อันดับวีเจที่ได้รับ " AFTERNOON SET "มากที่สุด

85529767
[69]🌹Buπg∆🌹™
81140763
[ƒℓy]Alia
80077284
(69)ᴀʀsᴀᶜˡᵃʳᵃ🍌
กดดูอันดับเพิ่มเติม

AFTERNOON SET
Host/Broadcaster who receives “AFTERNOON SET”
gift in accordance to the conditions will receive rewards.
SPECIAL EVENT! ONLY FOR VJ/BROADCASTER IN “INTER” TAB
EVENT DURATION
December 30th, 2021 – January 8th, 2022 (12.00 - 18.00) GMT+7
EVENT GIFT

AFTERNOON SET
20 Coupons

- Host/Broadcaster who received
the most of " AFTERNOON SET” gift will receive rewards
Host/Broadcaster requires to be active every day
for at least 1 hour during the activity period
of the day 12:00 am – 18:00 pm GMT+7
Note: Valid only gifts receiving during the mentioned period.

EVENT REWARDS (BROADCASTER)
Broadcaster who receives the most gifts will be rewarded.
1st place, receives 100,000 Coupons
2nd place, receives 80,000 Coupons
3rd place, receives 50,000 Coupons
4th place, receives 30,000 Coupons
5th place, receives 20,000 Coupons
6th place, receives 15,000 Coupons
7th place, receives 10,000 Coupons
8th place, receives 10,000 Coupons
9th place, receives 10,000 Coupons
10th place, receives 10,000 Coupons

EVENT REWARDS (USER)
Broadcaster who receives the most gifts will be rewarded.
1st place, receives 70,000 Coupons
2nd place, receives 35,000 Coupons
3rd place, receives 10,000 Coupons
Remarks
- The application reserves the right to only
host in “INTER” tab to participate in this event.
- Broadcaster must have a total of 2,000 minimum
gifts during the event period, If couldn’t reach
the specified amount, all participants will not receive any rewards.
- Broadcaster / User required to received / sent minimum gift
for 200 pieces will be rewarded.
- In the case of broadcaster receives the same number of gifts,
the app will give broadcaster the right to receive
the most of recent gift nominal first.
- Broadcaster who participates the event, must host the program
and talk with User. Broadcaster who sleeps,
turns the camera to the empty room and the ceiling,
broadcasts with the black screen,
or acts inappropriately while hosting the program,
sexually appearing in general zone, violates profile Photo rules,
Bad behavior and quality in locked zone will be disqualified from the rewards.
- Checking and prize giving by the staff takes place within 5 days
after the event has been over, and the rewards take place within 12/01/2022
- We reserve the right to change the event details without prior notice.
- The staff’s decision is final.
- Any events are organized in server downtime or for any reasons which are
unable to online will be based on the end of event as before.
- Time’s mainly based on server.
- Reserved the right not cumulate gift and event point from non-top up user.
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au
AFTERNOON SET集めよう!
すべてのイベント条件を達成された、最も
“AFTERNOON SET” を集めたライバーは報酬がもらえる!
このイベントはInternationalジャンル限定!
(日本人のライバー全員参加出来ます)
イベント期間
2021年12月30日 – 2022年01月8日 (12:00 GMT+7) - (18:00 GMT+7) (タイ時間)

イベント詳細
★ 最も “AFTERNOON SET” を集めたライバーは報酬がもらえる!★

AFTERNOON SET
30クーポン

- 最も “AFTERNOON SET” を集めたライバーは報酬がもらえる
- ライバーはイベント期間の各日の
(12:00 GMT+7) - (18:00 GMT+7)
(タイ時間) に1時間以上オンラインすること
ご注意:イベント期間のみギフト数がカウントされます
ライバー報酬
1位は、100,000 クーポンもらえる
2位は、80,000 クーポンもらえる
3位は、50,000 クーポンもらえる
4位は、30,000 クーポンもらえる
5位は、15,000 クーポンもらえる
6位は、10,000 クーポンもらえる
7位は、10,000 クーポンもらえる
8位は、10,000 クーポンもらえる
9位は、10,000 クーポンもらえる
10位は、10,000 クーポンもらえる

リスナー報酬
1位は、100,000 クーポンもらえる
2位は、80,000 クーポンもらえる
3位は、50,000 クーポンもらえる

注意: 100以上のギフトが集められないライバーには、報酬がもらえません。
ご注意
- Internationalジャンル VJは全員参加することが出来ます。
但し、タイとのライバーは参加することが出来ません。
- 普通レート以外のライバーはこのイベントに参加できません。
- イベントギフトを合計2,000個未満送信されない場合、報酬が配布されません。
- 200個未満送信/獲得ユーザーは報酬を獲得できません。
- 合計配信時間が6時間以下のライバーはこのイベントに参加することが出来ません。
- 公式ライバーはリスナー側のイベントに参加することが出来ません。
- アプリのルール、または規則に違反したライバーは報酬がもらえません。
- イベントのランキングのお知らせはイベントの終了日から5日まで発表されます。
- 報酬は2022/01/12に送信されます。
- 現金の報酬がもらえる場合、現金の報酬は給与と一緒送金されます。
- キャンペーン内容および適用条件などは、
予告なく変更または中止する場合があります。
- メンテナンス、または他の原因でアプリを利用でき
ない場合、イベント期間は元の期間で終了されます。
- スタッフの判定は最後の判定となります。
- 課金したことないのユーザーからのイベントポイント、ギフトポイントなどは計算されません。
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au
AFTERNOON TEA
VJ yang diterima “AFTERNOON SET” paling banyak
dan ikuti kondisi event akan mendapatkan hadiah spesial.
Hanya untuk VJ INTER
Durasi Event
30 DESEMBER 2021 – 8 JANUARI 2022 (12.00 – 18.00) WIB
setiap hari
Gift Event

AFTERNOON SET
20 kupon

- VJ yang diterima gift paling banyak akan mendapatkan hadiah
- VJ harus online setiap hari selama
waktu event 12.00-18.00 setidaknya 1 jam per hari
Catatan: Akan dihitung hadiah dari durasi tertentu saja.

VJ yang menang akan
mendapatkan hadiah

juara 1 mendapatkan hadiah 100,000 kupon
juara 2 mendapatkan hadiah 80,000 kupon
juara 3 mendapatkan hadiah 50,000 kupon
juara 4 mendapatkan hadiah 30,000 kupon
juara 5 mendapatkan hadiah 20,000 kupon
juara 6 mendapatkan hadiah 15,000 kupon
juara 7 mendapatkan hadiah 10,000 kupon
juara 8 mendapatkan hadiah 10,000 kupon
juara 9 mendapatkan hadiah 10,000 kupon
juara 10 mendapatkan hadiah 10,000 kupon

hadiah untuk user
juara 1 mendapatkan hadiah 70,000 kupon
juara 2 mendapatkan hadiah 35,000 kupon
juara 3 mendapatkan hadiah 10,000 kupon
Catatan
- Khusus untuk VJ di tab INTER saja.
Harus memiliki kumpulan gift setidaknya 2.000 ke
atas untuk mendapat hadiah, jika tidak sampai
ketentukan akan didiskualifikasi dari event
-VJ dan user yang dijuara harus memiliki jumlah terima/kirim gift
setidaknya 200 gift atau lebih akan bisa menerima hadiah event
- Jika VJ ada jumlah hadiah yang sama,
VJ yang dapat gift pertama akan berhak untuk dapat hadiah
- VJ yang mengikuti event tersebut harus
live dan berbicara dengan para user dalam kasus live,
tetapi tunjukkan kamar kosong, lantai,plafon,layar hitam,
atau melanggar peraturan akan didiskualifikasi dari event ini.
- Tim admin akan memeriksa hadiah event dalam waktu 5 hari kerja setelah
event berakhir dan kirim hadiah event sebelum tanggal 2022/01/12
- Kami berhak untuk mengubah tanpa pemberitahuan sebelumnya
- Keputusan kami bersifat final.
- Waktu event berdasarkan waktu server.
- Event apa yang diadakan selama waktu
server ditutup atau alasan apapun yang
tidak bisa online akan menahan waktu untuk
mengakhiri event seperti semula
- Tim berhak untuk tidak menghitung poin event
yang menerima hadiah dari user yang belum pernah topup
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au
AFTERNOON SET
VJ được nhận quà tặng “AFTERNOON SET” nhiều nhất
và làm đủ điều kiện sẽ được nhận giải thưởng
Sự kiện đặc biệt dành cho VJ INTER!
Thời gian sự kiện
Từ ngày 30 tháng 12 2021 - 8 tháng 1 2022 lúc 12.00 – 18.00 hàng ngày

Quà tặng


AFTERNOON SET
20 Coupon

- VJ được nhận quà nhiều nhất sẽ được giải thưởng
VJ phải online mỗi ngày trong thời gian
hoạt động lúc (12.00- 18.00) ít nhất 1 tiếng/ngày

Nhận xét: admin sẽ tính số quà tặng trong thời gian hoạt động

Giải thưởng VJ
Thứ 1 nhận 100,000 coupons
Thứ 2 nhận 80,000 coupons
Thứ 3 nhận 50,000 coupons
Thứ 4 nhận 30,000 coupons
Thứ 5 nhận 20,000 coupons
Thứ 6 nhận 15,000 coupons
Thứ 7 nhận 10,000 coupons
Thứ 8 nhận 10,000 coupons
Thứ 9 nhận 10,000 coupons
Thứ 10 nhận 10,000 coupons

Giải thưởng User
Thứ 1 nhận 70,000 coupons
Thứ 2 nhận 35,000 coupons
Thứ 3 nhận 10,000 coupons
Nhận xét
- Dánh cho VJ INTER có thể tham gia sự kiện
- Phải có tổng số quà tặng trong thời gian sự kiện tối thiểu 2,000 cái trở lên
Nếu không đủ, người tham gia sự kiện sẽ không được giải thưởng.
- VJ và User lên xếp hạng phải có tổng giải thưởng hơn 200 cái sẽ được nhận giải thưởng
- Trong trường hợp tổng số quà bằng nhau
sẽ cho quyền VJ được nhận quà tặng trước lên xếp hạng cao hơn
- VJ tham gia sự kiện sẽ chỉ được tính dẫn chương trình và nói chuyện với User thôi.
Trong trường hợp nằm trong phòng trống,
màn hình đen, vị phạm quy tắc của ảnh đại diện,
vị phạm quy tắc của live khóa hay làm
điều gì không phù hợp với chương trình sẽ bị loại nhận giải thưởng.
- Admin sẽ kiểm tra kết quả giải thưởng khoảng 5 ngày sau kết
thúc sự kiện và tặng thưởng trong ngày 2022/01/12
- Chúng tôi có quyền thay đổi bất kỳ chi tiết nào mà không cần thông báo trước.
- Quyết định của nhân viên là quyết định cuối cùng.
- Thời gian theo máy chủ chính.
- Những sự kiện nào được tổ chức trong thời gian máy chủ ngừng hoạt động hoặc bất kỳ lý do gì không thể online sẽ theo thời gian kết thúc sự kiện như trước.
- không tính điểm quà tặng sự kiện đã được nhận từ User không nạp xu
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้