อันดับ VJ ที่ได้คะแนนมากที่สุด

81444536
[Gz]🦋Jejoy🦋
81531789
(∂σ'ι)Dhini🍫
53167958
[EZ]อ้อนจัง🐒🍬


อันดับ User ที่ได้คะแนนมากที่สุด

81265710
Beloved
81316761
💫✨ที่รัก✨💫
82855212
🅣🅞🅟_🅤🅟_ƒℓy
กดดูอันดับเพิ่มเติม


Super Jackpot
BIG HIT with 2 Jackpot events!!
Jackpot Coin / Jackpot Master
Who love to hit the jackpot don’t miss!! More Send More Chance!!!
Event Duration
November 17th, 2021 (16:00) – November 23rd, 2021 (23:00)GMT+7

Event Rewards

Jackpot Coin
10 coupon

Jackpot Master
10 coupon
Point Calculation Criteria
1. Event gift will count as a point following this criterion:
10 coupons = 1 point
2. Sending gift “Jackpot Master” and hit the jackpot 500 times,
will receive more 100 points
For example, User sends 9 gifts and hit the jackpot 500 times,
User and VJ will receive 109 points
3. User have to send “Jackpot Master” to VJ only.
(In case of User sends gift to User or VJ sends to VJ or User will not count.)

Special time during 10.00 – 20.00 (GMT+7)
Give away X2 times every first 5 minutes of the hour!!!


X2 times 10:00 - 10:05 11:00 - 11:05 12:00 - 12:05
13:00 - 13:05 14:00 - 14:05 15:00 - 15:05 16:00 - 16:05
17:00 - 17:05 18:00 - 18:05 19:00 - 19:05 20:00 - 20:05
User who cumulates the most point,
will be rewarded.

1st place, receives 150,000 Coupons
2nd place, receives 100,000 Coupons
3rd place, receives 80,000 Coupons
4th-5th place, receives 50,000 Coupons
6th-7th place, receives 35,000 Coupons

VJ who cumulates the most point,
will be rewarded.

1st place, receives 100,000 Coupons
2nd place, receives 50,000 Coupons
3rd place, receives 30,000 Coupons

Special Rewards
User who collects more 50,000 points
Got a chance to receive 200,000 Coupons (1 prize)

User who collects more 25,000 points
Got a chance to receive 60,000 Coupons (2 prizes)

Total rewards of 1,000,000 coupons.
Remarks
-VJ and User should have at least 5,000 point
to receive the reward, if not all of user who joined
the event will be disqualified from the rewards.
- Reserved the right not cumulate gift and
event point from non-top up user.
-VJ who participated the event should be active at least 6 hours.
- User ranking of sending gifts,
VJ with contract is not allowed to participated the event.
- VJ who joined in the event will be counted
only for the show and talk to the players.
In case of lying in the empty room, show ceiling,
black screen or do something inappropriate
in broadcast will be eliminated to get rewards.
- VJ who participated the event have to be committed
the company to use event pictures for promote
in marketing activity without pay.
- Only for 1-year contract VJ
- Checking and prize giving by the staff takes place
within 5 days after the event has been over,
and the rewards take place within 01/12/2021.
- We reserve the right to change
the event details without prior notice.
- To participated the event and received
rewards are under the company conditions.
- Time is based on server.
- The staff’s decision is final.
- The app follows the advertised event's period time
regardless of whether a server issue or similar case arises.
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au
Super Jackpot
2個のJackpotのギフトで楽しめましょう!
Jackpot Coin / Jackpot Masterで
ジャックポット・イベント報酬を狙いましょう!!
イベント期間
2021年11月17日(16:00時)― 2021年11月23日(23:00時)(GMT+7)

イベント・ギフト

Jackpot Coin
10 coupon

Jackpot Master
10 coupon
イベントポイント計算方法
1. 上記のギフトを送信、
もらえるユーザー・ライバーはイベントポイントをもらえます。
10クーポンのギフトは:1ポイントをもらえます
20クーポンのギフトは:2ポイントをもらえます

2. 「Jackpot Master」を送信して、
500倍のジャックポットを当たるユーザーは、
さらにイベントポイント100ポイントもらえます。
例1:ユーザーAは「Jackpot Master」を9個送信して、
その9個の1個が500倍のジャックポットを当たると、ユーザーA、
またはギフトをもらえるライバーは9+100=109イベントポイントがもらえます。

3. リスナーアカウントからライバーアカウント、
またはライバーアカウントからリスナーアカウントに上記のギフトを送信するのみ、
イベントポイントがもらえます。リスナーからリスナー、
またはライバーからライバーにギフト送信の場合、
イベントポイントがもらえません。

スペシャルX2タイムの 「10:00 - 20:00」 (GMT+7) (タイ時間)
[10:00 – 20:00] の毎時間の最初の5分はイベントポイントが2倍でもらえます!!


スペシャルX2タイム (GMT+7) 10:00 - 10:05 11:00 - 11:05 12:00 - 12:05
13:00 - 13:05 14:00 - 14:05 15:00 - 15:05 16:00 - 16:05
17:00 - 17:05 18:00 - 18:05 19:00 - 19:05 20:00 - 20:05
最もイベントポイントがもらえるリスナーは下記の報酬がもらえます;
第1位は、150,000クーポンもらえる
第2位は、100,000クーポンもらえる
第3位は、80,000クーポンもらえる
第4-5位は、50,000クーポンもらえる
第6-7位は、35,000クーポンもらえる

最もイベントポイントがもらえるライバーは下記の報酬がもらえます;
第1位は、100,000クーポンもらえる
第2位は、50,000クーポンもらえる
第3位は、30,000クーポンもらえる

スペシャル報酬
イベントポイントが50,000ポイント以上もらえるユーザーは、
ランダムで200,000クーポン報酬がもらえます(1名)

イベントポイントが25,000ポイント以上もらえるユーザーは、
ランダムで60,000クーポン報酬がもらえます(2名)

総合計1,000,000 クーポンの報酬
ご注意
- Internationalジャンル VJは全員参加することが出来ます。
但し、タイとのライバーは参加することが出来ません。
- 課金したことないのユーザーからのイベントポイント、ギフトポイントなどは計算されません。
- イベント期間以内にイベントの総合計イベントポイントが5,000未満の場合、
イベントが中止されます。
- ライバーはイベント期間以内に6時間以上配信すること。
- 契約されたライバーはリスナーの報酬がもらえません。
- アプリのルール、または規則に違反したライバーは報酬がもらえません。
- イベント内のコンテンツの二次利用は当社がご頂戴させていただきます。
- 1年間契約されたライバーのみ参加することができます。
- イベント結果はイベント終了日から5日以内に確認されます。
報酬は 2021年12月01日 に送信されます。
- キャンペーン内容および適用条件などは、予告なく変更または中止する場合があります。
- イベント時間帯はアプリのメインサーバーの時間帯となります。
- スタッフの判定は最後の判定となります。
- メンテナンス、または他の原因でアプリを利用できない場合、
イベント期間は元の期間で終了されます。
スポンサー WinNine Pacific : winnine.com.au
Super Jackpot
Main JP seru dengan 2 gift Jackpot
Jackpot Coin / Jackpot Master
Yang suka main JP, jangan sampai kelawatan !!!
Durasi Event
17 November 2021 (16.00) – 23 November 2021 (23.00) WIB

Gift Event

Jackpot Coin
10 coupon

Jackpot Master
10 coupon
Kondisi untuk menghitung poin
1. Gift event dihitung sebagai poin sebagai berikut ini
10 kupon = 1 poin
2. Kalau kirim gift tertentu dan menang
Jackpot 500 kali akan mendapat poin tambahan 100 poin
Contoh, Kalau User mengirim gift Jackpot Master 9 gift
dan menang Jackpot 500 kali, User dan VJ akan mendapat 109 poin.
3. User hanya bisa kirim gift event ini ke VJ
Dalam kasus User kirim ke User atau VJ kirim ke
User atau kirim ke VJ kain, poinnya tidak akan dihitung.

Spesial dari pukul 10:00 - 20:00
5 menit pertama pada tiap jam dapat X2 poinnya !!!!


Waktu spesial X2 10:00 - 10:05 11:00 - 11:05 12:00 - 12:05
13:00 - 13:05 14:00 - 14:05 15:00 - 15:05 16:00 - 16:05
17:00 - 17:05 18:00 - 18:05 19:00 - 19:05 20:00 - 20:05
User yang memiliki poin paling banyak
akan mendapat hadiah

Juara 1 mendapatkan 150.000 kupon
Juara 2 mendapatkan 100.000 kupon
Juara 3 mendapatkan 80.000 kupon
Juara 4 mendapatkan 50.000 kupon
Juara 6-7 mendapatkan 35.000 kupon

VJ yang memiliki gift paling
banyak akan mendapat hadiah

Juara 1 mendapatkan 100.000 kupon
Juara 2 mendapatkan 50.000 kupon
Juara 3 mendapatkan 30.000 kupon

Hadiah Spesial
User yang telah mengumpulkan poin lebih 50.000 poin,
ada kesempatan untuk menang hadiah 200.000 kupon ( 1 hadiah)

User yang telah mengumpulkan poin lebih 25,000 poin,
ada kesempatan untuk menang hadiah 60.000 kupon (2 hadiah)

Hadiah total 1.000.000 kupon
Catatan
- Khusus untuk VJ di tab INTER saja.
- Tim berhak untuk tidak menghitung poin event yang
menerima hadiah dari user yang belum pernah topup.
- VJ dan User harus memiliki poin
lebih 5.000 poin untuk mendapat hadiah,
jika poinnya kurang dari 5.000 akan didiskualifikasi dari event.
- VJ yang mengikuti event ini harus memiliki jam live sekurangnya 6 jam.
- User ranking khusus hanya User,
VJ tidak boleh untuk mengikuti User ranking.
- VJ yang mengikuti event tersebut harus live dan berbicara
dengan para user dalam kasus live, tetapi tunjukkan kamar kosong,
lantai,plafon,layar hitam,
atau melanggar peraturan akan didiskualifikasi dari event ini.
- VJ yang mengikui event ini harus mengizinkan
tim kami untuk memakai foto-foto yang sudah
post di event ini untuk event pemasaran
tanpa klaim kompensasi dan biaya apa pun.
- Hanya untuk VJ yang ada kontrak kerja 1 tahun
- Tim admin akan memeriksa hadiah event dalam waktu 5 hari kerja
setelah event berakhir dan kirim hadiah event sebelum tanggal 01/12/2021.
- Kami berhak untuk mengubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- Partisipasi dalam kegiatan dan menerima
penghargaan tunduk pada kondisi perusahaan.
- Waktu event berdasarkan waktu server.
- Keputusan kami bersifat final.
- Event apa yang diadakan selama waktu server ditutup
atau alasan apapun yang tidak bisa online
Disponsori oleh WinNine Pacific : winnine.com.au
Super Jackpot
Quà tặng Jackpot 2 loại
Jackpot Coin / Jackpot Master
Đừng bỏ lỡ! Gửi nhiều Nhận Jackpot!!
Thời gian sự kiện
Từ ngày 17 tháng 11 2021 (lúc 16.00 giờ) - 23 tháng 11 2021 (lúc 23.00 giờ)

Quà tặng sự kiện

Jackpot Coin
10 coupon

Jackpot Master
10 coupon
Điều kiện tính điểm
1. Quà tặng sự kiện tính điểm là
10 coupons = 1 điểm

2. Gửi quà tặng theo điều kiện và
Jackpot 500 lần sẽ được nhận thêm 100 điểm
Ví dụ User gửi quà tặng Jackpot Master 9 cái và Jackpot 500 lần
User và VJ nhận 109 điểm

3. User phải gửi quà tặng sự kiện cho VJ thôi
Trong trường hợp User gửi cho User hoặc
VJ gửi cho VJ hay User sẽ không tính điểm

Thời gian đặc biệt là lúc 10:00 - 20:00 giờ
cho X2 mỗi 5 phút đầu tiên của giờ!!!


Thời gian X2 10:00 - 10:05 11:00 - 11:05 12:00 - 12:05
13:00 - 13:05 14:00 - 14:05 15:00 - 15:05 16:00 - 16:05
17:00 - 17:05 18:00 - 18:05 19:00 - 19:05 20:00 - 20:05
User tích lũy điểm nhiều nhất
Thứ 1 nhận 150,000 coupons
Thứ 2 nhận 100,000 coupons
Thứ 3 nhận 80,000 coupons
Thứ 4-5 nhận 50,000 coupons
Thứ 6-7 nhận 35,000 coupons

VJ nhận quà tặng sự kiện nhiều nhất
Thứ 1 nhận 100,000 coupons
Thứ 2 nhận 50,000 coupons
Thứ 3 nhận 30,000 coupons

Giải thưởng
User có điểm tích lũy hơn 50,000 điểm
nhận 200,000 coupons 1 giải thưởng

User có điểm tích lũy hơn 25,000 điểm
nhận 60,000 coupons 2 giải thưởng

Tổng số giải thưởng 1,000,000 coupons
Nhận xét
- VJ và User sẽ có điểm tích lũy 5,000 điểm
trở lên sẽ được nhận giải thưởng
- không tính điểm quà tặng sự kiện đã được nhận từ User không nạp xu.
nếu điểm tích lũy ít hơn theo điều kiện sẽ không được giải thưởng
- VJ đã tham gia phải live đủ 6 giờ trở lên
- User ranking đã gửi quà tặng,
VJ đã ký hợp đồng sẽ không được tham gia sự kiện
- VJ đã tham gia sẽ tính chỉ live tương tác với User thôi
Trong trường hợp ngủ, phòng trống, màn hình đen
hoặc làm điều gì không phù hợp với live sẽ không được giải thưởng
- Những VJ được thăm gia phải đồng ý với công
ty có thể sử dụng hình ảnh để quảng cáo,
Không thể đòi bồi thường và chi phí khác.
- Chỉ VJ đã ký hợp đồng 1 năm
- Admin sẽ kiểm tra kết quả giải thưởng khoảng 5 ngày sau kết thúc
sự kiện và tặng thưởng trong ngày tháng 01/12/2021
- Chúng tôi có quyền thay đổi bất kỳ
chi tiết nào mà không cần thông báo trước.
- Cuộc tham gia sự kiện và nhận giải
thưởng phải theo điều kiện của công ty.
- Thời gian theo máy chủ chính.
- Quyết định của nhân viên là quyết định cuối cùng.
- Những sự kiện nào được tổ chức trong thời gian máy chủ ngừng
hoạt động hoặc bất kỳ lý do gì không thể online
sẽ theo thời gian kết thúc sự kiện như trước.
Tài trợ bởi WinNine Pacific : winnine.com.au
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้