VJ with the highest points

81247913
หนูน้อยติดเบ็ด

58165724
(69)ส้มส้ม🍊

88046321
ตืนมาห้องพี่สาว


VJ with the highest points
"Round 2"

81247913
หนูน้อยติดเบ็ด

57514591
🍧กาทะทองแดง

58165724
(69)ส้มส้ม🍊

SPLASHING OX (Global)
SEND IT DEEP TO MY THROAT FOR OX OX!
EVENT DETAILS
Global and Pretty broadcaster who receive most of
Ox Ox gift and follow the conditions will be rewarded.
EVENT DURATION
November 19th, 2021 – December 20th, 2021
RECEIVING POINT CRITERIA
1 piece of Ox Ox gift will count as 1 point.
Send event gift and hit the jackpot
for 500 times will receive more 500 points.
For example, User sends 99 gifts and hit the jackpot 500 times,
User and Broadcaster will receive 99 + 500 = 599 points.
2. User have to send event gift to Broadcaster only.
3. Broadcaster should have at least 8,000 points of jackpot,
will be receive the reward.
4. In case of User sends gift
to User or Broadcaster sends to Broadcaster or User,
will not count as cumulate event gift

Note: Total gift during the event duration
must be at least 50,000 pieces,
if not follow the conditions User and broadcaster
who participate this event will not be rewarded.

EVENT GIFTGift: Ox Ox
Price 20 coupons

EVENT REWADS FOR BROADCASTER
who receive the most gifts
and follow event conditions.

1st place, receives 150,000 Coupons.
2nd place, receives 100,000 Coupons.
3rd – 5th place, receive 50,000 Coupons
(Rewards can convert to cash.)

SPECIAL BONUS!!
Top 3 broadcasters who receive most of gift

On every Tuesday NOV 27th / DEC 4th / DEC 11th / DEC 18th at 22.00 GMT+7
Will receive cumulate bonus rewards as:
1st place, receives 80,000 Coupons.
2nd place, receives 50,000 Coupons.
3rd place, receive 20,000 Coupons.
(Rewards can convert to cash.)

EVENT REWADS FOR USER
User who sends most gift
will receive this reward.

1st place, receives 100,000 Coupons + King Frame (Within 7 days)
2nd place, receives 80,000 Coupons + King Frame (Within 5 days)
3rd place, receives 50,000 Coupons + King Frame (Within 3 days)

TOTAL REWARDS OF 1,230,000 COUPONS.
Remarks
- Reserved the right not count
the point if broadcaster send to broadcaster.
- Broadcaster ranking reserves the right
For Global and Pretty rate for participate only.
- Broadcaster who couldn’t reach
event conditions will not receive the rewards.
- Reserved the right not cumulate
gift and event point from non-top up user.
- Event participation and reward receiving
must be under the company conditions.
- We reserve the right to change the event details without prior notice.
- Broadcaster who participates the event,
must consent the company to use the photos posted in this event
for marketing purposes in which Broadcaster will not make any claims
for compensations and expenses at all.
- Checking and prize giving by the staff takes place within 5 days
after the event has been over, and the rewards take place within 17/11/2021
- Broadcaster who receive cash rewards
if after event period couldn’t online for 10 hrs. and 3 days
or done prohibited will be disqualified from rewards.
- Broadcaster who receive rewards as coupons required
to online for more than 6 hrs.
and 3 days during event period for eligible to receive rewards.
- Any events are organized in server downtime or for any reasons
which are unable to online will be based on the end of event as before.
- Time is mainly based on server.
- The staff’s decision is final.
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au

Ox Ox Ahhh (Global)
Saya akan berjuang dengan sepenuh tenggorokan!
Detail Event
VJ Global dan VJ Pretty yang mendapat gift
Ox Ox paling banyak sesuai kondisi akan menerima hadiah.
Durasi Event
19 November 2021 (18:00) – 20 December 2021 (22.00) WIB
Cara untuk menghitung poin
1 gift Ox Ox = 1 poin
Jika kirim Ox Ox ke VJ dan bisa Jackpot x500
akan mendapat poin tambah 500 poin.
Contoh : User kirim 99 gift dan Jackpot x500
User dan VJ akan mendapat 99 + 500 = 599 poin
2. Hanya hitung dari gift yang User kirim ke VJ
3. VJ harus memiliki poin akumulasi 8.000 poin
atau lebih agar memenuhi syarat untuk penghargaan.
4. Dalam kasus User kirim gift ke
User atau VJ kirim ke VJ, poin tidak akan dihitung.

Catatan: Jumlah gift selama periode event harus lebih
50.000 pcs, jika tidak tercapai
Semua peserta tidak akan menerima hadiah apa pun.
Gift Event


Nama Gift: Ox Ox
harga 20 kupon

VJ yang menang akan mendapatkan
VJ dengan poin tertinggi dan memenuhi
semua persyaratan akan menerima hadiah.

Juara 1 mendapatkan 150.000 kupon
Juara 2 mendapatkan 100.000 kupon
Juara 3 - 5 mendapatkan 50.000 kupon
(Hadiah bisa diganti jadi uang tunai)

Bonus Spesial !!
3 VJ yang memiliki jumlah
Ox Ox paling banyak pada hari

Selasa tangal 27 Nov / 4 Dec / 11 Dec / 18 Dec 2021 pukul 22.00 WIB
Akan menerima Bonus
Juara 1 mendapatkan 80.000 kupon
Juara 2 mendapatkan 50.000 kupon
Juara 3 mendapatkan 20.000 kupon
(Hadiah bisa diganti jadi uang tunai)
Hadiah untuk User
Pengguna yang mengirim gift paling
banyak akan diberi hadiah.

Juara 1 mendapatkan 100.000 kupon + King Frame (7 hari)
Juara 2 mendapatkan 80.000 kupon + King Frame (3 hari)
Juara 3 mendapatkan 50.000 kupon + King Frame (1 hari)

Total nilai hadiah 1.300.000 kupon.
Catantan
- Poin tidak akan dihitung jika VJ kirim gift event ke VJ.
- VJ ranking hanya untuk VJ Global dan VJ Pretty.
- VJ yang berpartisipasi dalam acara tersebut harus
memberikan persetujuan kepada perusahaan.
Bawalah foto yang diposting untuk mengikuti event ini
dapat digunakan dalam kegiatan pemasaran dengan
tidak mengklaim untuk mengklaim hak Kompensasi dan biaya apapun.
- Tim akan memeriksa hadiah dalam waktu 5 hari kerja setelah event berakhir.
dan kirim hadiah event dalam tanggal 17 Nov 2021
- Kami berhak mengubah detail tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- Berpartisipasi dalam event dan menerima
hadiah harus tunduk pada ketentuan perusahaan.
- VJ yang menerima hadiah Harus memiliki waktu
live 6 jam, 3 hari atau lebih selama periode event.
- VJ yang menerima hadiah uang tunai
Jika setelah event berakhir, VJ tidak dapat aktif live
setidaknya 10 jam, 3 hari atau lebih atau
melanggar aturan VJ tidak akan menerima hadiah event.
- Waktu event berdasarkan waktu server.
- Keputusan kami bersifat final.
- Event apa yang diadakan selama waktu
server ditutup atau alasan apapun yang
tidak bisa online akan menahan waktu untuk
mengakhiri event seperti semula
- Tim berhak untuk tidak menghitung poin event
yang menerima hadiah dari user yang belum pernah topup
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au

SPLASHING OX (Global)
Chi tiết sự kiện
VJ Global và Pretty được nhận quà tặng
Ox Ox nhiều nhất sẽ được nhận giải thưởng
Thời gian sự kiện
19 tháng 11 2021 (lúc 18:00) – 20 tháng 12 2021 (lúc 22:00)
Tiêu chí chậm điểm
Quà tặng Ox Ox 1 cái = 1 điểm
gửi quà tặng và trúng Jackpots 500 sẽ được nhận thêm 500 điểm
Ví dụ, User đã gửi quà tặng 99 cái và trúng Jackpots 500
User và VJ sẽ được nhận 99+500 = 599 điểm

2. User phải gửi quà tặng cho VJ thôi
3. VJ phải có điểm Jackpot đủ 8,000 điểm sẽ được nhận giải thưởng
4. Trường hợp User gửi quà User hay VJ gửi
cho VJ hoặc User sẽ không được tính điểm

Nhận xét : phải có tổng số quag tặng trong thời gian sự kiện
Tối thiểu 50,000 cái trong hệ thống nếu
không sẽ không được nhận giải thưởng
Quà tặng


Tên: Ox Ox
giá 20 coupons

Giải thường VJ
VJ đã có điểm cao nhất và làm đủ điều kiện

Thứ 1 nhận 150,000 coupons
Thứ 2 nhận 100,000 coupons
Thứ 3 - 5 nhận 50,000 coupons
(có thể thay sang tiền mặt)

BOUNS!!
VJ dồn quà tặng Ox Ox TOP 1-3

Mỗi thứ 3 ngày 27/11 / 4/12 / 11/12 / 18/12 2021 lúc 22.00
Nhận Bouns
Thứ 1 nhận 80,000 coupons
Thứ 2 nhận 50,000 coupons
Thứ 3 nhận 20,000 coupons
(có thể thay sang tiền mặt)

Giải thưởng User
User đã gửi quà tặng nhiều nhất

Thứ 1 nhận 100,000 coupons + King Frame (7 ngày)
Thứ 2 nhận 80,000 coupons + King Frame (3 ngày)
Thứ 3-5 nhận 50,000 coupons + King Frame (1 ngày)

Tổng giải thưởng 1,230,000 coupons
Nhận xét
- VJ gửi quà tặng cho VJ sẽ không được tính điểm quà tặng
- VJ ranking cho VJ Global thôi
- VJ đã tham gia sự kiện phải đồng ý công ty sử dụng
ảnh quảng cáo sự kiện không thể đòi bồi thường.
- Admin sẽ kiểm tra kết quả khoảng 5 ngày và tặng giải thưởng vào ngày 17/11/2021
- Chúng tôi có quyền thay đổi bất kỳ chi tiết nào mà không cần thông báo trước.
- Cuộc tham gia sự kiện và nhận giải thưởng phải theo điều kiện của công ty.
- Thời gian theo máy chủ chính.
- Quyết định của nhân viên là quyết định cuối cùng.
- không tính điểm quà tặng sự kiện đã được nhận từ User không nạp xu.
- VJ đã được nhận giải thưởng phải live đủ 6 tiếng 3 ngày trong thời gian sự kiện
- VJ đã nhận được tiền mặt, sau kết thúc sự kiện
VJ không thể live ít nhất 10 giờ/3 ngày VJ sẽ không được nhận giải thưởng.
- Sự kiện nào được tổ chức trong thời gian đóng máy
chủ hay trong trường hợp không thể online
sẽ theo thời gian kết thúc hoạt động cũ.
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au


VJ with the highest points
Event ended on 20 Dec. 2021 22.00 GMT+7

Weekly Bonus Notice
27 Nov. 4 Dec. 11 Dec. 18 Dec.
1
81247913
หนูน้อยติดเบ็ด
2
58165724
(69)ส้มส้ม🍊

3
88046321
ตืนมาห้องพี่สาว

4
63309054
pop🍯cornnae

5
57514591
🍧กาทะทองแดง
6
88085304
[B๏S]OMEKCROTZ
7
80832097
[🌈KD].ทีรัก
8
81249893
[kd]นู๋น้ำ🐈
9
80152734
Coolz💦อาหมวย56
10
54321593
Nano🔞💦💋
11
60571068
เสียวนํ้าแตก
12
57788784
ปอร์เช่@77
13
80587761
Ⓙ❹ⓅMyMam42♾🔥
14
88007122
🅒➋➒🅧Miw😻
15
81668855
KD🌈gravyส.เบ็ด
16
80591498
[ABY]vodkakim
17
53058925
Kasethy99
18
66682153
🍖
19
59079849
ⓥⓝ⑨⑥Jessica
20
62011099
[69]mamskihhh
21
80484656
DevilQueen_Tag
22
89274630
Ⓙ❹Ⓟ🎖น้อยหน่า🎖
23
69192128
ดาด้า
24
53410478
Qᵤₑₑₙ₋ₙₐₙₐ⚡
25
59520317
[RED]pran omkos
26
80665449
(KD)noodee1142
27
69568612
เทพยัด2รูน้ำพุ่
28
67651004
ลักหลับเทพ👍
29
87878768
[²¹]💃💦muncrat
30
59575291
LTC👼น้องชมพู่
The points are updated within every hour.
update time: 02/12/2021 10:05

User with the highest points

No idx Name Notice
1
50596078
nid
2
80922367
ตู่nahee🍠🔥
3
64129779
ปลาส้ม🍣เมีย7คน
4
87783724
มังกร
5
80542789
👃ซุกตงHEE👅
6
62700146
-Mc-
7
81566074
โอยัวะ🆒
8
81394137
JEFFY🐻
9
80314432
😍keng🥰🤩
10
61390347
jo
11
30373153
Kelvin
12
66120977
∩⠀ปลาชะหลาม⠀∩
13
30443917
。◕Mr.TuyuL。◕69
14
81505159
ice_cool
15
82027238
🌈🍺P\'ต่อ🖤♏🍭
16
66494506
17
69039349
24กุมภา
18
62499958
🍭😺infringe
19
80264108
กินไก่ดิบในน้ำ
20
62383377
🚲อัณฑะเรืองแสง
The points are updated within every hour.
update time: 02/12/2021 10:05

= Get 150,000 coupon

= Get 100,000 coupon

= Get 80,000 coupon

= Get 50,000 coupon


= Get special King Fame

= VJ must have at least 8,000 cumulative points


VJ with the highest points Round 2
No VJ Notice
1
81247913
หนูน้อยติดเบ็ด
2
57514591
🍧กาทะทองแดง
3
58165724
(69)ส้มส้ม🍊
4
81249893
[kd]นู๋น้ำ🐈
5
89274630
Ⓙ❹Ⓟ🎖น้อยหน่า🎖
6
69192128
ดาด้า
7
66682153
🍖
8
59520317
[RED]pran omkos
9
80484656
DevilQueen_Tag
10
53058925
Kasethy99
The points are updated within every hour.
update time: 02/12/2021 10:05:00


Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
Access step of the website
To start accessing this website (https://www.mlive.la/) The company assumes that you have accepted all personal policy as mentioned.