[TIKTOK EVENT]
WORK OUT x LOVE AND WAR

FREE 10,000 COUPONS! JUST DANCE AND POST ON YOUR TIKTOK!!
TIKTOK LOVER! COME N’ CHECK!!
Record video by using “Work out x Love and War - Kuya Magik”
song, post on Tiktok!
SPECIAL FOR INTER HOST!!

EVENT DURATION
January 11th, 2022 (15.00) – January 25th, 2022 (15.00) GMT+7
EVENT DETAILS
1. Follow our official Tiktok account: @mcatinter
https://vt.tiktok.com/ZSeMgFeBe/

2. Post video on your personal Tiktok account
and set your account as public.

3. Required to use “Work out x Love and War - Kuya Magik”
song to join in this event.
Tag @mcatinter Don’t forget to caption your nickname,
IDX, agency and #mcatlive #mlife #viral #trend
#fyp #workout #loveandwar #mcatworkout
Broadcaster required to set video as public [everyone]
and set as available to save to device.Link for join in Work out x Love and War - Kuya Magik song.
(Watch example video on this link and create your own style!)
https://vt.tiktok.com/ZSeD7aJLj/EVENT REWARDS
All broadcasters who publish video and reach our conditions
will be reward for 10,000 Coupons.

Special conditions
More duet more rewards!!
If each broadcaster has other duet
the video will receive more 1,000 coupons.
E.g.
VJ Karina has 10 users duet the video will receive
(1,000*10 = 10,000) + 10,000 = 20,000 coupons!!
Invite your friends for more rewards!!!

Team will be summarized on January 26th, 2021 at 15.00 GMT+7.
Remarks
- We reserved only for INTER tab Broadcaster
to participate in this event.
- Participated broadcaster required to online
at least 6 hours during event duration.
- Broadcaster participated event must consent
to the company for using posted photos of event
in marketing activities by not claiming for any compensation and expenses.
- Reserved the right only for 1-year signed contract Broadcaster.
- This event will not count on your event conditions
of MCAT/MGLOBAL/Jackpot rate.
- Checking and prize giving by the staff takes place within 5 days
after the event has been over, and the rewards take place within 26/01/2022
- We reserve the right to change the event details
without prior notice.
- To participated the event and received
rewards are under the company conditions.
- The staff’s decision is final.
- The app follows the advertised event's period time regardless
of whether a server issue or similar case arises.
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au
[TikTok Event] Work Out x Love and War
Cukup Upload clip ke TikTok dan dapatkan hadiah minimal 10.000 kupon!
Event TikTok eksklusif hanya untuk VJ INTER
Cukup rekam clip video TikTok dan rekam clip menggunakan lagu
Work out x Love and War - Kuya Magik
Gampang bangat untuk mendapatkan hadiah!

Durasi Event
11 JANUARI 2022 (15:00) – 25 JANUARI 2022(15:00 ) WIB
Detail Event
1. VJ harus mengikuti akun TikTok tim: @mcatinter
https://vt.tiktok.com/ZSeMgFeBe/

2. Kemudian ambil dan memposting klip
video secara publik ke TikTok VJ sendiri

3. Dengan aturan kali ini VJ harus merekam klip
menggunakan lagu Work out x Love and War - Kuya Magik
4.Kemudian posting di Akun Tiktok Anda sendiri
dan tag id tim: @mcatinter

Pada caption, jangan lupa untuk menyertakan,
nama yang digunakan dalam aplikasi,
IDX dan nama agency Anda dengan Hashtag
#mcatlive #mlife #viral #trend #fyp #workout #loveandwar #mcatworkout
saat memposting video Harus publik
agar dapat dilihat oleh semua orang [Semua orang]
dan atur agar dapat menyimpan video ke perangkat
[Simpan ke perangkat]Link lagu Work out x Love and War - Kuya Magik
(Anda bisa lihat contoh dari sini Tapi rekam
dengan gayamu sendiri!)
https://vt.tiktok.com/ZSeQYYc4S/Contoh Video
https://vt.tiktok.com/ZSeQYYc4S/

Hadiah Event
Semua VJ yang memposting Clip dan
memenuhi persyaratan akan dapatkan 10.000 kupon
Semakin banyak VJ bergabung dalam event tersebut
Hadiah event meningkat
Ini akan meningkatkan hadiah 1.000 kupon
untuk semua orang yang datang untuk bermain
Misalnya, total 10 orang mengikuti dalam event tersebut
Hadiah event adalah (1000*10 = 10.000) + 10.000 kupon
Itu berarti setiap orang yang mengikuti
akan menerima total 20.000 kupon masing-masing!
Semakin banyak orang bergabung.
Hadiahnya lebih banyak
Jangan lupa ajak banyak teman untuk bergabung !

Tim admin akan mengumpulkan bukti
mengikut dalam semua event
Dalam pada 26 JAN 22 [ 15:00 ]WIB
catatan
- Event ini hanya untuk VJ inter
Atau hanya VJ di tab INTER
- VJ yang mengikuti dalam event
Harus memiliki jam live selama periode event, lebih dari 6 jam
- VJ yang mengikuti dalam event tersebut
harus mengizinkan kepada perusahaan untuk
Gambar yang diposting ke event ini dapat digunakan dalam event pemasaran
Tanpa membuat klaim apa pun untuk menuntut hak,
kompensasi, dan pengeluaran dalam bentuk apa pun.
- Hanya untuk VJ yang telah menandatang kontrak 1 tahun
- Event ini tidak mengikuti ketentuan event MCAT/MGLOBAL dan Jackpot Rate
- Tim admin akan memeriksa hadiah dalam waktu 5 hari
kerja setelah event berakhir
dan kirim hadiah event dalam 2022/01/26
- Kami berhak mengubah detail tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- Mengikuti dalam event dan menerima
imbalan harus dalam kondisi perusahaan untuk
- Keputusan tim bersifat final.
- Event apa pun yang diadakan selama shutdown server atau alasan lainnya
yang membuat tidak mungkin untuk online
akan menempel pada akhir event seperti biasa
- Tim Admin berhak untuk tidak menghitung poin
event yang menerima hadiah dari user tanpa topup
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au
[TikTok Event] Work Out x Love and War
Chỉ quay clip TikTok nhận 10,000 coupons!
Sự kiện TikTok cho VJ INTER
Chỉ quay clip TikTok nhảy bài nhạc
Work out x Love and War - Kuya Magik nhận coupons!

Thời gin sự kiện
11 tháng 1 2022 (lúc 15:00) – 25 tháng 1 2022 (lúc 15:00)
Chi tiết sự kiện
1. VJ phải theo dõi Tiktok: @mcatinter
https://vt.tiktok.com/ZSeMgFeBe/
2. Quay video và đăng trên TikTok của bản thân
3. VJ phải quay clip TikTok nhảy với bài
Work out x Love and War - Kuya Magik
4. Đăng trên Tiktok Account bản thân
và tag: @mcatinter
viết bài, IDX, tên Nick và tên Team với gắn thẻ Hashtag
#mcatlive #mlife #viral #trend
#fyp #workout #loveandwar #mcatworkout

Khi đăng clip phải mở công cộng
cho tất cả mọi người xem được [Everyone]
Và cho lưu clipLink: Work out x Love and War - Kuya Magik
(Có thể xem clip mẫu trên link này nhưng
quay clip theo phong cách riêng bạn)
https://vt.tiktok.com/ZSeQYYc4S/Clip mẫu
https://vt.tiktok.com/ZSeQYYc4S/

Giải thưởng
Cả VJ đã up clip và làm đủ điều kiện nhận
10,000 coupons
Càng nhiều người tham gia sự kiện càng được nhận thêm coupons
Thêm 1,000 coupons/1 người
Ví dụ, 10 người tham gia
(1,000*10 = 10,000) + 10,000 coupons
VJ đã tham gia sự kiện sẽ được nhận thêm là 20,000 coupons!

Admin sẽ thu thập tất cả bằng chứng về việc tham gia
vào này 26/1/2022 lúc 15:00
Nhận xét
- Dành cho VJ INTER
- VJ đã tham gia sự kiện phải có thời
gian live trong thời gian sự kiện đủ 6 tiếng
- VJ đã tham gia sự kiện phải chấp nhận cho công
ty sử dụng clip hay ảnh không thể đòi bồi thường
- VJ đã ký hợp dồng 1 năm
- VJ chính sách MCAT / MGLOBAL and Jackpot
Rate không thể tham gia sự kiện này
- Admin sẽ kiểm tra kết quả giải thưởng khoảng 5 ngày sau kết
thúc sự kiện và tặng thưởng trong ngày 2022/01/26
- Chúng tôi có quyền thay đổi bất kỳ
chi tiết nào mà không cần thông báo trước.
- Tham gia sự kiện và nhận giải thưởng sẽ theo điều kiện của công ty
- Quyết định của nhân viên là quyết định cuối cùng.
- Những sự kiện nào được tổ chức trong thời gian máy chủ
ngừng hoạt động hoặc bất kỳ lý do gì không thể online
sẽ theo thời gian kết thúc sự kiện như trước.
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้