END OF YEAR LIVE (GLOBAL)
NEW YEAR HOLIDAY. STAY HOME AND LIVE STREAM FOR REWARDS!

EVENT DURATION
December 31st, 2021 (00.01) – January 2nd, 2022 (23.59) GMT+7
EVENT DETAILS
1. Broadcaster required to online for 3 days
and 2 hours per day start from
December 31st, 2021 (00.01) – January 2nd, 2022 (23.59) GMT+7.
2. Working period will be count only at 00.01 – 23.59 GMT+7.
3. Lock session period will be count on working hour.
4. First 30 broadcasters who cumulate online period
for 3 days and 2 hrs/day (Total online period for 6 hours)
during event period will be reward as 15 USD/broadcaster.
(Reward will be able convert to coupon)
5. Broadcaster who reaches all of conditions
required to verify the privilege on this event page.

TOTAL REWARDS OF 450 USD
REMARKS
- Reserved the right only for INTER GLOBAL
tab broadcaster to participate in this event.
- Broadcaster who participates the event,
must host the program and talk with User.
broadcaster who sleeps, turns the camera
to the empty room and the ceiling,
broadcasts with the black screen,
or acts inappropriately while hosting the program,
sexually appearing in general zone,
violates profile Photo rules,
Bad behavior and quality in locked zone
will be disqualified from the rewards.
- Reserved the right not cumulate gift
and event point from non-top up user.
- Checking and prize giving by the staff takes place within 5 days
after the event has been over, and the rewards take place within 05/01/2022
- Broadcaster who placed on ranking required to online
for 10 hrs./ 3 days within 25/01/2022 will be eligible to receive the rewards.
- We reserve the right to change the event details without prior notice.
- Event participation and reward receiving
must be under the company conditions.
- Any events are organized in server downtime
or for any reasons which are unable to online
will be based on the end of event as before.
- Time’s mainly based on server.
- The staff’s decision is final.
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au
END OF YEAR LIVE (GLOBAL)
Tahun baru ini, jika kamu tidak pergi kemana-mana,
Ayo live dan dapatkan 15 USD !

Durasi Event
31 DESEMBER 2021 (00:01) – 2 JANUARI 2022 (23:59) WIB
Detail Event
1. VJ harus mulai live dari tanggal
31 Desember 2021 (00:01) – 2 Januari 2022 (29:59) WIB
Dan VJ harus live selesaikan 3 hari minimal 2 jam per hari.
2.Waktu live yang akan dihitung hanya jam 00.01 – 23:59 WIB
3.Cara hitung waktu online akan termasuk waktu lockroom
4. 30 VJ pertama yang dapat kumpulkan jam live selama 3 hari
dan minimal 2 jam per hari (total 6 jam)
selama periode event akan menerima hadiah 15 USD.
(dapat dihargai sebagai kupon)
5. VJ yang live sesuai kondisi harus kilk
untuk mengkonfirmasi hak di halaman event
6. Kami berhak hanya untuk 30 VJ pertama yang telah memenuhi
semua kondisi dan klik untuk ambil hak di
halaman event ini akan menerima hadiah.

Total nilai hadiah 450 USD.
Catatan
- Khusus untuk VJ Global di tab INTER saja.
- VJ yang mengikuti event tersebut harus live
dan berbicara dengan para user dalam kasus live,
tetapi tunjukkan kamar kosong, lantai,
plafon, layar hitam, atau melanggar peraturan
akan didiskualifikasi dari event ini.
- VJ yang tidak menyelesaikan Event sesuai
dengan ketentuan tidak akan diberikan bonus ini
- Tim berhak untuk tidak menghitung kupon yang diterima dari User tanpa topup
- Tim admin akan memeriksa hadiah event dalam waktu 5 hari kerja setelah
event berakhir dan kirim hadiah event sebelum tanggal 2022/01/05
- VJ yang menerima hadiah uang tunai
Jika setelah event VJ tidak bisa aktif di jam live
Dapatkan setidaknya 5 jam, 3 hari atau lebih pada 2022/01/25
atau melanggar aturan VJ tidak akan menerima hadiah event.
- Kami berhak mengubah detail tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- Mengikut dalam event dan menerima hadiah harus dalam kondisi perusahaan.
- Waktu didasarkan terutama pada waktu Sever.
- Event apa yang diadakan selama shutdown server
atau karena alasan apa pun yang mencegahnya untuk online ,
akan menempel pada akhir event seperti biasa
- Keputusan tim bersifat final.
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au
END OF YEAR LIVE (GLOBAL)
Ngày năm mới live nhận thưởng!

Thời gian sự kiện
Ngày 31 tháng 12 2021 (lúc 00:01) – 2 tháng 1 2022 (lúc 23:59)

Chi tiết sự kiện
1. VJ phải live từ ngày
31 tháng 12 2021 (lúc 00:01) – 2 tháng 1 2022 (lúc 23:59)
Đủ 3 ngày/2 tiếng
2. Tính thời gian live từ 00.01 – 23.59
3. Tính thời gian khóa phòng
4. VJ phải tích lũy thời gian live đủ 3 ngày/2 tiếng (cộng 6 tiếng)
trong thời gian sự kiện
30 người đầu tiên nhận 15 USD
(Có thể nhận bằng coupons)
5. VJ live đủ giờ và ngày phải bấm xác mình quyền trong trang sự kiện
6. 30 VJ làm đủ điều kiện và bấm xác
mình quyền sớm nhất sẽ được nhận giải thưởng

Tổng giải thưởng 450 USD
Nhận xét
- Dành cho VJ GLOBAL
- VJ tham gia sự kiện sẽ chỉ được tính
dẫn chương trình và nói chuyện với User.
Trong trường hợp nằm trong phòng trống,
màn hình đen, vị phạm quy tắc của ảnh đại diện,
vị phạm quy tắc của phòng bị khóa hay làm điều gì
không phù hợp với chương trình sẽ bị loại nhận giải thưởng.
- Không tính điểm quà tặng sự kiện đã được nhận từ User không nạp xu
- Admin sẽ kiểm tra kết quả giải thưởng khoảng 5 ngày sau kết
thúc sự kiện và tặng thưởng trong ngày 5 tháng 1 2022
- VJ được lên xếp hạng phải live 10 giờ/3 ngày vào ngày 2022/01/25
Sẽ được nhận giải thưởng
- Chúng tôi có quyền thay đổi bất kỳ
chi tiết nào mà không cần thông báo trước.
- Cuộc tham gia sự kiện và nhận giải thưởng
phải theo điều kiện của công ty.
- Thời gian theo máy chủ chính.
- Những sự kiện nào được tổ chức trong thời gian máy
chủ ngừng hoạt động hoặc bất kỳ lý do gì không
thể online sẽ theo thời gian kết thúc sự kiện như trước.
- Quyết định của nhân viên là quyết định cuối cùng.
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้