อันดับวีเจที่ได้รับ " AFTERNOON SET "มากที่สุด

85529767
[69]🌹Bunga🌹
84094418
[69]🧕🏻Putri🌾
82712829
🅦🅦🅢mely
กดดูอันดับเพิ่มเติม

AFTERNOON SET
Host/Broadcaster who receives “AFTERNOON SET”
gift in accordance to the conditions will receive rewards.
SPECIAL EVENT! ONLY FOR HOST/BROADCASTER IN “INTER” TAB
EVENT DURATION
June 21st, 2022 – June 30th, 2022 (12.00 - 18.00) GMT+7
EVENT GIFT

AFTERNOON SET
20 Coupons

- Host/Broadcaster who received
the most of " AFTERNOON SET” gift will receive rewards
Host/Broadcaster requires to be active every day
for at least 1 hour during the activity period
of the day 12:00 am – 18:00 pm GMT+7
Note: Valid only gifts receiving during the mentioned period.

EVENT REWARDS (BROADCASTER)
Broadcaster who receives the most gifts will be rewarded.
1st place, receives 100,000 Coupons
2nd place, receives 80,000 Coupons
3rd place, receives 50,000 Coupons
4th place, receives 30,000 Coupons
5th place, receives 20,000 Coupons
6th place, receives 15,000 Coupons
7th place, receives 10,000 Coupons
8th place, receives 10,000 Coupons
9th place, receives 10,000 Coupons
10th place, receives 10,000 Coupons

EVENT REWARDS (USER)
Broadcaster who receives the most gifts will be rewarded.
1st place, receives 70,000 Coupons
2nd place, receives 35,000 Coupons
3rd place, receives 10,000 Coupons


Remarks
- The application reserves the right to only
host in “INTER” tab to participate in this event.
- Broadcaster must have a total of 2,000 minimum
gifts during the event period, If couldn’t reach
the specified amount, all participants will not receive any rewards.
- Broadcaster / User required to received / sent minimum gift
for 200 pieces will be rewarded.
- In the case of broadcaster receives the same number of gifts,
the app will give broadcaster the right to receive
the most of recent gift nominal first.
- Broadcaster who participates the event, must host the program
and talk with User. Broadcaster who sleeps,
turns the camera to the empty room and the ceiling,
broadcasts with the black screen,
or acts inappropriately while hosting the program,
sexually appearing in general zone, violates profile Photo rules,
Bad behavior and quality in locked zone will be disqualified from the rewards.
- Checking and prize giving by the staff takes place within 5 days
after the event has been over, and the rewards take place within 2022/07/06
- We reserve the right to change the event details without prior notice.
- The staff’s decision is final.
- Any events are organized in server downtime or for any reasons which are
unable to online will be based on the end of event as before.
- Time’s mainly based on server.
- Reserved the right not cumulate gift and event point from non-top up user.
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au
AFTERNOON SET集めよう!
すべてのイベント条件を達成された、最も
“AFTERNOON SET” を集めたライバーは報酬がもらえる!
このイベントはInternationalジャンル限定!
(日本人のライバー全員参加出来ます)
イベント期間
2022年6月21日 – 2022年6月30日 (12:00 GMT+7) - (18:00 GMT+7) (タイ時間)
イベント詳細
★ 最も “AFTERNOON SET” を集めたライバーは報酬がもらえる!★

AFTERNOON SET
20クーポン

- 最も “AFTERNOON SET” を集めたライバーは報酬がもらえる
- ライバーはイベント期間の各日の
(12:00 GMT+7) - (18:00 GMT+7)
(タイ時間) に1時間以上オンラインすること
ご注意:イベント期間のみギフト数がカウントされます
ライバー報酬
1位は、100,000 クーポンもらえる
2位は、80,000 クーポンもらえる
3位は、50,000 クーポンもらえる
4位は、30,000 クーポンもらえる
5位は、15,000 クーポンもらえる
6位は、10,000 クーポンもらえる
7位は、10,000 クーポンもらえる
8位は、10,000 クーポンもらえる
9位は、10,000 クーポンもらえる
10位は、10,000 クーポンもらえる

リスナー報酬
1位は、100,000 クーポンもらえる
2位は、80,000 クーポンもらえる
3位は、50,000 クーポンもらえる

注意: 100以上のギフトが集められないライバーには、報酬がもらえません。


ご注意
- Internationalジャンル VJは全員参加することが出来ます。
但し、タイとのライバーは参加することが出来ません。
- 普通レート以外のライバーはこのイベントに参加できません。
- イベントギフトを合計2,000個未満送信されない場合、報酬が配布されません。
- 200個未満送信/獲得ユーザーは報酬を獲得できません。
- 合計配信時間が6時間以下のライバーはこのイベントに参加することが出来ません。
- 公式ライバーはリスナー側のイベントに参加することが出来ません。
- アプリのルール、または規則に違反したライバーは報酬がもらえません。
- イベントのランキングのお知らせはイベントの終了日から5日まで発表されます。
- 報酬は2022/07/06に送信されます。
- 現金の報酬がもらえる場合、現金の報酬は給与と一緒送金されます。
- キャンペーン内容および適用条件などは、
予告なく変更または中止する場合があります。
- メンテナンス、または他の原因でアプリを利用でき
ない場合、イベント期間は元の期間で終了されます。
- スタッフの判定は最後の判定となります。
- 課金したことないのユーザーからのイベントポイント、
ギフトポイントなどは計算されません。
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au
AFTERNOON TEA
VJ yang diterima “AFTERNOON SET” paling banyak
dan ikuti kondisi event akan mendapatkan hadiah spesial.
Hanya untuk VJ INTER
Durasi Event
21 Juni 2022 – 30 Juni 2022 (12.00 – 18.00) WIB
setiap hari
Gift Event

AFTERNOON SET
20 kupon

- VJ yang diterima gift paling banyak akan mendapatkan hadiah
- VJ harus online setiap hari selama
waktu event 12.00-18.00 setidaknya 1 jam per hari
Catatan: Akan dihitung hadiah dari durasi tertentu saja.

VJ yang menang akan
mendapatkan hadiah

juara 1 mendapatkan hadiah 100,000 kupon
juara 2 mendapatkan hadiah 80,000 kupon
juara 3 mendapatkan hadiah 50,000 kupon
juara 4 mendapatkan hadiah 30,000 kupon
juara 5 mendapatkan hadiah 20,000 kupon
juara 6 mendapatkan hadiah 15,000 kupon
juara 7 mendapatkan hadiah 10,000 kupon
juara 8 mendapatkan hadiah 10,000 kupon
juara 9 mendapatkan hadiah 10,000 kupon
juara 10 mendapatkan hadiah 10,000 kupon

hadiah untuk user
juara 1 mendapatkan hadiah 70,000 kupon
juara 2 mendapatkan hadiah 35,000 kupon
juara 3 mendapatkan hadiah 10,000 kupon


Catatan
- Khusus untuk VJ di tab INTER saja.
Harus memiliki kumpulan gift setidaknya 2.000 ke
atas untuk mendapat hadiah, jika tidak sampai
ketentukan akan didiskualifikasi dari event
-VJ dan user yang dijuara harus memiliki jumlah terima/kirim gift
setidaknya 200 gift atau lebih akan bisa menerima hadiah event
- Jika VJ ada jumlah hadiah yang sama,
VJ yang dapat gift pertama akan berhak untuk dapat hadiah
- VJ yang mengikuti event tersebut harus
live dan berbicara dengan para user dalam kasus live,
tetapi tunjukkan kamar kosong, lantai,plafon,layar hitam,
atau melanggar peraturan akan didiskualifikasi dari event ini.
- Tim admin akan memeriksa hadiah event dalam waktu 5 hari kerja setelah
event berakhir dan kirim hadiah event sebelum tanggal 2022/07/06
- Kami berhak untuk mengubah tanpa pemberitahuan sebelumnya
- Keputusan kami bersifat final.
- Waktu event berdasarkan waktu server.
- Event apa yang diadakan selama waktu
server ditutup atau alasan apapun yang
tidak bisa online akan menahan waktu untuk
mengakhiri event seperti semula
- Tim berhak untuk tidak menghitung poin event
yang menerima hadiah dari user yang belum pernah topup
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au
AFTERNOON SET
VJ được nhận quà tặng “AFTERNOON SET” nhiều nhất
và làm đủ điều kiện sẽ được nhận giải thưởng
Sự kiện đặc biệt dành cho VJ INTER!
Thời gian sự kiện
Ngày 21 tháng 6 2022 – 30 tháng 6 2022 lúc 12.00 - 18.00 hàng ngày
Quà tặng


AFTERNOON SET
20 Coupon

- VJ được nhận quà nhiều nhất sẽ được giải thưởng
- VJ phải online mỗi ngày trong thời gian
hoạt động lúc (12.00- 18.00) ít nhất 1 tiếng/ngày

Nhận xét: admin sẽ tính số quà tặng trong thời gian hoạt động

Giải thưởng VJ
Thứ 1 nhận 100,000 coupons
Thứ 2 nhận 80,000 coupons
Thứ 3 nhận 50,000 coupons
Thứ 4 nhận 30,000 coupons
Thứ 5 nhận 20,000 coupons
Thứ 6 nhận 15,000 coupons
Thứ 7 nhận 10,000 coupons
Thứ 8 nhận 10,000 coupons
Thứ 9 nhận 10,000 coupons
Thứ 10 nhận 10,000 coupons

Giải thưởng User
Thứ 1 nhận 70,000 coupons
Thứ 2 nhận 35,000 coupons
Thứ 3 nhận 10,000 coupons


Nhận xét
- Dánh cho VJ INTER có thể tham gia sự kiện
- Phải có tổng số quà tặng trong thời gian sự kiện tối thiểu 2,000 cái trở lên
Nếu không đủ, người tham gia sự kiện sẽ không được giải thưởng.
- VJ và User lên xếp hạng phải có tổng giải thưởng hơn 200 cái sẽ được nhận giải thưởng
- Trong trường hợp tổng số quà bằng nhau
sẽ cho quyền VJ được nhận quà tặng trước lên xếp hạng cao hơn
- VJ tham gia sự kiện sẽ chỉ được tính dẫn chương trình và nói chuyện với User thôi.
Trong trường hợp nằm trong phòng trống,
màn hình đen, vị phạm quy tắc của ảnh đại diện,
vị phạm quy tắc của live khóa hay làm
điều gì không phù hợp với chương trình sẽ bị loại nhận giải thưởng.
- Admin sẽ kiểm tra kết quả giải thưởng khoảng 5 ngày sau kết
thúc sự kiện và tặng thưởng trong ngày 2022/07/06
- Chúng tôi có quyền thay đổi bất kỳ chi tiết nào mà không cần thông báo trước.
- Quyết định của nhân viên là quyết định cuối cùng.
- Thời gian theo máy chủ chính.
- Những sự kiện nào được tổ chức trong thời gian máy chủ ngừng hoạt động hoặc bất kỳ lý do gì không thể online sẽ theo thời gian kết thúc sự kiện như trước.
- không tính điểm quà tặng sự kiện đã được nhận từ User không nạp xu
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au
AFTERNOON TEA
Para las anfitrionas que reciben más “AFTERNOON SET”,
y cumplen las condiciones del evento.
¡Especialmente para las anfitrionas INTER!
Periodo del evento
El 21 - 30 de junio de 2022, entre las 12h00 – 18h00 (GMT+7) de cada día
Regalo del evento

AFTERNOON SET
20 cupones

- Las anfitrionas que reciben más regalos ganarán el premio.
- Tendrán que transmitir por lo menos 1 hora al día durante el
evento entre las 12h00 – 18h00 (GMT+7).
Notas: se calcularán los puntos de regalo enviado durante el evento.
Las anfitrionas ganadoras recibirán
1º lugar, 100.000 cupones
2º lugar, 80.000 cupones
3º lugar, 50.000 cupones
4º lugar, 30.000 cupones
5º lugar, 20.000 cupones
6º lugar, 15.000 cupones
7º lugar, 10.000 cupones
8º lugar, 10.000 cupones
9º lugar, 10.000 cupones
10º lugar, 10.000 cupones

Premio de los usuarios
1º lugar recibe 70.000 cupones
2º lugar recibe 35.000 cupones
3º lugar recibe 10.000 cupones


Observaciones
- Se permiten solo las anfitrionas INTER que participen en el evento.
- Tendrán que acumular por lo menos 2.000 piezas de regalo durante el evento.
Si no alcanzan, las participantes no recibirán ningún premio.
- Las anfitrionas y los usuarios que están en la lista tendrán que
acumular más de 200 piezas de envío-recepción de regalo para reclamar el premio.
- En caso de que haya la misma cantidad de regalo, se considerará
a la que recibió primero como ganadora.
- Se consideran solo las transmisiones en que se comunica con los usuarios.
En caso de dormir, filmar el techo o el suelo, dejar la pantalla
vacía o negra, o hacer algo inapropiado, no recibirán el premio.
- Se comprobará el premio dentro de 5 días después del evento,
y se lo entregará dentro del 06/07/2022.
- Se reserva el derecho de cambio de detalle sin aviso previo.
- La decisión de admin es el final.
- Si cualquier evento desarrolla mientras el Server desactiva, o
por cualquiera razón de no ser posible de estar en línea, se basará
en el final del evento como siempre.
- No se calcularán los puntos de regalo enviado por los usuarios
que no recargaron el saldo.
Patrocinado por WinNine Pacific : winnine.com.au
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้