อันดับวีเจที่ได้รับ " WAKE UP CAT "มากที่สุด

81186407
(∂σ'ι)nungki
53636934
[ჯდ]Zara🇮🇩
81675761
[R£D]ᴸiήdaᵂ๏K༺
กดดูอันดับเพิ่มเติม

WAKE UP CAT
Host/Broadcaster who receives “WAKE UP CAT”
gift in accordance to the conditions will receive rewards.

SPECIAL EVENT! ONLY FOR HOST/BROADCASTER IN “INTER” TAB
EVENT DURATION
November 19th, 2021 – November 28th, 2021 (06.00 - 12.00) GMT+7
EVENT GIFT

WAKE UP CAT
30 Coupons

- Host/Broadcaster who received
the most of "WAKE UP CAT” gift will receive rewards
Host/Broadcaster requires to be active every day
for at least 1 hour during the activity period
of the day 06:00 am – 12:00 pm GMT+7
Note: Valid only gifts receiving during the mentioned period.

EVENT REWARDS
Broadcaster who receives the most gifts will be rewarded.
1st place, receives 30,000 Coupons
2nd place, receives 10,000 Coupons
3rd place, receives 5,000 Coupons
4th place, receives 5,000 Coupons

TOTAL REWARDS OF 50,000 COUPONS
REMARKS
- The application reserves the right to only
VJ/Broadcaster in “INTER” tab to participate in this event.
- VJs/Broadcasters must have a total of 1,000 minimum
gifts during the event period, If VJ does not reach
the specified amount, all participants will not receive any rewards.
- In the case of broadcaster receives the same number of gifts,
the app will give broadcaster the right to receive
the most of recent gift nominal first.
- Broadcaster who participates the event, must host the program
and talk with User. Broadcaster who sleeps,
turns the camera to the empty room and the ceiling,
broadcasts with the black screen,
or acts inappropriately while hosting the program,
sexually appearing in general zone,
violates profile Photo rules,
Bad behavior and quality in locked zone
will be disqualified from the rewards.
- Checking and prize giving by the staff takes place within 5 days
after the event has been over, and the rewards take place within 1/12/2021
- We reserve the right to change
the event details without prior notice.
- The staff’s decision is final.
- Any events are organized in server downtime
or for any reasons which are unable
to online will be based on the end of event as before.
- Time’s mainly based on server.
- Reserved the right not cumulate gift and event point from non-top up user.
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au
WAKE UP CAT集めよう!
すべてのイベント条件を達成された、
最も “WAKE UP CAT” を集めたライバーは報酬がもらえる!
このイベントはInternationalジャンル限定!
(日本人のライバー全員参加出来ます)
イベント期間
2021年11月19日 – 2021年11月28日 (06:00 GMT+7) - (12:00 GMT+7) (タイ時間)

イベント詳細
★ 最も “WAKE UP CAT” を集めたライバーは報酬がもらえる!★

WAKE UP CAT
30クーポン

- 最も “WAKE UP CAT” を集めたライバーは報酬がもらえる
- ライバーはイベント期間の各日の(06:00 GMT+7) - (12:00 GMT+7)
(タイ時間) に1時間以上オンラインすること
ご注意:イベント期間のみギフト数がカウントされます
第1位は、30,000 クーポンもらえる
第2位は、10,000 クーポンもらえる
第3-4位は、5,000 クーポンもらえる

注意: 100以上のギフトが集められないライバーには、報酬がもらえません。
ご注意
- Internationalジャンル VJは全員参加することが出来ます。
- イベント期間以内に合計ギフト数が1,000個未満の場合、イベントが中止されます。
但し、タイとのライバーは参加することが出来ません。
- 合計配信時間が6時間以下のライバーはこのイベントに参加することが出来ません。
- 公式ライバーはリスナー側のイベントに参加することが出来ません。
- アプリのルール、または規則に違反したライバーは報酬がもらえません。
- イベントのランキングのお知らせはイベントの終了日から5日まで発表されます。
- 報酬は2021/12/01に送信されます。
- 現金の報酬がもらえる場合、現金の報酬は給与と一緒送金されます。
- キャンペーン内容および適用条件などは、予告なく変更または中止する場合があります。
- メンテナンス、または他の原因でアプリを利用できない場合、
イベント期間は元の期間で終了されます。
- スタッフの判定は最後の判定となります。
- 課金したことないのユーザーからのイベントポイント、
ギフトポイントなどは計算されません。
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au
WAKE UP CAT
VJ yang diterima “WAKE UP CAT” paling banyak
dan ikuti kondisi event akan mendapatkan hadiah spesial.
Hanya untuk VJ INTER
Durasi Event
19-28 NOV 2021 pukul 06.00 - 12.00 WIB setiap hari
Gift Event

WAKE UP CAT
30 kupon

- VJ yang diterima gift paling banyak akan mendapatkan hadiah
- VJ harus online setiap hari selama
waktu event 06.00-12.00 setidaknya 1 jam per hari
Catatan: Akan dihitung hadiah dari durasi tertentu saja.

VJ yang menang akan
mendapatkan hadiah

Juara 1 akan mendapatkan 30.000 kupon
Juara 2 akan mendapatkan 10.000 kupon
Juara 3 akan mendapatkan 5.000 kupon
Juara 4 akan mendapatkan 5.000 kupon

Total penghargaan 50.000 kupon
Catatan
- Khusus untuk VJ di tab INTER saja.
Harus memiliki kumpulan gift setidaknya 1.000 ke
atas untuk mendapat hadiah, jika tidak sampai
ketentukan akan didiskualifikasi dari event.
- Jika 2 VJ ada jumlah hadiah yang sama,
VJ yang dapat gift pertama akan berhak untuk dapat hadiah
- VJ yang mengikuti event tersebut harus
live dan berbicara dengan para user dalam kasus live,
tetapi tunjukkan kamar kosong, lantai,plafon,layar hitam,
atau melanggar peraturan akan didiskualifikasi dari event ini.
- Tim admin akan memeriksa hadiah event dalam waktu 5 hari kerja setelah
event berakhir dan kirim hadiah event sebelum tanggal 01/12/2021
- Kami berhak untuk mengubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- Keputusan kami bersifat final.
- Waktu event berdasarkan waktu server.
- Event apa yang diadakan selama waktu
server ditutup atau alasan apapun yang
tidak bisa online akan menahan waktu untuk
mengakhiri event seperti semula
- Tim berhak untuk tidak menghitung poin event
yang menerima hadiah dari user yang belum pernah topup
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au
WAKE UP CAT
VJ được nhận quà tặng ”WAKE UP CAT“ nhiều nhất
và làm đủ điều kiện sẽ được nhận giải thưởng
Sự kiện đặc biệt dành cho VJ INTERi!
Thời gian sự kiện
Từ ngày 19 tháng 11 2021 - 28 tháng 11 2021 lúc 06.00 - 12.00 hàng ngày

Quà tặng


WAKE UP CAT
30 Coupon

- VJ được nhận quà nhiều nhất sẽ được giải thưởng
- VJ phải online mỗi ngày trong thời gian hoạt động lúc (06.00 - 12.00 giờ)
ít nhất 1 tiếng/ngày

Nhận xét: admin sẽ tính số quà tặng trong thời gian hoạt động

VJ nào thắng sẽ được nhận thưởng
Thứ 1 nhận 30,000 coupons
Thứ 2 nhận 10,000 coupons
Thứ 3 nhận 5,000 coupons
Thứ 4 nhận 5,000 coupons

Tổng giải thưởng 50,000 coupons
Nhận xét
- Dánh cho VJ INTER có thể tham gia sự kiện
- Phải có tổng số quà tặng trong thời
gian hoạt động tối thiểu 1,000 cái trở lên
Nếu không đủ, người tham gia sự kiện sẽ không được giải thưởng.
- Trong trường hợp tổng số quà bằng nhau
sẽ cho quyền VJ được nhận quà tặng mới nhất
- VJ tham gia sự kiện sẽ chỉ được tính dẫn chương
trình và nói chuyện với người chơi thôi.
Trong trường hợp nằm trong phòng trống,
màn hình đen, vị phạm quy tắc của ảnh đại diện,
vị phạm quy tắc của phòng bị khóa hay làm điều
gì không phù hợp với chương trình sẽ bị loại nhận giải thưởng.
- Admin sẽ kiểm tra kết quả giải thưởng khoảng 5 ngày sau kết
thúc sự kiện và tặng thưởng trong ngày 2021/12/01
- Chúng tôi có quyền thay đổi bất kỳ chi tiết nào mà không cần thông báo trước.
- Quyết định của nhân viên là quyết định cuối cùng.
- Thời gian theo máy chủ chính.
- Những sự kiện nào được tổ chức trong thời gian máy
chủ ngừng hoạt động hoặc bất kỳ lý do gì không thể
online sẽ theo thời gian kết thúc sự kiện như trước.
- không tính điểm quà tặng sự kiện đã được nhận từ User không nạp xu
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้