[TIKTOK EVENT] GO DOWN DEH!
FREE 10,000 COUPONS! JUST DANCE AND POST ON YOUR TIKTOK!!
SPECIAL EVENT FOR INTER TAB HOST!!
Record video and use “Go Down Deh
(feat. Shaggy and Sean Paul) – Spice”
Song will receive the rewards!

EVENT DURATION
November 24th, 2021 (15.00) – December 9th, 2021 (15.00) GMT+7
EVENT DETAILS
1. Follow our official Tiktok account: @mcatinter
https://vt.tiktok.com/ZSeMgFeBe/
2. Post video on your personal
Tiktok account and set as public.
3. Use “Go Down Deh (feat. Shaggy and Sean Paul)
– Spice” song for record this video.
4. Tag @mcatinter Don’t forget to caption your nickname,
IDX, agency and #mcatlive #mlife #viral
#trend #fyp #godowndeh #spice #godownfeatmcat
Broadcaster required to set video as public [everyone]
and set as available to save to device.Link for join in Go Down Deh
(feat. Shaggy and Sean Paul) – Spice song.
(Watch example video here, but create by your own style!)
https://vt.tiktok.com/ZSeBVqMfM/EXAMPLE VIDEO


EVENT REWARDS
All broadcasters who publish video and reach our conditions
will be reward for 10,000 Coupons.

Special conditions
More duet more rewards!!
If each broadcaster has other duet
the video will receive more 1,000 coupons.
E.g.
VJ Karina has 10 users duet the video will receive
(1,000*10 = 10,000) + 10,000 = 20,000 coupons!!
Invite your friends for more rewards!!!

Team will be summarized on December 10th, 2021 at 15.00 GMT+7.
Remarks
- We reserved only for INTER tab Broadcaster
to participate in this event.
- Participated broadcaster required to online
at least 6 hours during event duration.
- Broadcaster participated event must consent
to the company for using posted photos of event
in marketing activities by not claiming for any compensation and expenses.
- Reserved the right only for 1-year signed contract Broadcaster.
- This event will not count on your event conditions of MCAT/MGLOBAL/Jackpot rate.
- Checking and prize giving by the staff takes place within 5 days
after the event has been over, and the rewards take place within 15/12/2021
- We reserve the right to change the event details
without prior notice.
- To participated the event and received
rewards are under the company conditions.
- The staff’s decision is final.
- The app follows the advertised event's period time regardless
of whether a server issue or similar case arises.
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au
[TikTok Event] Go Down Deh!
Cukup memposting klip ke TikTok
akan mendapatkan hadiah minimal 10.000 kupon!

Event TikTok eksklusif hanya untuk VJ INTER
Cukup memposting klip video TikTok dan menggunakan
lagu Go Down Deh (feat. Shaggy and Sean Paul) - Spice
Sangat mudah untuk mendapatkan hadiah!!

Durasi Event
24 NOV 2021 (15:00) – 9 DES 2021 (15:00) WIB
Detail Event
1. VJ harus mengikuti akun TikTok tim: @mcatinter
https://vt.tiktok.com/ZSeMgFeBe/

2. Kemudian ambil dan memposting klip
video secara publik ke TikTok mereka sendiri

3. Dengan aturan kali ini VJ harus merekam klip
menggunakan lagu Go Down Deh (feat. Shaggy and Sean Paul) - Spice
Kemudian posting di Akun Tiktok Anda sendiri.
dan tag id tim: @mcatinter

Pada caption, jangan lupa untuk menyertakan,
nama yang digunakan dalam aplikasi,
IDX dan nama agency Anda dengan Hashtag
#mcatlive #mlife #viral #trend #fyp #godowndeh #spice #godownfeatmcat
saat memposting video Harus publik
agar dapat dilihat oleh semua orang [Semua orang]
dan atur agar dapat menyimpan video ke perangkat
[Simpan ke perangkat]Link lagu Go Down Deh (feat. Shaggy and Sean Paul) - Spice
(Anda bisa lihat contoh dari sini.
Tapi memotret dengan gayamu sendiri!)
https://vt.tiktok.com/ZSeBVqMfM/Contoh


Hadiah Event
Semua VJ yang memposting Clip dan
memenuhi persyaratan akan dihargai 10.000 kupon
Semakin banyak VJ bergabung dalam kegiatan tersebut.
Hadiah event meningkat.
Ini akan meningkatkan hadiah 1.000 kupon
untuk semua orang yang datang untuk bermain.
Misalnya, total 10 orang berpartisipasi dalam event tersebut.
Hadiah event adalah (1000*10 = 10.000) + 10.000 kupon.
Itu berarti setiap orang yang berpartisipasi
akan menerima total 20.000 kupon masing-masing!
Semakin banyak orang bergabung.
Hadiahnya lebih banyak
Jangan lupa ajak banyak teman untuk bermain bersama!

Tim admin akan mengumpulkan bukti
partisipasi dalam semua kegiatan.
Dalam pada 10 DES 2021 jam 15:00 WIB

catatan
- Kegiatan ini hanya untuk VJ asing.
Atau hanya VJ di tab INTER
- VJ yang berpartisipasi dalam kegiatan
Harus memiliki jam live selama periode event, lebih dari 6 jam.
- VJ yang berpartisipasi dalam event tersebut
harus memberikan persetujuan kepada perus-ahaan.
Gambar yang diposting ke event ini dapat digunakan dalam kegiatan pemasaran.
Tanpa membuat klaim apa pun untuk menuntut hak,
kompensasi, dan pengeluaran dalam bentuk apa pun.
- Hanya untuk VJ yang telah menandatangani kontrak 1 tahun
- Event ini tidak mengikuti ketentuan
aktivitas MCAT/MGLOBAL dan Jackpot Rate.
- Tim admin akan memeriksa hadiah dalam waktu 5 hari
kerja setelah event berakhir.
dan kirim hadiah acara dalam 2021/12/15
- Kami berhak mengubah detail tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- Berpartisipasi dalam kegiatan dan menerima
imbalan harus dalam kondisi perusahaan.
- Keputusan tim bersifat final.
- Event apa pun yang diadakan selama shutdown server atau alasan lainnya
yang membuat tidak mungkin untuk online
akan menempel pada akhir aktivitas seperti biasa
- Tim Admin berhak untuk tidak menghitung poin
event yang menerima hadiah dari user tanpa isi ulang
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au
[TikTok Event] Go Down Deh!
Chỉ quay clip TikTok nhận 10,000 coupons!
Sự kiện TikTok cho VJ INTER
Chỉ quay clip TikTok nhảy và sử dụng bài
nhạc Go Down Deh (feat. Shaggy and Sean Paul) - Spice

Thời gin sự kiện
24 tháng 11 2021 (lúc 15:00) – 9 tháng 12 2021 (lúc 15:00)
Chi tiết sự kiện
1. VJ phải theo dõi Tiktok: @mcatinter
https://vt.tiktok.com/ZSeMgFeBe/
2. Quay video và đăng trên TikTok theo video mẫu của Admin
3. VJ phải quay clip TikTok nhảy và sử dụng bài
nhạc Go Down Deh (feat. Shaggy and Sean Paul) - Spice
4. Đăng trên Tiktok Account của bản thân và tag: @mcatinter
viết bài, IDX, tên Nick và tên Team với gắn thẻ
#mcatlive #mlife #viral #trend #fyp #godowndeh #spice #godownfeatmcat
Khi đăng clip phải mở công cộng cho tất cả mọi người xem được [Everyone]
Và cho lưu clipLink bài nhạc Go Down Deh
(feat. Shaggy and Sean Paul) - Spice
https://vt.tiktok.com/ZSeBVqMfM/Video mẫu


Giải thưởng
Cả VJ đã up clip và làm đủ điều kiện nhận
10,000 coupons

Càng nhiều người tham gia sự kiện càng được nhận thêm coupons
Thêm 1,000 coupons/1 người
Ví dụ, 10 người tham gia
(1,000*10 = 10,000) + 10,000 coupons
VJ đã tham gia sự kiện sẽ được nhận thêm là 20,000 coupons!

Admin sẽ thu thập tất cả bằng chứng về việc tham gia
vào ngày 10/12/2021 lúc 15:00
Nhận xét
- Dành cho VJ INTER
- VJ đã tham gia sự kiện phải có thời
gian live trong thời gian sự kiện đủ 6 tiếng
- VJ đã tham gia sự kiện phải chấp nhận cho công
ty sử dụng clip hay ảnh không thể đòi bồi thường
- VJ đã ký hợp dồng 1 năm
- VJ chính sách MCAT / MGLOBAL and Jackpot
Rate không thể tham gia sự kiện này
- Admin sẽ kiểm tra kết quả giải thưởng khoảng 5 ngày sau kết
thúc sự kiện và tặng thưởng trong ngày 2021/12/15
- Chúng tôi có quyền thay đổi bất kỳ chi
tiết nào mà không cần thông báo trước.
- Tham gia sự kiện và nhận giải thưởng sẽ theo điều kiện của công ty
- Quyết định của nhân viên là quyết định cuối cùng.
- Những sự kiện nào được tổ chức trong thời gian máy
chủ ngừng hoạt động hoặc bất kỳ lý do gì không thể online
sẽ theo thời gian kết thúc sự kiện như trước.
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้