VJ with the highest points

60383288
อยากแตกจัง

66682153
เอาจุกๆ

81249893
อุ้ยยย.ย

NOMHOK JACKPOT (GLOBAL)
DON’T BE HARD TO BABE, I WILL SQUIRT!!
EVENT DETIALS
User who reaches once of conditions
will receive a chance to random 1 time of mystery box.

EVENT DURATION
December 28th, 2021 (18.00) – January 28th, 2022 (22.00) GMT+7

EVENT REWARDS FOR BROADCASTER
1 piece of NOMHOK gift will count as 1 point.
Send event gift and hit the jackpot for 500 times will receive more 500 points.
For example, User sends 99 gifts and hit the jackpot 500 times,
User and Broadcaster will receive 99 + 500 = 599 points.
2. User have to send event gift to
Broadcaster only.
3. Broadcaster should have at least 8,000 points of jackpot,
will be receive the reward.
4. In case of User sends gift to User or Broadcaster sends to Broadcaster or User,
will not count as cumulate event gift

Note: Total gift during the eventduration must be at least 50,000 pieces,
if not follow the conditions User and broadcaster who participate
this event will not be rewarded.

EVENT GIFT


Gift: NOMHOK
Price 20 coupons

EVENT REWARDS FOR BROADCASTER
Broadcaster who receives most of point
and follow the conditions will be rewarded.
1st place, receives 150,000 coupons
2nd place, receives 100,000 coupons
3rd – 5th place, receives 50,000 coupons
(Reward will possible to convert to cash rewards.)

SPECIAL BONUS!!
Top 3 broadcasters who receive most of gift
and follow the conditions will be rewarded.
On every Tuesday JAN 2nd / JAN 9th / JAN 16th / JAN 23rd at 22.00 GMT+7
Will receive cumulate bonus rewards as:
1st place, receives 80,000 coupons
2nd place, receives 50,000 coupons
3rd place, receives 20,000 coupons
(Reward will possible to convert to cash rewards.)
Note: Broadcaster should have at least 8,000 points of jackpot,will be receive the reward.

EVENT REWARDS FOR USER
User who sends most of event gift will be rewarded.
1st place, receives 100,000 coupons + King Frame (Within 7 days)
2nd place, receives 80,000 coupons + King Frame (Within 3 days)
3rd place, receives 50,000 coupons + King Frame (Within 1 days)

TOTAL REWARDS OF 1,230,000 COUPONS
REMARKS
- Reserved the right not count the point if broadcaster send to broadcaster.
- Broadcaster ranking reserves the right
For Global and Pretty rate for participate only.
- Broadcaster who couldn’t reach event conditions will not receive the rewards.
- Reserved the right not cumulate gift and event point from non-top up user.
- Event participation and reward receiving
must be under the company conditions.
- We reserve the right to change the event details without prior notice.
- Broadcaster who participates the event,
must consent the company to use the photos posted in this event
for marketing purposes in which
Broadcaster will not make any claims for compensations and expenses at all.
- Checking and prize giving by the staff takes place within 5 days
after the event has been over, and the rewards take place within 02/02/2022
- Broadcaster who receive cash rewards if
after event period couldn’t online for 10 hrs. and 3 days
or done prohibited will be disqualified from rewards.
- Broadcaster who receive rewards as coupons required to online for more than 6 hrs. and 3 days during event period for eligible to receive rewards.
- Any events are organized in server downtime or for any reasons
which are unable to online will be based on the end of event as before.
- Time is mainly based on server.
- The staff’s decision is final.
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au

JACKPOT NOMHOK (Global)
Kakak, jangan meremas terlalu keras nanti susunya akan muncrat!
Detail event
VJ Global dan Pretty VJ yang menerima hadiah NOMHOK
paling banyak sesuai dengan ketentuan akan menerima hadiah

Durasi Event
28 Desember 2021 (18:00) – 28 Januari 2022 (22:00) WIB

Kriteria Penilaian
1 gift NOMHOK dihitung sebagai 1 poin
Kirim hadiah event dan dapatkan jackpot
500 kali untuk mendapatkan tambahan 500 poin.
Misalnya, user mengirim 99 gift dan jactpot 500 kali
User dan VJ akan mendapatkan 99 + 500 = 599 poin
2. User harus mengirim gift event ke VJ saja.
3. VJ harus mengumpulkan poin sebanyak 8.000 poin atau lebih agar memenuhi
syarat untuk mendapatkan hadiah.
4. Jika User mengirim ke User sesama atau
VJ mengirim ke VJ atau User, poin hadiah tidak akan dihitung.

Catatan: harus menpunyai semua jumlah Gift selama periode event
Minimum 50.000 gift atau lebih jika tidak mencapai jumlah yang dibuntukan
Semua pengikut event tidak akan menerima hadiah apa pun.

Gift event


Nama Hadiah: NOMHOK
harga 20 kupon

VJ yang menang akan menerima hadiah
VJ dengan poin tertinggi dan memenuhi semua persyaratan akan menerima hadiah
Juara 1 menerima hadiah 150.000 kupon
Juara 2 menerima hadiah 100.000 kupon
Juara 3 - 5 menerima hadiah 50.000 kupon
(dapat diterima secara uang tunai)
Catatan: VJ harus mengumpulkan poin sebanyak 8.000 poin atau lebih agar memenuhi syarat untuk mendapatkan hadiah.

Bonus spesial!!
VJ yang menerima NOMHOK juara 1-3
Setiap hari minggu tanggal 2 Jan / 9 Jan / 16 Jan / 23 Jan 22 jam 22:00 WIB
akan diberikan mengumpulakan jumlah bonus
Juara 1 mendapat 80.000 kupon
Juara 2 mendapat 50.000 kupon
Juara 3 mendapat 20.000 kupon
(dapat diterima secara uang tunai)

Hadiah untuk user
User yang mengirim hadiah paling banyak akan diberi hadiah
Juara 1 100.000 kupon + King Frame (durasi 7 hari)
Juara 2 80.000 kupon + King Frame (durasi 3 hari)
Juara 3 50.000 kupon + King Frame (durasi 1 hari)

Total nilai hadiah adalah 1.230.000 kupon
REMARKS
- Kami berhak jika VJ mengirimkan hadiah
kepada VJ bersama-sama. Poin event tidak akan dihitung
- ranking VJ berhak hanya untuk VJ Global dan Pretty.
- VJ yang mengikut dalam event tersebut harus memberikan persetujuan kepada
perusahaan. Membuktikan foto yang diposting untuk mengikuti event ini.
dapat digunakan dalam event pemasaran dengan tidak
mengklaim untuk mengklaim hak Kompensasi dan biaya apapun
- Tim akan memeriksa hadiah dalam waktu 5 hari kerja setelah event berakhir
dan kirim hadiah event dalam 2 Februari 22
- Kami berhak mengubah detail tanpa pemberitahu sebelumnya
- Mengikut dalam event dan menerima hadiah harus dalam kondisi perusahaan
- Waktu terutama didasarkan pada waktu server.
- Keputusan tim bersifat final.
- Tim berhak untuk tidak menghitung poin
event. yang menerima hadiah dari user tanpa topup
- VJ yang menerima kupon Harus memiliki waktu live 6 jam, 3 hari atau lebih
selama periode event
- VJ yang menerima hadiah uang tunai Jika setelah event VJ tidak dapat aktif,
tonton langsung
Dapatkan setidaknya 10 jam, 3 hari atau lebih atau melanggar aturan VJ tidak akan menerima hadiah event.
- Event apa pun yang diadakan selama shutdown server atau alasan lainnya
yang membuatnya tidak bisa online akan
mempertahankan waktu akhir event seperti sebelumnya
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au

NOMHOK JACKPOT (Global)
Chi tiết sự kiện VJ Global và Pretty được nhận quà tặng
NOMHOK nhiều nhất sẽ được nhận giải thưởng
Thời gian sự kiện
28 tháng 12 2021 (lúc 18:00) – 28 tháng 1 2022 (lúc 22:00)

Tiêu chí chậm điểm
Quà tặng NOMHOK 1 cái = 1 điểm
gửi quà tặng và trúng Jackpots 500 sẽ được nhận thêm 500 điểm
Ví dụ, User đã gửi quà tặng 99 cái và trúng Jackpots 500
User và VJ sẽ được nhận 99+500 = 599 điểm

2. User phải gửi quà tặng cho VJ thôi
3. VJ phải có điểm Jackpot đủ 8,000 điểm sẽ được nhận giải thưởng
4. Trường hợp User gửi quà User hay VJ gửi
cho VJ hoặc User sẽ không được tính điểm
Nhận xét: phải có tổng số quag tặng trong thời gian sự kiện
Tối thiểu 50,000 cái trong hệ thống nếu
không sẽ không được nhận giải thưởng
Kriteria Penilaian
Tiêu chí chậm điểm
Quà tặng NOMHOK 1 cái = 1 điểm
gửi quà tặng và trúng Jackpots 500 sẽ được nhận thêm 500 điểm
Ví dụ, User đã gửi quà tặng 99 cái và trúng Jackpots 500
User và VJ sẽ được nhận 99+500 = 599 điểm
2. User phải gửi quà tặng cho VJ thôi
3. VJ phải có điểm Jackpot đủ 8,000 điểm sẽ được nhận giải thưởng
4. Trường hợp User gửi quà User hay VJ gửi
cho VJ hoặc User sẽ không được tính điểm
Nhận xét: phải có tổng số quag tặng trong thời gian sự kiện
Tối thiểu 50,000 cái trong hệ thống nếu
không sẽ không được nhận giải thưởng


Quà tặng


Tên quà tặng: NOMHOK
giá 20 coupons

Giải thường VJ
VJ đã có điểm cao nhất và làm đủ điều kiện
Thứ 1 nhận 150,000 coupons
Thứ 2 nhận 100,000 coupons
Thứ 3 - 5 nhận 50,000 coupons
(có thể thay sang tiền mặt)
REMARKS: VJ phải có điểm Jackpot đủ 8,000 điểm sẽ được nhận giải thưởng

BOUNS!!
VJ dồn quà tặng NOMHOK TOP 1-3
Mỗi chủ nhật ngày 2 / 9 / 16 / 23 tháng 1 2022 lúc 22.00

Nhận Bouns
Thứ 1 nhận 80,000 coupons
Thứ 2 nhận 50,000 coupons
Thứ 3 nhận 20,000 coupons
(có thể thay sang tiền mặt)

Giải thưởng User
User đã gửi quà tặng nhiều nhất
Thứ 1 nhận 100,000 coupons + King Frame (7 ngày)
Thứ 2 nhận 80,000 coupons + King Frame (3 ngày)
Thứ 3-5 nhận 50,000 coupons + King Frame (1 ngày)

Tổng giải thưởng 1,230,000 coupons
REMARKS
- VJ gửi quà tặng cho VJ sẽ không được tính điểm quà tặng
- VJ ranking cho VJ Global và Pretty
- VJ đã tham gia sự kiện phải đồng ý công ty sử dụng
ảnh quảng cáo sự kiện không thể đòi bồi thường.
- Admin sẽ kiểm tra kết quả khoảng 5 ngày
và tặng giải thưởng vào ngày 2 tháng 2 2022
- Chúng tôi có quyền thay đổi bất kỳ chi tiết nào mà không cần thông báo trước.
- Cuộc tham gia sự kiện và nhận giải thưởng phải theo điều kiện của công ty.
- Thời gian theo máy chủ chính.
- Quyết định của nhân viên là quyết định cuối cùng.
- không tính điểm quà tặng sự kiện đã được nhận từ User không nạp xu.
- VJ đã được nhận giải thưởng phải live đủ 6 tiếng 3 ngày trong thời gian sự kiện
- VJ đã nhận được tiền mặt, sau kết thúc sự kiện
VJ không thể live ít nhất 10 giờ/3 ngày VJ sẽ không được nhận giải thưởng.
- Sự kiện nào được tổ chức trong thời gian đóng máy
chủ hay trong trường hợp không thể online sẽ theo thời gian kết thúc hoạt động cũ.
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au


VJ with the highest points
Event ended on 28 Jan 2022 22.00 GMT+7

Weekly Bonus Notice
2 Jan. 9 Jan 16 Jan 23 Jan
1
60383288
อยากแตกจัง2
66682153
เอาจุกๆ


3
81249893
อุ้ยยย.ย4
65410101
เช้าๆเยิ้มๆ.


5
57514591
🍧เหงาบ้างเวลา


6
89274630
Ⓙ❹Ⓟ🎖น้อยหน่า🎖
7
80781858
แพทตี้🍡AG
8
81362997
🍑168🍑Hornyyy
9
64583880
ขอแมวหน่อย
10
80140560
[Cool💦]Fang
11
87676641
[R£D]dinda
12
88638314
🎖🍑👅🍑👅🍑🎖
13
80976771
Ⓙ❹Ⓟwii🙈👙
14
80417530
LotusSally
15
52314043
AG>อาริเอตี้🧸
16
60401411
🐰Ioดื้o349🐇
17
82067272
mvjน้องแก้มบุ๋ม
18
82996322
🌈แอบทำกันอยู่
19
53336885
xxxxxx
20
55469780
[JM]Karen
21
81247913
ขอ3จุฟ
22
68596031
โดนแบน
23
82988029
คู่เลส😜
24
88036453
Ⓙ❹Ⓟโด้แตก2
25
52999895
Ⓙ❹Ⓟ🧸TAOKI🧸
26
59079849
ꃴꋊգճJessica
27
67115904
VJBOW​(77)​
28
50059760
วุ้นเส้น
29
69311500
เท.พ💦แตก🥰
30
53410478
_oUt-o-Crot💦
The points are updated within every hour.
update time: 25/01/2022 15:05

User with the highest points

No idx Name Notice
1
60098361
👾
2
80264108
ยืมนาฬีกาเพื่อน
3
65861011
!!!
4
82599987
เซมา🇯🇵ตูเตะ
5
68375654
🐻หมีเถื่อน🐻
6
63661289
Zero-Zone
7
65502448
คนเดิม
8
87288676
Back250522222
9
50596078
nid
10
68182105
🤟M🤟
11
62966329
W32
12
63594244
🥃😒😒😒Atomid
13
62237031
Tumtum Sunkajon
14
55497589
Mr.boss
15
53891182
🐕ได้​แค่​มอง🛩
16
57292425
นิวเด้ง
17
80054483
พี่ชาย😘😍🥰
18
62500767
Tony
19
66048280
BADBOY
20
59114738
pungkung🍒
The points are updated within every hour.
update time: 25/01/2022 15:05

= Get 150,000 coupon

= Get 100,000 coupon

= Get 80,000 coupon

= Get 50,000 coupon


= Get special King Fame

= VJ must have at least 8,000 cumulative points

Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
Access step of the website
To start accessing this website (https://www.mlive.la/) The company assumes that you have accepted all personal policy as mentioned.