) – 1 tháng 7 2022 (lúc 23:59) GMT+7
Chi tiết hoạt động
1. VJ GLOBAL tính lũy JR HOT!
và điểm cao nhất sẽ được nhận giải thưởng
Tiêu chí chấm điểm
☆ Quà tặng 1 cái là 1 điểm
☆ Gửi quà tặng JR HOT! và Jackpot đến 500 lần sẽ được nhận thêm 500 điểm
Vi dụ User gửi quà tặng cho 99 cái và làm nổ 500 lần.
User và VJ sẽ được nhận 99 + 500 = 599 điểm.
2. Tính điểm từ User gửi quà tặng JR HOT! cho VJ GLOBAL nước ngoài
3. VJ phải có điểm tích lũy đến 5,000 điểm trở lên sẽ đủ điều kiện nhận giải thưởng.
4. Trong trường hợp User gửi cho User hoặc VJ gửi cho VJ hay User sẽ không tính điểm

Quà tặng


JR HOT!
10 Coupons
VJ có điểm cao nhất
Thứ 1 nhận 45 USD
Thứ 2 nhận 30 USD
Thứ 3 nhận 15 USD
Thứ 4-5 nhận 10 USD
User có điểm cao nhất
Thứ 1 nhận 80,000 coupon
Thứ 2 nhận 50,000 coupon
Thứ 3 nhận 30,000 coupon

★VJ và User có thể sử dụng Winwin Coin 20 coin
đổi nhận điểm
x2 trong sự kiện này ★
(Điểm X2 sau khi nhấn nhận quyền)

ACTIVATE *2 POINTWINWIN COIN là gì? Tìm hiểm thêm về WINWIN coin link này
https://mlive.la/event/202110/2021101999/

Tổng thưởng 110 USD + 160,000 coupon


Nhận xét
- Tất cả các chính sách của VJ GLOBAL có thể tham gia sự kiện này
- VJ được tham gia sự kiện này phải live đủ 6 tiếng
trở lên (không tính thời gian khóa)
- User ranking VJ không thể lên hạng
- VJ tham gia sự kiện phải live nói chuyện với User.
Trong trường hợp nằm, trong phòng trống, màn hình đen, vị phạm quy
tắc của ảnh đại diện, vị phạm quy tắc của phòng bị khóa hay làm điều gì
không phù hợp với chương trình sẽ bị loại nhận giải thưởng.
- Những VJ được tham gia phải đồng ý với công ty có thể sử dụng hình
ảnh để quảng cáo, Không thể đòi bồi thường và chi phí khác.
- Admin sẽ kiểm tra kết quả giải thưởng khoảng 5 ngày
sau kết và trao thưởng vào ngày 2022/07/06
- VJ được nhận tiền thưởng, sau khi kết thúc sự kiện Vj phải live ít nhất
5 tiếng 3 ngày vào ngày 2022/07/25 hay vị phạm VJ sẽ không được nhận giải thưởng
- Chúng tôi có quyền thay đổi bất kỳ chi tiết nào mà không cần thông báo trước.
- Cuộc tham gia sự kiện và nhận giải thưởng phải theo điều kiện của công ty.
- Tiền thưởng sẽ được nhận cùng lương
- Thời gian theo máy chủ chính.s
- Những sự kiện nào được tổ chức trong thời gian máy chủ ngừng hoạt
động hoặc bất kỳ lý do gì không thể online sẽ theo thời gian
kết thúc sự kiện như trước.
- Quyết định của nhân viên là quyết định cuối cùng.
- Không tính điểm quà tặng sự kiện đã được nhận từ User không nạp xu
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
JR HOT X WINWIN COIN
Las anfitrionas GLOBAL que reciben JR HOT y los usuarios
que lo envían (cumpliendo la condición), y recolectan el puntaje del evento,
recibirán el premio.
*Esta vez es tan especial para los que tienen WINWIN COIN
que pueden reclamar x2 de puntos*
Duración del evento
El 22 de junio de 2022 (22h00) – el 1 de julio de 2022 (23h59) GMT+7
EVENT DETAILS
1. Las anfitrionas GLOBAL extranjeras que recolectan
JR HOT y acumular más puntos del evento ganarán el premio.
Criterio de calculación
☆ 1 pieza de regalo equivale a 1 punto
☆ Enviar JR HOT y ganar el premio mayor 500 veces, recibir 500 puntos más
por ejemplo, si el usuario envía 99 piezas de regalo y gana 500 veces del premio mayor,
el usuario y la anfitriona ganarán 99 + 500 = 599 puntos.
2. Se calculará solo cuando el usuario envía JR HOT a las
anfitrionas GLOBAL extranjeras.
3. Las anfitrionas tienen que acumular por lo menos 5.000 puntos
de premio mayor ganado para reclamar el premio.
4. En caso de que el usuario lo envíe a otros usuarios,
o de que la anfitriona lo envíe a las otras o a los usuarios,
no se calculará la acumulación de esos puntos.JR HOT!
10 Cupones

Las anfitrionas que acumulan la
mayor cantidad recibirán,

1º lugar, recibirá 45 USD
2º lugar, recibirá 30 USD
3º lugar, recibirá 15 USD
4º-5º lugar, recibirán 10 USD

Los usuarios que acumulan la mayor
cantidad recibirán,

1º lugar, recibirá 80.000 cupones
2º lugar, recibirá 50.000 cupones
3º lugar, recibirá 30.000 cupones

★Se puede utilizar 20 monedas de Winwin Coin
para reclamar x2 de puntaje del evento★
Los puntos subirán 2 veces después de hacer clic en “reclamar”

ACTIVATE *2 POINT¿Qué es WINWIN COIN? Si dudas, haz un clic aquí
https://mlive.la/event/202110/2021101999/

El valor total es 110 USD + 160.000 cupones


Observaciones:
- Las anfitrionas GLOBAL extranjeras registradas
(incluso a las de Casting especial y Casting) pueden participar en este evento.
- Tendrán que transmitir por lo menos 6 horas
(no se calcula la transmisión privada).
- No se permite a las anfitrionas registradas que participen
en el ranking de usuarios.
- Se considerará solo la transmisión en que se comunica con los usuarios.
En caso de dormir, filmar el techo o el suelo, dejar la pantalla
negra o vacía, violar las reglas de perfil, colocar en privado sin
contenido sexual, o transmitir sexualmente sin colocar en privado,
o hacer algo inapropiado, se quitará el derecho de reclamar el premio.
- Las que participan tienen que permitir a la empresa que
utilice las fotos publicados en el evento con el fin de comercio
sin reclamación de sueldo o ningún pago.
- Se comprobará el premio dentro de 5 días después del evento
y se lo enviará dentro del 06/07/2022
- Si las anfitrionas no transmiten por lo menos 5 horas en 3 días
dentro del 25/07/2022 o violan las reglas después del evento,
no recibirán el premio.
- Se reserva el derecho de cambio sin aviso previo.
- La participación y la reclamación están bajo de la
condición de la empresa.
- Recibirán el premio en efectivo junto con el salario.
- Se basa el horario en el del Server.
- Si cualquier evento desarrolla mientras que el Server desactiva,
o por cualquiera razón de no ser posible de estar en línea, se
basará en el final de evento como siempre.
- La decisión de admin es el final.
- Se reserva el derecho de no calcular los puntos del evento
recibidos por los usuarios que no recargaron el saldo.
Patrocinado por WinNine Pacific : winnine.com.au
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
JR HOT X WINWIN COIN
最もイベントポイントを集まれるGLOBALライバー・リスナーは豪華な報酬がもらえます!
*WINWIN COINを交換して倍になるイベントをゲットしよう!*
イベント期間
2022年6月22日 (22:00 GMT+7) ― 2022年7月1日 (23:59 GMT+7) (タイ時間)
イベント詳細
最も 「JR HOT」 からのイベントポイントを集められるライバー・
リスナーは報酬がもらえます。

イベントポイント計算方法
☆ 「JR HOT」 送信・獲得するごとに、イベントポイント1ポイントもらえます。
☆ 「JR HOT」 を送信・獲得して、500倍のジャックポットを当たる時には、
さらにイベントポイント500ポイントがもらえます。
例:リスナーAは 「JR HOT」 をライバーBに99個を送信して、その99個の1個が500倍のジャックポッ
トを当たると、リスナーAとライバーBは99+500=599イベントポイントがもらえます。
2. リスナーアカウントからライバーアカウント、またはライバーアカウントからリスナーアカウントに 「JR HOT」
を送信するのみで、イベントポイントがもらえます。
3. 5,000イベントポイント以上集められないライバー・リスナーは報酬がもらえません。
4. リスナーからリスナー、またはライバーからライバーにギフト送信の場合、
イベントポイントがもらえません。


JR HOT
10クーポン

最もイベントポイントがもらえるライバー
は下記の報酬がもらえます;

1位は、45 USDもらえる
2位は、30 USD もらえる
3位は、15 USD もらえる
4-5位は、10 USD もらえる

最もイベントポイントがもらえるリスナー
は下記の報酬がもらえます;

第1位は、80,000クーポンもらえる
第2位は、50,000クーポンもらえる
第3位は、30,000クーポンもらえる

★ ライバー、またはリスナーは Winwin Coin 20個 を交換して、
イベントポイントを x2 で獲得ことができる★

ACTIVATE *2 POINTWINWIN COIN とは?
https://mlive.la/event/202110/2021101999/

総合計110 USD + 160,000クーポン報酬!


注意
- GLOBAL系のINTERジャンルライバーのみ加することが出来ます。
- 合計配信時間が6時間以下のライバーはこのイベントに参加することが出来ません。
- 公式ライバーはリスナー側のイベントに参加することが出来ません。
- アプリのルール、または規則に違反したライバーは報酬がもらえません。
- イベントのランキングのお知らせはイベントの終了日から5日まで発表されます。
- 報酬は2022/07/06に送信されます。
- 現金の報酬がもらえる場合、現金の報酬は給与と一緒送金されます。
- メンテナンス、または他の原因でアプリを利用できない場合、イベント期間は元の期間で終了されます。
- キャンペーン内容および適用条件などは、予告なく変更または中止する場合があります。
- 課金したことないのユーザーからのイベントポイント、ギフトポイントなどは計算されません。
- 現金をもらえるライバーは2022/07/25以内にイベント期間終了後に、
5日/3時間以上配信すること。5日/3時間以上配信すされないライバーは報酬がもらえません。
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au
JR HOT X WINWIN COIN
VJ GLOBAL yang mendapatkan JR HOT sesuai syarat dan User yang
kirim gift JR HOT paling banyak akan mendapatkan hadiah
Event khusus untuk VJ Global inter saja
*siklus ini sangat spesial untuk VJ yang memiliki WINWIN COIN
dapat melipatkan poin event jadi x2
Durasi Event
22 Juni 2022 (22:00 ) – 1 Juli 2022 (23:59) WIB
Detail Event
1. VJ GLOBAL yang ada user kirimkan gift JR HOT
dan Jackpot paling banyak akan mendapatkan hadiah
Cara untuk dihitung
☆ 1 gift= 1 poin
☆ Kirimkan gift JR HOT dan
Jackpot 500 kali akan menerima 500 poin lagi
Contoh : User kirimkan 99 gift dan Jackpot 500 kali
User dan VJ akan dapatkan 99 + 500 = 599 poin
2. User harus mengirim gift JR HOT ke VJ GLOBAL INTER saja
3. VJ harus ada jumlah poin Jackpot
minimal 5.000 poin akan bisa mendapatkan hadiah
4. Jika User kirimkan ke user atau VJ kirimkan
VJ atau User poin hadiah tidak akan dihitung
Gift Event

JR HOT!
10 Kupon
VJ yang diterima poin paling
banyak akan mendapat hadiah
Juara 1 akan dapatkan hadiah 45 USD
Juara 2 akan dapatkan hadiah 30 USD
Juara 3 akan dapatkan hadiah 15 USD
Juara 4-5 akan dapatkan hadiah 10 USD

User yang mengirim gift paling banyak
akan mendapat hadiah
Juara 1 akan mendapatkan 80.000 kupon
Juara 2 akan mendapatkan 50.000 kupon
Juara 3 akan mendapatkan 30.000 kupon

★VJ dan User bisa menggunakan 20 Winwin Coin
untuk melipatkan poin event jadi x2 ★
(Poin akan menjadi X2 setelah kilk tombol penukaran)

ACTIVATE *2 POINTApa itu winwin coin? siapa pengen tahu ayo
klik https://mlive.la/event/202110/2021101999/

Total nilai hadiah: 110 USD + 160.000 kupon


Catatan
- Kami berhak mengizinkan VJ Global di tab INTER
untuk bergabung dalam event saja
- VJ yang mengikuti event ini harus memiliki jam live setidak 6 jam atau lebih
- User ranking yang mengirim gift berhak untuk tidak mengizinkan
VJ yang telah mendatang kontrak untuk mengikut dalam event tersebut.
- VJ yang mengikut dalam event hanya dihitung dengan mengatur
program dan berbicara dengan pemain hanya dalam kasus tidur
Melihat ruangan kosong, lantai, langit-langit, layar hitam atau
melakukan sesuatu yang tidak pantas akan mendiskualifikasi hadiah
- VJ yang mengikut dalam Event tersebut harus mengizinkan perusahaan
menggunakan foto yang diposting untuk mengikut dalam event ini.dapat
digunakan dalam event pemasaran
- Tim akan memeriksa hadiah dalam waktu 5 hari kerja setelah event berakhir.
dan kirim hadiah Event dalam 2022/07/06
- VJ yang menerima hadiah uang tunai
Jika setelah event VJ tidak bisa aktif di jam LIVE
Dapatkan setidaknya 5 jam, 3 hari atau lebih pada 2022/07/25
atau melanggar aturan VJ tidak akan menerima hadiah Event.
- Kami berhak mengubah detail tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- Mengikut dalam Event dan menerima hadiah harus dalam kondisi perusahaan.
- Keputusan tim bersifat final.
- hadiah uang tunai akan dapat sama gajian bulanan
- Event apa pun yang diadakan selama shutdown server atau alasan lainnya
yang membuat tidak mungkin untuk online akan menempel pada akhir event seperti biasa
- Tim berhak untuk tidak menghitung poin Event.
yang menerima Gift dari User tanpa topup
Disponsori oleh WinNine Pacific : winnine.com.au
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้